Công văn 3543/CLTY-CL

Công văn số 3543/CLTY-CL về việc xuất khẩu thủy sản do Cục quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3543/CLTY-CL xuất khẩu thủy sản


BỘ NÔNG NGHIP
PHÁT TRIN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN CHT LƯNG, AN TOÀN V SINH VÀ TY THỦY SN
-------

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hạnh phúc
---------

Số: 3543/CLTY-CL
V/v: Xut khu thủy sn

Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Tổng Cục Hi quan
- Cc Hi quan các tỉnh/thành ph

 

Cc Qun Cht lượng, an toàn vệ sinh thú y thủy sn (NAFIQAVED) trân trọng cm ơn s hợp tác ca Tng Cục Hải quan, Cục Hi quan các tnh/thành ph trong thi gian qua và hân hnh thông báo một s ni dung liên quan đến Danh sách các doanh nghip Vit Nam được phép chế biến thy sn đ xut khu vào một s thị trường, c thể n sau:

1. Các th trường EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga: Đến nay không thay đi

2. Th trưng Nht Bn: Có điu chnh, cp nht n sau:

- Bổ sung 02 doanh nghiệp vào din min kim tra hóa cht, kháng sinh cấm

- B sung 02 doanh nghip vào din tm thi không đưc phép xut khu hàng giáp xác, nhuyn thể chân đu và sn phm phối chế t c loi thy sn này vào Nht Bn kể t ngày 18/11/2007

- Bổ sung 08 doanh nghip vào din bt buộc kiểm tra hóa cht, kháng sinh cm đối với 100% lô hàng giáp xác, nhuyn th chân đu và sn phm phối chế từ c loi thy sn này (Thông tin chi tiết v c doanh nghip u trên xin xem ti Phụ lc I gi kèm)

3. Danh sách các doanh nghip đưc phép chế biến thủy sn xut khu vào các thị trưng cp nht đến 10/12/2007 bao gm thông tin đã điu chnh ca các doanh nghiệp nêu trên xin xem tại Ph lục II và được đăng ti trên website ca Cc ti đa ch: http://www.nafiqaved.gov.vn/Nafi/News/chatluong/doanhnghiepthuysan/2007/03/34.aspx

Xin trân trng cm ơn và mong tiếp tc nhn đưc s hp tác t Quý Tổng Cục.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo B (để b/c);
- Các Phó Cục trưng (đbiết);
- Các Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng;
- Các DN tên trong ph lục I;
- Phòng THTT&HTQT;
- Lưu VT, CL.ST/ĐM: Thu Trang

 

CỤC TRƯNG
Nguyn Tử Cương

 

PHỤ LỤC I

CÁC DOANH NGHIỆP BỔ SUNG THÔNG TIN VÀO DANH SÁCH XUẤT KHẨU SANG NHẬT BẢN

(kèm theo công văn số 3543 /CLTY-CL ngày 13 /12/2007)

STT

s

Tên cơ sở

Địa chỉ

Các doanh nghiệp thuộc diện miễn kiểm tra dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm đối với 100% lô hàng thủy sản giáp xác, nhuyễn thể chân đầu và sản phẩm phối chế từ các loại thủy sản này khi xuất khẩu vào Nhật Bản

1

DL 163

Công ty TNHH Việt Nam Northern Viking Technologies

Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, quận 12, tp. Hồ Chí Minh

2

DL 348

Công ty CP thực phẩm TSXK Cà Mau

Ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Các doanh nghiệp tạm thời không được phép xuất khẩu lô hàng thủy sản giáp xác, nhuyễn thể chân đầu và sản phẩm phối chế từ các loại thủy sản này khi xuất khẩu vào Nhật Bản

1

DL 17

Nhà máy CBTS đông lạnh F.17 - Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F.17

58B Đường 2/4, phường Vĩnh Hải, tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

2

DL 49

Công ty cổ phần XK Thuỷ sản 2 Quảng Ninh

Xóm 7, đường 10, thị trấn Quảng Yên, Huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Các doanh nghiệp thuộc diện bắt buộc kiểm tra dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm đối với 100% lô hàng thủy sản giáp xác, nhuyễn thể chân đầu và sản phẩm phối chế từ các loại thủy sản này khi xuất khẩu vào Nhật Bản

1

DL 440

Công ty Cổ phần Thủy sản NT

Khu Cảng Cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

2

HK 441

Công ty TNHH SX TM Du Lịch Đại Thành

Thôn Hà My Đông B, xã Điện Dương, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

3

HK 442

Phân xưởng hàng khô - Công ty TNHH Đông An

Phường Cẩm An, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

4

DL 443

Công ty TNHH Thủy sản Simmy

Lô B04-1, KCN Đức Hòa 1, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

5

HK 444

Công ty TNHH sản xuất thương mại Chợ Lớn

Ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, tp. Hồ Chí Minh

6

DL 16

Công ty cổ phần đông lạnh Quy Nhơn

Số 4 Phan Chu Trinh, tp. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

7

DL 134

Xí nghiệp hợp tác kinh doanh XNK Cần Thơ (CAFISH) - Công ty cổ phần XNK thủy sản Cần Thơ (CASEAMEX)

Lô 4, Khu công nghiệp Trà Nóc, Quận Bình Thủy, tp. Cần Thơ

8

DL 132

Công ty cổ phần thực phẩm SAOTA (FIMEX VN)

Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Tx. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

 


PHỤ LỤC I

(Kèm theo ng văn 3543/CLTY-CL ngày 13/12/2007)

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIP ĐƯỢC PHÉP CHẾ BIN THY SẢN XUẤT KHU SANG EU, HÀN QUC, TRUNG QUC, LIÊN BANG NGA VÀ NHT BN

(Tng tin cp nhật đến ngày 10/12/2007)

TT

Tnh

s

Tên cơ sở

Được phép CBXK sang thị trường

EU

Hàn Quốc

Trung Quốc

LB Nga

Nhật Bản

Bt buc KT dư ợng KS cm đi vi giáp xác, nhuyễn thể chân đu

Không bt buc KT dư ợng KS cm đi vi giáp xác, nhuyễn thể chân đu

Tm thi không đưc XK giáp c, nhuyễn thể chân đu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I. Khu vc Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 1 - 39 A Lê Lai, quận Lê Chân, tp.Hải Phòng

1                     

Qung Ninh

DL 41                      

Công ty Cổ phn XNK Thuỷ sn Qung Ninh

x

x

x

 

x

 

 

2                     

DL 49                      

Công ty cổ phn XK Thuỷ sn 2 Qung Ninh

x

x

x

 

 

 

*

3

DL 415

Công ty cổ phn thủy sn Phú Minh Hưng

x

x

x

 

x

 

 

4

Hi Phòng

DH  40

Công ty Cổ phn đồ hộp H Long

x

x

x

 

x

 

 

5                     

DL 42    

N máy chế biến thủy sn số 42 – Chi nhánh Công ty Chế biến Thuỷ sn xut khu Hi Phòng

x

x

x

 

x

 

 

6                     

DL 73                      

Công ty Cổ phn dch vvà XNK H Long - N máy chế biến xut khu H Long 2

x

x

x

 

x

 

 

7

DL 93

Công ty TNHH Vit Trưng

 

x

x

 

x

 

 

8

DL 168

Công ty SEASAFICO Hà Nội                                              

 

x

x

 

x

 

 

9                     

DL 74    

Xí nghiệp chế biến thuỷ sn H Long, Công ty Cổ phn khai thác và dịch vkhai thác thuỷ sn H Long

 

x

x

 

x

 

 

10

DL 425

Nhà máy sn xut Bánh H Long - Công ty Cổ phn Dch vvà Xut nhp khu Hạ Long

 

 

 

 

x

 

 

11

Hà Nội

DL 37

Xí nghiệp CB thủy đc sn XK Hà Nội - Chi nhánh Công ty Cổ phn XNK thuỷ sn Hà Nội

x

x

x

 

x

 

 

12

Nam Đnh

DL 55

Xí nghiệp chế biến thuỷ sn Xuân Thuỷ - Chi nhánh Công ty Cổ phn XNK thuỷ sn Hà Nội

x

x

x

 

 

V

 

13

Thái Bình

DL 429

Công ty TNHH Thc phm Rich Beauty Việt Nam

 

 

 

 

x

 

 

14

Thanh Hóa

DL 47

Công ty XNK thu sn Thanh Hoá

x

x

x

 

x

 

 

15

Nghệ An

DL 247

Công ty Cổ phn XNK thuỷ sn Nghệ An II

 

x

x

 

x

 

 

16

DL 38

Công ty cổ phn XNK thuỷ sn Nghệ An

x

x

x

 

x

 

 

17

nh

DL 45

Công ty cổ phn xut nhp khu thủy sn Nam Hành

x

x

x

 

x

 

 

II. Khu vc Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 2 - 31A Ngũ Hành Sơn, quận NHành Sơn, thành phố Đà Nẵng

18

Quảng Bình

DL 11

Công ty cổ phn XNK thủy sn Qung Bình

 

x

x

 

x

 

 

19

DL 171

Nhà máy đông lạnh TSXK Sông Gianh - Công ty Sông Gianh

x

x

x

 

x

 

 

20

DL 336

Công ty kinh doanh tổng hp Qung Bình - Xí nghiệp Chế biến nông thuỷ sn xut khu

x

 

x

 

x

 

 

21

Tha Thiên Huế

DL 12

Công ty cổ phn Sông Hương - PX chế biến 1

x

 

x

 

x

 

 

22

DL 135

Công ty Cổ phn Phát trin thủy sn Huế

x

x

x

 

 

V

 

23

HK 225

Phân xưng chế biến hàng khô - Công ty Cổ phn Thủy sn Tha Thiên Huế

 

x

x

 

x

 

 

24

Đà Nẵng

DL 10

Phân xưng 2 - Công ty chế biến và xut khu thủy sn Thọ Quang

x

x

x

 

 

V

 

25

DL 123

Phân xưng hàng đông - Công ty TNHH Hải Thanh

 

x

x

 

x

 

 

26

DL 131

Xí nghiệp CBTS Thanh Khê, Công ty kinh doanh chế biến hàng xut nhp khu Đà Nng

x

x

x

 

x

 

 

27

DL 172

Xí nghiệp CBTS Thun Phưc - Công ty kinh doanh chế biến hàng XNK Đà Nng

 

x

x

 

x

 

 

28

DL 32

Công ty Cổ phn thủy sn và thương mại Thun Phưc

x

x

x

 

 

 

*

29

DL 190

Phân xưng I - Công ty chế biến và XKTS Thọ Quang

x

x

x

 

 

V

 

30

DL 164

Công ty TNHH Chế biến Thc phm D&N (DANIFOODS)

x

x

x

 

 

V

 

31

DL 170

Công ty cổ phn thuỷ sn Đà Nng

 

x

x

 

x

 

 

32

DL 419

Công ty Cổ phn Thuỷ sn Nht Hoàng

 

x

 

 

x

 

 

33

DL 421

Nhà máy đông lạnh Mỹ Sơn - Công ty Cổ phn thủy sn và thương mi Thun Phưc

 

x

 

 

x

 

 

34

HK 52

Phân xưng hàng khô - Công ty TNHH Hải Thanh

 

x

x

x

x

 

 

35

Quảng Nam

HK 94

Phân xưng CB hàng khô Mỹ An, Công ty TNHH TMTH Phưc Tiến

 

x

x

 

x

 

 

36

HK 122

Công ty TNHH sn xut và tơng mi Hải Vy

 

x

x

 

x

 

 

37

DL 108

Phân xưng III - Công ty TNHH Đông Phương

 

x

x

 

 

V

 

38

DL 399

Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp TS Vinashin - Xí nghip CBTS xut khu Quanashin

 

x

x

 

x

 

 

39

DL 428

Phân xưng Bánh - Công ty TNHH Đông Phương

 

 

 

 

x

 

 

40

HK 441

Công ty TNHH SX TM Du Lch Đi Thành

 

 

 

 

x

 

 

41

HK 442

Phân xưng hàng khô - Công ty TNHH Đông An

 

 

 

 

x

 

 

42

HK 91

Phân xưng hàng khô - Công ty Cổ phn xut nhp khu thuỷ sn Qung Nam

 

x

x

 

x

 

 

43

HK 63

Công ty TNHH Thủy sn Trung Hi         

 

x

x

 

x

 

 

44

DL 71

Phân xưng đông lạnh - Công ty Cổ phn xut nhp khu thuỷ sn Qung Nam

 

x

x

 

x

 

 

45

DL 223

Công ty TNHH Hi Hà (ALPHASEA Co. Ltd)

 

x

x

 

x

 

 

46

DL 169

Phân xưng I - Công ty TNHH Đông Phương

 

x

x

 

 

V

 

47

DL 383

Phân xưng hàng đông - Công ty TNHH Đông An

 

x

x

 

x

 

 

48

Quảng Ngãi

DL 388

Nhà máy CBTS XK - Công ty TNHH Đại Dương Xanh

x

x

x

 

x

 

 

49

Bình Đnh

DL 16

Công ty cổ phn đông lạnh Qui Nhơn     

x

x

x

 

x

 

 

50

DL 100

Công ty TNHH thực phm - xut nhp khu Lam Sơn

x

x

x

 

x

 

 

51

DL 57

Nhà máy CBTSXK An Hi - Công ty cổ phn TS Bình Đnh

x

x

x

 

x

 

 

52

DL 64

Xí nghiệp dch vụ hu cn nghề cá - Công ty cổ phn Tàu thuyn và Hi sn Cù Lao xanh

x

x

x

 

x

 

 

53

HK 372

Công ty TNHH SX&KD Thủy hi sn Tân Phú Tài

 

x

x

 

x

 

 

III. Khu vc Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 3 - 779 Lê Hồng Phong, khu vc nh Tân, thành phố Nha Trang

54

Khánh Hòa

DL 17

Nhà máy CBTS đông lạnh F.17 - Công ty Cổ phn Nha Trang Seafoods F.17

x

x

x

 

 

 

*

55

DL 90

Nhà máy CBTS đông lạnh F.90 - Công ty Cổ phn Nha Trang Seafoods F.90

x

x

x

 

x

 

 

56

DL 70

Công ty Cổ phn CAFICO Vit Nam

x

x

x

 

 

V

 

57

DL 315

Công ty TNHH thc phm Anh Đào

x

x

x

 

 

V

 

58

DL 245

Nhà máy đông lạnh, Công ty TNHH Sao Đi Hùng

x

x

x

 

x

 

 

59

DH 246

Nhà máy đồ hộp, Công ty TNHH Sao Đi Hùng

x

x

x

 

x

 

 

60

HK 211

Công ty TNHH Khi Thông

 

x

x

 

x

 

 

61

DL 115

Công ty cổ phn hi sn Nha Trang (Nha Trang FISCO)

x

x

x

 

 

V

 

62

HK 212

Nmáy chế biến thủy sn khô, Xí nghiệp tư doanh CBTS Cam Ranh

x

x

x

 

x

 

 

63

DL 207

Nhà máy đông lạnh - Xí nghiệp tư doanh CBTS Cam Ranh

x

x

x

 

 

V

 

64

DL 191

Phân xưng Đông lạnh - Xí nghiệp khai thác và dch vthủy sn Khánh Hoà

 

x

x

 

x

 

 

65

HK 210

Xưng chế biến thuỷ sn khô, Xí nghiệp khai thác và dịch vthủy sn Khánh Hoà

 

x

x

 

x

 

 

66

DL 95

Công ty TNHH thương mi Việt Long

x

x

x

 

x

 

 

67

DH 203

Phân ng sn xut đồ hộp số 2 - Công ty cổ phn đồ hộp H Long

x

x

x

 

x

 

 

68

DL 153

Nhà máy 1 - Công ty TNHH Trúc An

x

x

x

 

 

V

 

69

DL 243

Công ty TNHH Thc phm YAMATO

x

x

x

 

x

 

 

70

HK 244

Công ty TNHH Vina B.K

 

x

x

 

x

 

 

71

DL 316

Phân xưng 3, Công ty TNHH Long Shin

x

x

x

 

x

 

 

72

HK 98

Công ty TNHH Hoàn M

 

x

x

 

x

 

 

73

DL 179

Công ty TNHH thu sn Nha Trang

x

x

x

 

x

 

 

74

DL 318

Công ty TNHH Hi Vương

x

x

x

 

x

 

 

75

DL 314

Công ty TNHH Thủy sn Hi Long Nha Trang

x

x

x

 

x

 

 

76

DL 350

Công ty TNHH Gallant Ocean Vit Nam

x

x

x

 

x

 

 

77

DL 361

Phân xưng I & II-Công ty TNHH Long Shin

x

x

x

 

x

 

 

78

DH 358

Phân xưng đồ hộp - Công ty TNHH Phillips Seafood (Viet Nam)

x

x

x

 

x

 

 

9

HK 213

Công ty TNHH Huy Quang

 

x

x

 

x

 

 

80

HK 112

Doanh nghiệp Tư nhân Chín Tuy

 

x

x

 

x

 

 

81

DL 373

Nhà máy II – Công ty TNHH Trúc An

x

x

x

 

x

 

 

82

DL 385

Xưng chế biến thuỷ sn, Công ty TNHH n Thnh

x

x

x

 

x

 

 

83

DL 394

Phân xưng II - N máy chế biến thủy sn Bình Tân, Công ty cổ phn Nha Trang Seafoods– F17

x

x

x

 

x

 

 

84

DL 257

Công ty TNHH Thủy sn Vân Như

 

 

 

 

x

 

 

85

Ninh Thuận

HK 80

Phân xưng chế biến thủy sn khô - Công ty xut khu nông sn Ninh Thun

 

x

x

x

x

 

 

86

Phú Yên

HK 337

DN tư nhân Trang Thủy 

 

x

x

 

x

 

 

87

HK 214

Công ty TNHH kinh doanh và chế biến thuỷ sn Tae San

 

x

x

 

x

 

 

IV. Khu vc Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 4 - 30 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

88

Bình Thuận

DL 241

Xưng chế biến thuỷ sn Phan Thiết, Công ty Cổ phn XNK Bình Thun

 

x

x

 

x

 

 

89

DL 125

Công ty TNHH Hi Nam

x

x

x

 

x

 

 

90

HK 104

Xưng chế biến thủy sn khô - Công ty TNHH Sơn Tuyn

 

x

x

 

x

 

 

91

HK 238

Phân ng hàng k - Công ty TNHH Hi Nam

x

x

x

 

x

 

 

92

DL 192

Công ty TNHH Hi Thun           

x

x

x

 

 

V

 

93

DL 356

Xưng Cng cá Phan Thiết - Công ty TNHH Hi Nam

x

x

x

 

x

 

 

94

HK 48

Xưng hàng khô, XN CBTS Phan Thiết - Chi nhánh Công ty Cổ phn XNK Bình Thun

 

x

x

 

x

 

 

95

HK 393

Công ty TNHH xut khu Thủy sn Hi Việt

 

x

x

 

x

 

 

96

Bình Dương

DL 150

Công ty TNHH Thanh An

x

x

x

 

x

 

 

97

DH 149

Công ty HIGHLAND Dragon

x

x

x

 

x

 

 

98

DL 236

Công ty TNHH Vit Nhân

 

x

x

 

 

V

 

99

DL 317

Công ty TNHH Hi Ân

x

x

x

 

 

V

 

100

DL 319

Công ty liên doanh chế biến và đóng gói thuỷ hi sn (USPC)

x

x

x

 

x

 

 

101

HK 233

Công ty TNHH Hoa Nam

 

x

x

 

x

 

 

102

Bà Ra Vũng Tàu

DL 34

Xí nghiệp CBTS xut khu I (F 34) – Công ty Cổ phn CB XNK thủy sn Bà Ra Vũng Tàu (BASEAFOOD-F34)

x

x

x

 

 

V

 

103

DL 20

Xí nghiệp Chế biến thủy sn xut khu II (F 20) - Công ty C phn CB XNK thủy sn Bà Ra - Vũng Tàu

x

x

x

 

 

V

 

104

HK 173

Xí nghiệp Chế biến thủy sn xut khu IV - Công ty C phn CB XNK thủy sn Bà Ra - Vũng Tàu

 

x

x

x

x

 

 

105

DL 53

Công ty Cổ phn Thủy sn Phưc Cơ

x

x

x

 

 

V

 

106

DL 92

Doanh nghiệp Tư nhân Thu Trọng

x

x

x

 

x

 

 

107

DL 194

Công ty Cổ phn Hi Việt          

 

x

x

 

 

V

 

108

DL 195

Công ty TNHH Đông Đông Hi    

x

x

x

 

x

 

 

109

DL 197

Công ty TNHH Anh Nguyên Sơn

x

x

x

 

x

 

 

110

DL 266

Phân xưng chế biến hi sn, Công ty TNHH Ngọc Tùng

 

x

x

 

x

 

 

111

DL 272

Công ty TNHH thủy sn ChangHua Việt Nam

x

x

x

x

x

 

 

112

DL 302

Công ty TNHH thủy sn Bàn Tay Mẹ

 

x

x

 

x

 

 

113

DL 260

DNTN Mai Linh

x

x

x

 

x

 

 

114

DL 82

Phân ng hàng đông, Công ty TNHH chế biến thc phm Phm (Phamfood)

 

x

x

 

x

 

 

115

DL 332

Công ty TNHH tơng mi và sn xut Mnh Hà

x

x

x

 

x

 

 

116

DL 286

Xí nghiệp chế biến Hi sn - Công ty Thủy sn & XNK Côn Đo

x

x

x

 

x

 

 

117

DL 267

Công ty TNHH Hi Long

x

x

x

 

x

 

 

118

DL 305

Công ty TNHH Hi sn Phúc Anh

 

x

 

 

x

 

 

119

DL 334

Phân xưng II- Công ty TNHH chế biến thủy sn Tiến Đt

x

x

x

 

x

 

 

120

DL 352

Nmáy chế biến hi sn đông lạnh xut khu - Công ty TNHH Phú Quý

x

x

x

 

x

 

 

121

DL 357

Công ty TNHH Hi Hà

x

x

x

 

x

 

 

122

DL 362

Nhà máy HAVICO 2-Công ty cổ phn Hải Việt

x

x

x

 

 

V

 

123

NM 330

Xí nghiệp Mm Việt       

x

x

x

 

x

 

 

124

DL 382

Công ty TNHH Thnh An

x

x

x

 

x

 

 

125

DL 402

Công ty TNHH Chế biến kinh doanh hi sn Dương

x

x

x

 

x

 

 

126

DL 412

Xí nghiệp CBTP xut khu Quốc Việt - Công ty TNHH cung ng hàng thủy sn xuất khu T Hi

 

x

x

 

x

 

 

127

DL 413

Công ty TNHH Thế Phú

x

x

x

 

x

 

 

128

DL 437

Công ty TNHH Anh Minh Quân

 

 

 

 

x

 

 

129

DL 438

Công ty TNHH Thc phm Cỏ May

 

 

 

 

x

 

 

130

HK 287

Doanh nghiệp Tư nhân Trọng Nhân

 

x

x

 

x

 

 

131

HK 439

Doanh nghiệp Tư nhân Trung Sơn - Nhà máy chế biến hi sn xuất khu Trung Sơn

 

 

 

 

x

 

 

132

Đồng Nai

DL 303

Công ty TNHH chăn nuôi C.P Việt Nam

x

x

x

 

 

V

 

133

DL 307

Công ty TNHH thc phm AMANDA

x

x

x

 

 

V

 

134

HK 136

Doanh nghiệp Tư nhân Anh Long

 

x

x

 

x

 

 

135

TP.Hồ Chí Minh

DL 02

Xí nghip 2, Công ty Cổ phn Thuỷ đc sn

x

x

x

 

x

 

 

136

DH 137

Xí nghiệp Đồ hộp, Công ty Cổ phn Thủy đc sn

 

x

x

 

x

 

 

137

DH 410

Công ty Cổ Phn Thủy đc sn - Xí nghiệp chế biến đồ hộp cao cấp

 

x

x

 

x

 

 

138

HK 148

Xí nghiệp 1, Công ty Cổ phn Thủy đc sn

x

x

x

 

x

 

 

139

DL 01

Phân ng 2, Công ty C phn thuỷ sn số 1

x

x

x

 

x

 

 

140

DL 157

Phân ng 3, Công ty C phn thuỷ sn số 1

x

x

x

 

 

V

 

141

Tp. Hồ Chí Minh

DL 06

Công ty liên doanh thuỷ sn Việt Nga (Seaprimfico)

x

x

x

 

x

 

 

142

DL 05

Phân ng 1, Công ty C phn Thủy sn số 5

x

x

x

 

x

 

 

143

DL 103

Phân xưng 3 - Công ty cổ phn chế biến hàng xut khu Cu Tre

x

x

x

 

 

V

 

144

DL 103B

Phân xưng 2 - Công ty Cổ phn chế biến hàng XK Cu Tre

 

 

 

 

 

V

 

145

DL 103D

Phân xưng 4 -Công ty Cổ phn chế biến hàng XK Cu Tre

 

 

 

 

 

V

 

146

DL 103E

Phân xưng chế biến thc phm - Công ty Cổ phn chế biến hàng XK Cu Tre

 

 

 

 

 

V

 

147

DL 103F

Phân xưng cua nưc lạnh - Công ty Cổ phn chế biến hàng XK Cu Tre

 

 

 

 

 

V

 

148

DL 107

Công ty TNHH chế biến Nông hi sn XK Nam Hi

 

x

x

 

x

 

 

149

DL 237

Xí nghiệp đông lạnh rau qu, Công ty phát triển kinh tế Duyên Hi

 

x

x

 

 

V

 

150

DL 111

XN CB Thc phm XK Tân Thun           

x

x

x

 

 

V

 

151

DL 142

Xí nghiệp đông lạnh Thng Li - Công ty Cổ phn kinh doanh thủy hi sn Sài Gòn

x

x

x

 

x

 

 

152

HK 156

Xí nghiệp Chế biến thc phm thủy sn Bình Thi - Công ty Cổ phn kinh doanh thủy hi sn Sài Gòn

 

x

x

 

x

 

 

153

DL 50

Công ty cổ phn Việt Long Sài Gòn

x

x

x

 

 

V

 

154

DL 167

Công ty Cổ phn Thc phm Trung Sơ

x

x

x

 

 

V

 

155

DL 105

Công ty TNHH nông hi sn tơng mi và xây dng Viễn Thng

x

x

x

 

x

 

 

156

HK 217

Phân ng hàng khô, Công ty CB THS XK Việt Phú

 

x

x

 

x

 

 

157

HK 221

Công ty cổ phn XNK Gia Đnh

 

x

x

 

x

 

 

158

DL 177

Phân ng đông lạnh - Công ty KEN KEN Việt Nam

x

x

x

 

x

 

 

159

HK 128

Công ty Cổ phn Sài Gòn Tâm Tâm - Xưng chế biến thủy sn k

 

x

x

x

x

 

 

160

HK 155

Xí nghiệp CB thc phm thuỷ sn Chợ Ln Công ty Cổ phn kinh doanh thủy hi sn Sài Gòn

x

x

x

x

x

 

 

161

DL 158

Công ty TNHH thương mi Phưc Hưng

x

x

x

 

x

 

 

162

HK 222

Công ty TNHH thương mi cung ng xut khu Hoàng Lai

 

x

x

 

x

 

 

163

DL 261

Công ty TNHH Thương mi Kiên Giang

 

x

x

 

x

 

 

164

HK 224

Công ty C phn chế biến thc phm Đông

Phương

 

x

x

 

x

 

 

165

HK 232

Công ty TNHH Tín Hi   

 

x

x

 

x

 

 

166

HK 234

Phân xưng hàng khô, Công ty TNHH tơng mi Nam Mai

 

x

x

 

x

 

 

167

HK 220

Công ty TNHH Huy Sơn

 

x

x

 

x

 

 

168

DL 163

Công ty TNHH Việt Nam Northern Viking Technologies

x

x

x

 

 

V

 

169

DL 175

Công ty TNHH thc phm công nghiệp HUA HEONG Vit Nam

x

x

x

 

x

 

 

170

DL 176

Công ty TNHH thương mi chế biến thc phm nh Lộc

x

x

x

 

x

 

 

171

DL 62

Công ty Cổ Phn Thc Phm Cholimex

x

x

x

 

 

V

 

172

DL 189

Nhà máy CBTP s 2 - Công ty cổ phn đu tư tơng mi thuỷ sn (INCOMFISH)

x

x

x

 

 

V

 

173

HK 187

Nhà máy CBTP s 5 - Công ty cổ phn đu tư tơng mi thuỷ sn (INCOMFISH)

x

x

x

 

x

 

 

174

NM 188

Nhà máy CBTP s 4 - Công ty cổ phn đu tư tơng mi thuỷ sn (INCOMFISH)

x

x

x

 

x

 

 

175

DL 193

Công ty Cổ phn Thủy hi sn Việt Nh

x

x

x

 

 

V

 

176

DL 202

Công ty TNHH Thái Bình Dương

x

x

x

 

x

 

 

177

HK 216

Công ty TNHH Hi sn An Lc   

x

x

x

 

x

 

 

178

HK 215

Công ty TNHH sn xut tơng mi Việt Phương

 

x

x

 

x

 

 

179

DL 227

Công ty cổ phn thc phm xut khu Tân Bình

 

x

x

 

x

 

 

180

DL 279

Công ty TNHH nông hi sn tơng mi dch vThiên Tuế

 

x

x

 

x

 

 

181

DL 355

Công ty cổ phn thc phm xut khu Vạn Đc

x

x

x

 

 

V

 

182

DL 364

Xí nghiệp đông lạnh Thng Li - Công ty Cổ phn kinh doanh thủy hi sn Sài Gòn

x

x

x

 

x

 

 

183

DL 366

Công ty Cổ phn Hi Sn S.G

x

x

x

 

 

V

 

184

DL 346

Công ty TNHH chế biến thuỷ sn và thc phm Thành Hi

x

x

x

 

 

V

 

185

HK 300

Công ty TNHH Seafood VN

 

x

x

 

x

 

 

186

DH 226

Phân xưng chế biến đồ hộp, Công ty TNHH Toàn Thng (Everwin)

x

x

x

 

x

 

 

187

NM 331

Công ty TNHH SX-TM-DV Minh Hà

x

x

x

 

x

 

 

188

DL 378

Doanh nghiệp tư nhân sản xut Tơng mại Vĩnh Trân

 

x

x

 

x

 

 

189

DL 379

Nhà máy đông lạnh - Công ty TNHH Tơng mi Hoàng

x

x

x

 

x

 

 

190

DL 381

Công ty cổ phn Trang

x

x

x

 

x

 

 

191

DL 368

Nhà máy CBTP số 3 - Công ty cổ phn đu tư tơng mi thuỷ sn (INCOMFISH)

x

x

x

 

x

 

 

192

DL 389

Công ty TNHH Thc phm Xut khu Hai Thanh

x

x

x

 

 

V

 

193

DL 426

Phân xưng đông lạnh - Công ty Cổ phn XNK Gia Đnh

 

 

 

 

x

 

 

194

DL 427

Công ty TNHH Kinh doanh thủy sn Trung Dũng

 

 

 

 

x

 

 

195

DL 434

Chi nhánh Công ty Cổ phn Khai thác và dch vkhai thác Thủy sn H Long

 

 

 

 

x

 

 

196

DL 435

Công ty TNHH Chế biến Thc phm Hoa Sen - Nmáy chế biến Thc phm Hoa Sen

 

 

 

 

x

 

 

197

HK 436

N máy chế biến thủy hi sn kCn Gi - Công ty Cổ phn Tơng mi và dch vCn Gi

 

 

 

 

x

 

 

198

HK 444

Công ty TNHH sn xut tơng mi Chợ Ln

 

 

 

 

x

 

 

199

DL 390

Xí nghiệp chế biến hi sn Phưc Hưng - Công ty CP thc phm xut khu Vạn Đc

x

x

x

 

x

 

 

200

HK 392

Công ty TNHH Thun Nghĩa       

 

x

x

 

x

 

 

201

DL 102

Công ty Cổ phn Hi sn Bình Đông

x

x

x

 

 

V

 

202

DL 271

Phân xưng 1 - Công ty TNHH TM SX Hoàng Cm

 

x

x

 

x

 

 

203

HK 417

Công ty TNHH Nông hi sn TMDV Thiên Tuế - Phân xưng hàng k

 

x

x

 

x

 

 

204

SG/001N L

Xưng Thủy sn sống -Công ty TNHH TM Hoàng

 

x

 

 

x

 

 

205

Long An

DL 54

Phân ng sn xut đông lạnh, Công ty cổ phn thuỷ sn và XNK Long An

x

x

x

 

x

 

 

206

DL 353

Công ty TNHH Tân Thành Li     

x

x

x

 

x

 

 

207

DL 404

Phân xưng Cp đông - Công ty đồ hộp Việt Cưng

x

x

x

 

x

 

 

208

DL 443

Công ty TNHH Thủy sn Simmy

 

 

 

 

x

 

 

209

DH 66

Công ty TNHH Thái Royal

 

x

x

 

x

 

 

210

DH 165

Công ty Đồ hộp Việt Cưng

x

x

x

 

x

 

 

211

DH 174

Xí nghiệp chế biến trái cây FOODTECH (FOODTECH Co., Ltd)

x

x

x

 

x

 

 

212

NM 56

Doanh nghiệp tư nhân nưc chm Thanh Nhã

 

x

x

 

x

 

 

213

Bến Tre

DL 19

Chi nhánh công ty TNHH Đồng Bng Xanh tỉnh Bến Tre

x

x

x

x

x

 

 

214

DL 84

Công ty cổ phn thủy sn Bến Tre

x

x

x

 

x

 

 

215

DL 86

Phân xưng 2, Nhà máy chế biến thủy sn Ba Lai – Công ty Cổ phn XNK Lâm Thủy sn Bến Tre

x

x

x

 

x

 

 

216

DL 22

Công ty cổ phn xut nhp khu thủy sn Bến Tre

x

x

x

 

x

 

 

217

DL 28

Xí nghiệp thủy sn Ba Tri

 

x

x

 

x

 

 

218

Tiền Giang

DL 333

N máy CBTS Ba Lai - Cty C phn XNK Lâm TS Bến Tre (FAQUIMEX)

x

x

x

 

 

V

 

219

HK 182

Phân ng hàng k - Chi nhánh Công ty TNHH Tơng mi Thủy sn Thái Bình Dương - Bến Tre

 

x

x

 

x

 

 

220

DL 21

Công ty TNHH An Lc   

x

x

x

 

x

 

 

221

DL 27

Công ty TNHH Châu Á

x

x

x

 

x

 

 

222

DL 121

Công ty TNHH CBTP và tơng mi Ngọc

x

x

x

 

x

 

 

223

DL 127

Công ty TNHH Thương mi Sông Tiền    

x

x

x

 

x

 

 

224

DL 252

Công ty TNHH tơng mi chế biến nông thuỷ hi sn và thc phm XK Việt Phú

x

x

x

 

x

 

 

225

DL 299

Phân ng sn xut chả cá, Công ty TNHH BADAVINA

 

x

x

 

x

 

 

226

DL 308

Công ty Cổ phn Hùng Vương

x

x

x

x

x

 

 

227

Tiền Giang

DL 354

Công ty Cổ phn Gò Đàng

x

x

x

 

x

 

 

228

DH 323

Xí nghiệp Đ hộp Á Châu, Công ty TNHH xut nhp khu Đồ hộp Á Châu

x

x

x

 

x

 

 

229

DL 380

Công ty TNHH Tơng mi thuỷ sn Việt Đc

x

x

x

 

x

 

 

230

DL 386

Công ty Cổ phn Hùng Vương - Phân xưng II

x

x

x

 

x

 

 

231

DL 405

Công ty cổ phn thủy sn Vinh Quang

x

x

x

x

x

 

 

232

DL 416

Công ty TNHH chế biến thủy sn Kim Sơn

x

x

x

 

x

 

 

233

DL 422

Xí nghiệp đông lạnh Á Châu - Công ty TNHH XNK Đồ hộp Á Châu

 

x

 

 

x

 

 

IV. Khu vc Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 5 - 171 Phan Ngọc Hiển, phường 6, thành phố Cà Mau

234

Sóc Trăng

 

DL 132

Công ty cổ phn thc phm SAOTA (FIMEX VN)

x

x

x

x

x

 

 

235

DL 162

Xí nghiệp Đông lạnh Tân Long - Công ty cổ phn thủy sn Sóc Tng

x

x

x

 

 

V

 

236

DL 23

Xí nghiệp chế biến thủy sn Khánh Li - Công ty Cổ phn chế biến thủy sn Út Xi

x

x

x

 

x

 

 

237

DL 44

Công ty TNHH một thành viên Ngọc Thái

x

x

x

 

x

 

 

238

DL 117

Công ty TNHH Kim Anh

x

x

x

 

 

V

 

239

DL 159

Xí nghiệp CBTP Thái Tân - Công ty TNHH Kim Anh

x

x

x

 

x

 

 

240

DL 199

Xí nghip thuỷ sn SAOTA

x

x

x

 

x

 

 

241

DL 181

Công ty TNHH Phương Nam

x

x

x

 

 

V

 

242

DL 208

Công ty TNHH một thành viên Ngọc Thu

x

x

x

 

x

 

 

243

DL 229

Xí nghiệp đông lạnh Phát Đt - Công ty cổ phn thủy sn Sóc Tng

x

x

x

 

x

 

 

244

DL 322

Xí nghiệp chế biến thuỷ sn Hoàng Phương, Công ty cổ phn chế biến thủy sn Út Xi

x

x

x

 

 

V

 

245

DL 406

Công ty TNHH chế biến hi sn xut khu Khánh Hoàng

x

x

x

 

x

 

 

246

DL 414

Chi nhánh Công ty TNHH Phương Nam- Xí nghiệp chế biến thủy sn xut khu Miền Tây

x

x

x

 

x

 

 

247

DL 431

Xí nghiệp chế biến Thủy sn Hoàng Phong - Công ty Cổ phn Chế biến Thủy sn Út Xi

 

 

 

 

x

 

 

248

Cà Mau

DL 29

Phân ng 2 - Công ty C phn XNK thủy sn Năm Căn

x

x

x

 

 

V

 

249

DL 25

Xí nghiệp 2 - Công ty CBTS &XNK Cà Mau (CAMIMEX - II)

x

x

x

 

 

V

 

250

DL 113

Nmáy chế biến đông lạnh Cng Cá Mau - Công ty Cổ phn CB&DVTS Cà Mau

x

x

x

 

 

V

 

251

DL 116

Công ty TNHH Nht Đc           

x

x

x

 

 

V

 

252

DL 178

Xí nghêp 4 - Công ty CBTS và XNK Mau

x

x

x

 

x

 

 

253

DL 83

Công ty TNHH chế biến Cá xut khu Cà Mau

 

x

x

 

x

 

 

254

DL 72

Công ty cổ phn chế biến và xut nhp khu thủy sn CADOVIMEX

x

x

x

 

x

 

 

255

DL 97

Xí nghiệp CB hàng XK Tân Thành Công ty nông sn thc phm XNK Cà Mau

x

x

x

 

x

 

 

256

DL 118

Xí nghiệp chế biến mt hàng mi NF - Công ty cổ phn thủy sn Cà Mau

x

x

x

 

x

 

 

257

DL 231

Xí nghiệp chế biến thuỷ sn Đm Dơi - Công ty cổ phn thủy sn Cà Mau

x

x

x

 

 

V

 

258

DL 130

Công ty cổ phn CBTSXK Minh Hi (JOSTOCO)

x

x

x

 

 

V

 

259

DL 145

Công ty cổ phn thủy hi sn Minh Phú

x

x

x

 

 

V

 

260

DL 196

Phân ng 2, Xí nghiệp chế biến mt hàng mi NF - Công ty cổ phn thủy sn Cà Mau

x

x

x

 

 

V

 

261

DL 200

Công ty TNHH kinh doanh CBTS và XNK Quốc Việt

x

x

x

 

x

 

 

262

DL 201

Xí nghêp kinh doanh CBTS XK Ngọc Sinh

 

x

x

 

x

 

 

263

DL 180

Xí nghiệp CBTSXK Phú Tân - Công ty Cổ phn chế biến & XNK Thủy sn CADOVIMEX

x

x

x

 

x

 

 

264

DL 85

Xí nghiệp CBTSXK Nam Long - Công ty Cổ phn chế biến & XNK Thủy sn CADOVIMEX

x

x

x

 

x

 

 

265

DL 321

Công ty TNHH CBTS Minh Quí

x

x

x

 

x

 

 

266

DL 294

Công ty TNHH CBTS và XNK Phú Cưng

x

x

x

 

 

V

 

267

DL 295

Nmáy chế biến chả cá Sông Đc - Xí nghiệp Dch v Thuỷ sn Sông Đốc Công ty Khai thác và dch vthuỷ sn Cà Mau

 

x

x

 

x

 

 

268

DL 230

Phân xưng 1, Công ty cổ phn XNK thuỷ sn Năm Căn

x

x

x

 

 

V

 

269

DL 348

Công ty CP thc phm TSXK Cà Mau

x

x

x

 

 

V

 

270

DL 351

Xí nghiệp đông lạnh Cà Mau V - Công ty chế biến thủy sn và XNK Cà Mau

x

x

x

 

x

 

 

271

DL 375

Công ty Cổ phn Chế biến thủy sn xuất nhp khu Sông Đốc

x

x

x

 

x

 

 

272

DL 391

Công ty Cổ phn chế biến & xut nhp khu thủy sn Thanh Đoàn

x

x

x

 

 

V

 

273

DL 401

Công ty cổ phn chế biến thủy sản xut khu

Tc Vân

x

x

x

 

 

V

 

274

DL 424

Công ty TNHH chế biến thủy sn Ngọc Châu

 

x

 

 

x

 

 

275

DL 430

Công ty TNHH Chế biến Thủy sn Minh Phát

 

 

 

 

x

 

 

276

Bạc Liêu

DL 161

Công ty Cổ phn xut nhp khu nh Lợi

x

x

x

 

x

 

 

277

DL 99

Công ty xut nhp khu tổng hp Giá Rai (GIRIMEX)

x

x

x

 

 

V

 

278

DL 78

Xí nghiệp chế biến thủy sn XK Bc Liêu, Công ty cổ phn thuỷ sn Minh Hi

 

x

x

 

 

V

 

279

DL 124

Công ty TNHH thủy sn NIGICO

x

x

x

 

 

V

 

280

DL 240

Công ty Cổ Phn Thủy sn Bc Liêu

x

x

x

 

 

V

 

281

DL 204

Phân ng 3, Xí nghiệp chế biến thuỷ sn xut khu Trà Kha

x

x

x

 

 

V

 

282

DL 349

Chi nhánh Công ty TNHH Grobest & Imei Industrial (Vietnam)

x

x

x

 

x

 

 

283

DL 374

Phân xưng I – Công ty Cổ phn thủy sn Minh Hi - SEAPRODEX MINH HI

x

x

x

 

 

V

 

284

DL 403

Công ty TNHH kinh doanh chế biến thủy sn và xut nhp khu Minh Hiếu

x

x

x

 

x

 

 

285

DL 411

Công ty cổ phn chế biến thủy sn - xuất nhp khu Việt Cưng

x

x

x

 

 

V

 

V. Khu vc Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 6 - 386 đường Cách Mạng tháng Tám, An Thới, thành phố Cần T

286

Đồng Tháp

 

HK 59

Xí nghiệp thực phm Sa Giang, Công ty cổ phn xut nhp khu Sa Giang

x

x

x

 

x

 

 

287

HK 129

Xí nghiệp bánh phồng tôm Sa Giang 2 - Công ty cổ phn XNK Sa Giang

x

x

x

 

x

 

 

288

HK 328

Xí nghiệp bánh phồng tôm Sa Giang 1, Công ty cổ phn xut nhp khu Sa Giang

x

x

x

 

x

 

 

289

DL 101

Công ty TNHH Xut nhp khu Thủy sn K&K

 

x

x

 

x

 

 

290

DL 126

Nhà máy đông lạnh thủy sn Hùng Cá - Công ty TNHH Hùng

 

x

x

x

x

 

 

291

DL 147

Công ty Cổ phn nh Hoàn

x

x

x