Công văn 353/BHXH-CĐBHXH

Công văn 353/BHXH-CĐBHXH năm 2016 hồ sơ và quy trình hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức từ ngày 01/01/2016 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 353/BHXH-CĐBHXH hồ sơ quy trình hưởng chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức Hồ Chí Minh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 353/BHXH-CĐBHXH
V/v hồ sơ và quy trình hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức từ ngày 01/01/2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật BHXH số 58/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc và Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, trong khi các văn bản hướng dẫn hồ sơ, quy trình giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức chưa được BHXH Việt Nam ban hành, để đảm bảo quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của pháp luật, BHXH Tp.Hồ Chí Minh tạm thời hướng dẫn hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức như sau:

A. Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức

I/ Chế độ ốm đau:

1. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điu trị ngoại trú phải có giy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội;

2. Trường hp người lao động hoặc con của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ quy định tại khoản 1 được thay bằng bản dịch tiếng Việt của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp;

II/ Chế độ thai sản:

1. Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai

Lao động nữ (kể cả lao động nữ mang thai hộ) phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú;

2. Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con:

a. Bản sao giấy khai sinh của con;

b. Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c. Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đsức khỏe để chăm sóc con;

d. Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ. Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật BHXH năm 2014;

3. Hồ sơ đề ngh hưởng chế độ thai sản đối vi lao động nữ mang thai hộ khi sinh con:

a. Bản sao bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định tại Điều 96 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ;

b. Bản sao giấy khai sinh;

c. Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày;

d. Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ. Bản sao giấy chứng tử của lao động nữ mang thai hộ trong trường hp sau khi sinh con mà lao động nữ mang thai hộ chết;

e. Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền trong trường hợp lao động nữ mang thai hộ khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

4. Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ khi lao động nữ mang thai hộ sinh con:

a. Bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định tại Điều 96 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ;

b. Bản sao giấy khai sinh của con;

c. Bản sao giấy chứng tử trong trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chết;

d. Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền trong trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

e. Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chưa đủ 06 tháng tuổi bị chết.

5. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản của lao động nam (bao gồm cả chồng ca lao động nữ mang thai hộ) nghỉ việc khi vợ sinh con:

a. Bản sao giấy khai sinh của con;

b. Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

6. H sơ hưởng chế độ thai sản khi người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi:

a. Bản sao giấy khai sinh của con;

b. Giấy chứng nhận nuôi con nuôi;

7. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sc khỏe:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, sau thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

8. Hồ sơ hưởng chế độ thai sn đối với lao động nữ sinh con hoặc nhn nuôi con nuôi sau khi chấm dứt hp đồng lao động, hp đồng làm việc

- Sổ bảo hiểm xã hội;

- Bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận nuôi con nuôi;

- Trường hợp muốn nhận tiền trợ cấp qua tài khoản thì cá nhân ghi trực tiếp nội dung đề nghị, thông tin về số tài khoản, nơi mở tài khoản trên bản sao giấy khai sinh của con (mặt sau) và ký tên.

Người lao động nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cư trú.

B. Quy trình giải quyết và chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức

Do Luật BHXH năm 2014 không quy định hàng tháng đơn vị giữ lại 2% tổng tiền lương đóng BHXH nên từ ngày 01/01/2016 đơn vị tập hợp các chứng từ ốm đau, thai sản (trừ hồ sơ tại điểm 8) nêu tại mục A của văn bản này và lập danh sách đề nghị giải quyết theo mẫu C70a-HD chuyển cơ quan BHXH nơi đang thu BHXH để xem xét, giải quyết.

Trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được chuyển đến, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ qua bưu điện, cơ quan BHXH sẽ thẩm định, chuyển danh sách theo mẫu C70b-HD và số tiền tương ứng để đơn vị chi trả trợ cấp cho người lao động. Nội dung này thay thế phần lưu ý tại mục 2 Phần I của Công văn 212/BHXH-QLT ngày 19/01/2016 của BHXH Tp.Hồ Chí Minh.

Riêng các đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện thí điểm thanh toán trực tiếp trợ cấp ốm đau, thai sản vào tài khoản của người lao động trước năm 2016 vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi BHXH Tp.Hồ Chí Minh có thông báo mới trực tiếp đến đơn vị.

Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Tp.Hồ Chí Minh (phòng CĐBHXH) để được hướng dẫn thêm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc BHXH/TP (để báo cáo);
- BHXH quận (huyện);
- Phòng QLT, KHTC;
- Trang Web;
- Lưu VP, P.CĐ (2b)
.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 353/BHXH-CĐBHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu353/BHXH-CĐBHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2016
Ngày hiệu lực29/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 353/BHXH-CĐBHXH hồ sơ quy trình hưởng chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 353/BHXH-CĐBHXH hồ sơ quy trình hưởng chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu353/BHXH-CĐBHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Đăng Tiến
       Ngày ban hành29/01/2016
       Ngày hiệu lực29/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 353/BHXH-CĐBHXH hồ sơ quy trình hưởng chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Công văn 353/BHXH-CĐBHXH hồ sơ quy trình hưởng chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức Hồ Chí Minh

          • 29/01/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/01/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực