Công văn 3547/UBND-TM

Công văn 3547/UBND-TM năm 2013 triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3547/UBND-TM năm 2013 xây dựng dự toán ngân sách 2014 TPHCM


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3547/UBND-TM
Về triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Tài chính;
- Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư;
- Cục trưởng Cục Thuế thành phố;
- Cục trưởng Cục Hải quan thành phố;
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

 

Thc hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Thủ tưng Chính phủ về việc xây dng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nưc năm 2014 căn cứ Thông số 90/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính hưng dẫn xây dng dự toán ngân sách nhà nưc năm 2014; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Cục trưng Cục Hải quan thành phố:

- Căn cứ kết quả thu 6 tháng đầu năm 2013 để tổ chức đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2013; phân tích các nguyên nhân tác động đến kết quả thu, trong đó chú trọng đến tác động của việc triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế của Chính phủ.

- Căn cứ số dự kiến giao thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2014 theo Thông báo của Bộ Tài chính; trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước; phân tích, đánh giá diễn biến xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng chịu thuế tác động đến thu ngân sách; lộ trình cắt giảm thuế để thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; tác động do các quy định, quy chuẩn trong thương mại quốc tế, tác động về giá, tỷ giá, tăng, giảm về lượng của từng nhóm hàng xuất khẩu, nhập khẩu và từng thị trường để lập dự toán thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu năm 2014 cho phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trong đó, đặc biệt lưu ý cơ cấu thu từ hoạt động xuất nhập khẩu bao gồm thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu và thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu cho phù hợp.

- Báo cáo của Cục Hải quan thành phố gi Tổng cục Hải quan, Ủy ban nhân dân thành ph; đồng gi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 16 tháng 7 năm 2013 để tổng hp trình Thưng trc Hội đồng nhân dân thành phố xem xét theo quy đnh.

2. Giao Cục trưng Cục Thuế thành phố:

- Căn cứ kết quả thu 6 tháng đầu năm 2013 để đánh giá khách quan, trung thực tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu nội địa cả năm 2013; phân tích, đánh giá cụ thể nguyên nhân ảnh hưởng đến thu ngân sách năm 2013 theo từng lĩnh vực thu, từng khoản thu, sắc thuế; trong đó lưu ý đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, kết quả thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất và tiêu thụ của các sản phẩm chủ yếu;

giá bán, lợi nhuận, các khoản nộp ngân sách, nhất là đối với các doanh nghiệp trọng điểm có số thu lớn; tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp; mức độ tăng, giảm vốn đầu tư của các thành phần kinh tế. Đánh giá tác động việc thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn các khoản thuế theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; các chính sách thuế mới ban hành, sửa đổi, bổ sung năm 2012, năm 2013 ảnh hưởng đến kết quả thu.

- Căn cứ số dự kiến giao thu nội địa năm 2014 theo Thông báo của Bộ Tài chính; phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2014; các chính sách, chế độ hiện hành, những chế độ, chính sách mới có hiệu lực thi hành từ năm 2014; trên cơ sở dự báo tình hình tăng trưởng kinh tế và nguồn thu đối với từng ngành, từng lĩnh vực, các cơ sở kinh tế hoạt động trên địa bàn, nguồn thu mới dự kiến phát sinh để tính đúng, tính đủ nguồn thu theo đúng quy định; trong đó lưu ý tính toán các khoản thuế được cấp có thẩm quyền cho phép gia hạn trong năm 2013 và chuyển sang nộp trong năm 2014; dự kiến số thu tiền sử dụng đất đối với các dự án do khó khăn về tài chính được gia hạn chuyển nộp trong năm 2014; các khoản thu phát sinh từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi thuế... Triển khai việc hướng dẫn lập dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo đúng mục tiêu, yêu cầu đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

- Dự toán thu ngân sách nhà nước phải đảm bảo tính tích cực, khả thi, bám sát dự báo các ảnh hưởng tác động của tình hình thế giới, tình hình phát triển của nền kinh tế trong nước và trên địa bàn thành phố, các chính sách, chế độ thu; các giải pháp trong việc tăng cường quản lý thu, chống thất thu, trốn lậu thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại, gian lận kê khai thuế thông qua chuyển giá, xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng thuế từ các năm trước, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Báo cáo phân tích dự toán năm 2014 cần nêu rõ số thu dự kiến tăng giảm do chính sách thuế, nguồn thu mới phát sinh mà năm 2013 không có, hoặc năm 2013 có nhưng năm 2014 không còn phát sinh.

- Cục Thuế thông báo chỉ tiêu dự kiến giao thu cho các đơn vị trực thuộc liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện; tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý gửi Tổng cục Thuế, Ủy ban nhân dân thành phố; đồng gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 16 tháng 7 năm 2013 để tổng hp trình Thưng trc Hội đồng nhân dân thành phố xem xét theo quy đnh.

3. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, giai đoạn 5 năm 2011 - 2015 và bối cảnh tái cơ cấu đầu tư công để xây dựng kế hoạch chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2014 trên cơ sở cân đối giữa mục tiêu, nhu cầu đầu tư với khả năng cân đối vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch thu chi ngân sách thành phố giai đoạn 2014 - 2015 cũng như khả năng cân đối các nguồn vốn khác theo hướng tập trung, nâng cao hiệu quả đầu tư, đúng nguyên tắc và sắp xếp thứ tự ưu tiên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013 để đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

- Dự kiến nhu cầu vốn chi đầu tư phát triển, khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nưc năm 2014, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố đồng gi Sở Tài chính trước ngày 16 tháng 7 năm 2013 để tổng hp dự toán chi ngân sách thành phố năm 2014 trình Thưng trc Hội đồng nhân dân thành phố thông qua theo quy đnh.

4. Giao Giám đốc Sở Tài chính:

- Căn cứ kết quả chi 6 tháng đầu năm 2013 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách thành phố năm 2013; phân tích nguyên nhân các khoản tăng, giảm chi so với dự toán đầu năm.

- Căn cứ số dự kiến giao dự toán chi ngân sách năm 2014 theo Thông báo của Bộ Tài chính; căn cứ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014 do Cục Thuế thành phố dự kiến; căn cứ các tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định và kế hoạch chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước để tổng hợp dự toán chi ngân sách thành phố năm 2014.

- Triển khai hướng dẫn lập dự toán chi ngân sách năm 2014 trên cơ sở nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nguyên tắc xây dựng dự toán chi ngân sách do Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2012; đồng thời thông báo chỉ tiêu kiểm tra về chi ngân sách năm 2014 cho các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

5. Cùng với việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Hải quan thành phố và Cục Thuế thành phố chủ động đánh giá, phân tích cụ thể kết quả đánh giá tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2013, Quyết định số 1553/QĐ- UBND ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

6. Giao Sở Tài chính căn cứ báo cáo của Cục Hải quan thành ph, Cục Thuế thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dng, tổng hp dự toán thu chi ngân sách đa phương năm 2014 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để trình Thưng trc Hội đồng nhân dân thành phố xem xét trước ngày 20 tháng 7 năm 2013 gi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm toán nhà nưc trước ngày 25 tháng 7 năm 2013 theo quy đnh.

7. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách căn cứ vào hướng dẫn của Cục Thuế thành phố, Sở Tài chính để tập trung chỉ đạo việc thực hiện công tác lập dự toán ngân sách năm 2014 theo đúng yêu cầu và thời hạn quy định./.

 

 

Nơi nhn:
- Như trên;
- TTUB: CT, c PCT;
- VPUB: CVP, c PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu:VT, (TM/Cg) H.

KT. CH TCH
PHÓ CH TCH
Nguyễn Thị Hng

 

Thuộc tính Công văn 3547/UBND-TM

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3547/UBND-TM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2013
Ngày hiệu lực13/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3547/UBND-TM

Lược đồ Công văn 3547/UBND-TM năm 2013 xây dựng dự toán ngân sách 2014 TPHCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3547/UBND-TM năm 2013 xây dựng dự toán ngân sách 2014 TPHCM
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3547/UBND-TM
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Hồng
        Ngày ban hành13/07/2013
        Ngày hiệu lực13/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3547/UBND-TM năm 2013 xây dựng dự toán ngân sách 2014 TPHCM

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3547/UBND-TM năm 2013 xây dựng dự toán ngân sách 2014 TPHCM

         • 13/07/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/07/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực