Công văn 352TCT/PCCS

Công văn số 352TCT/PCCS về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp có thu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 352TCT/PCCS thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp có thu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 352TCT/PCCS
V/v: Thuế TNDN đối với đơn vị sự nghiệp có thu

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 957 CT/QLDN ngày 19/11/2004 của Cục thuế tỉnh Sơn La đề nghị không thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp có thu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Các khoản thu phí của các đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định tại Pháp lệnh phí và lệ phí không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Đối với hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp có thu:

a. Tại mục V Thông tư số 10/2002/NĐ-CP">25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Các đơn vị sự nghiệp có các hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ có trách nhiệm đăng ký kê khai và nộp các loại thuế và các khoản nộp khác (nếu có); được hưởng các chế độ về miễn giảm thuế theo quy định của Luật thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đơn vị sự nghiệp có hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ phải đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản nộp khác (nếu có) theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế, phí hiện hành.

b. Tại mục I phần B Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định bằng (=) doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản chi phí hợp lý trong kỳ cộng (+) thu nhập chịu thuế khác. Theo cách tính trên, trong trường hợp chi phí hợp lý vượt quá doanh thu nên không phát sinh thu nhập chịu thuế thì đơn vị không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Sơn La hướng dẫn cụ thể để Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị cấp II thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 352TCT/PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 352TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/01/2005
Ngày hiệu lực 25/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 352TCT/PCCS thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp có thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 352TCT/PCCS thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp có thu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 352TCT/PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 25/01/2005
Ngày hiệu lực 25/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 352TCT/PCCS thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp có thu

Lịch sử hiệu lực Công văn 352TCT/PCCS thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp có thu

  • 25/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực