Công văn 3552/BHXH-PC

Công văn 3552/BHXH-PC thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản theo danh mục của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nội dung toàn văn Công văn 3552/BHXH-PC thực hiện kiểm tra rà soát văn bản theo danh mục


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3552/BHXH-PC
V/v thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản theo danh mục của BHXH Việt Nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 693/QĐ-BHXH ngày 27/6/2012 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thng hóa văn bản do BHXH Việt Nam ban hành và Công văn số 2642/BHXH-PC ngày 06/7/2012 hướng dẫn việc kiểm tra, rà soát, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Danh mục văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành còn hiệu lực thi hành để thực hiện kiểm tra, rà soát theo Kế hoạch.

Đề nghị Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát các văn bản theo Danh mục gửi kèm công văn này. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, nếu thấy văn bản khác ngoài Danh mục có nội dung cần nghiên cứu để sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn địa phương thì cũng đưa vào rà soát và đề xuất ý kiến. Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và đề xuất phương án xử lý theo nội dung hướng dẫn tại Quyết định số 693/QĐ-BHXH và Công văn số 2642/BHXH-PC gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Pháp chế) trước ngày 01/10/2012.

Căn cứ các quy định hiện hành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Đỗ Văn Sinh (để b./c);
- Lưu: VT, PC (3).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quang Yên

 

DANH MỤC

VĂN BẢN KIM TRA, RÀ SOÁT
(Ban hành kèm theo ng văn số 3552/BHXH-PC ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT

Hình thức văn bản

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1. Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH

 

1

Quyết định

777/QĐ-BHXH

17/05/2010

Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

2

Công văn

4730/BHXH-CĐCS

21/12/2007

Hướng dẫn thực hiện tính thời gian để hưởng chế độ BHXH theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ca Thủ tướng Chính phủ

3

Công văn

3606/BHXH-CĐCS

22/10/2008

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách BHXH (hướng dẫn Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH)

4

Công văn

798/BHXH-CSXH

30/3/2009

Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo Nghị định s122/2008/NĐ-CP và Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH

5

Công văn

2834/BHXH-CSXH

07/09/2010

Về hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp MSLĐ

6

Công văn

3188/BHXH-CSXH

30/7/2010

Hướng đẫn thc hiện BHXH đối với cán bộ, công chức xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP

7

Công văn

5905/BHXH-CSXH

31/12/2010

Hướng dẫn thc hiện chế độ BHXH theo Quyết định số 1749/QĐ-TTg và Nghị định số 67/2010/NĐ-CP

8

Công văn

70/BHXH-CSXH

13/01/2011

Về hồ sơ giải quyết trợ cấp khu vực một lần đối với người lao động có thời gian phục vụ trong quân đội

9

Công văn

1594/BHXH-CSXH

22/4/2011

Hướng dẫn bổ sung thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ca Thủ tướng Chính phủ

10

Công văn

1637/BHXH-CSXH

26/04/2011

Hướng dẫn thực hiện BHXH theo Nghị định số 91/2011/NĐ-CP của Chính phủ

11

Công văn

3984/BHXH-CSXH

28/9/2011

Hướng dẫn bổ sung về đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg

12

Công văn

5371/BHXH-CSXH

16/12/2011

Hướng dẫn bổ sung về thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định s 613/QĐ-TTg

2. Lĩnh vực Giám định và Thanh toán BHYT

13

Quyết định

82/QĐ-BHXH

20/01/2010

Ban hành quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng KCB, giám định, chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ

14

Công văn

2065/BHXH-CSYT

21/05/2010

Hướng dẫn thanh toán chi phí KCB ca bệnh nhân đa tuyến điều trị tại bệnh viện tuyến tnh trở lên

15

Công văn

2283/BHXH-CSYT

04/06/2010

Vviệc t chc KCB tại Trạm y tế

16

Công văn

3580/BHXH-CSYT

20/08/2010

Hướng dẫn thc hiện Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC

17

Công văn

466/BHXH-CSYT

19/04/2011

Quy trình giám định BHYT

18

Công văn

2125/BHXH-CSYT

24/05/2011

Hướng dẫn thanh toán chi phí vượt trần tuyến 2

19

Công văn

4955/BHXH-CSYT

23/11/2011

Về việc tổ chức ký hợp đồng KCB tại Trạm y tế xã

20

Công văn

279/BHXH-CSYT

19/01/2012

Hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT do tai nạn giao thông

21

Công văn

299/BHXH-CSYT

20/01/2012

Về việc thanh toán chi phí KCB BHYT tại Trạm y tế xã

22

Công văn

4652/BHXH-CSYT

31/12/2008

Thanh toán VTYTTH, VTYTTT theo chế độ KCB BHYT

23

Công văn

3621/BHXH-CSYT

01/9/2011

Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc theo Thông tư số 31/2011/TT-BYT

3. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

24

Quyết định

4857/QĐ-BHXH

21/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca BHXH địa phương

25

Quyết định

4969/QĐ-BHXH

10/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

26

Quyết định

4970/QĐ-BHXH

10/11/2008

Về cơ cấu các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

27

Quyết định

1400/QĐ-BHXH

01/12/2009

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn cán bộ qun lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

28

Quyết định

1435/QĐ-BHXH

13/10/2010

V/v sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

29

Quyết định

139/QĐ-BHXH

01/02/2010

Ban hành Quy định v/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đối với cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

30

Quyết định

1320/QĐ-BHXH

23/11/2011

V/v ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

31

Quyết định

4856/QĐ-BHXH

21/10/2008

Ban hành Quy định về phân cấp và chế độ quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống BHXH Việt Nam

32

Công văn

769/BHXH-TCCB

06/3/2012

V/v hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

33

Công văn

4393/BHXH-TCCB

20/10/2011

V/v không bố trí thân nhân làm một số công việc trong các đơn vị trực thuộc BHXH tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

34

Công văn

757/BHXH-TCCB

06/3/2012

V/v chuyển loại viên chức

35

Công văn

5379/BHXH-TCCB

08/12/2010

V/v bổ nhiệm lại cán bộ qun lý

36

Công văn

540/BHXH-TCCB

11/02/2011

V/v thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

4. Lĩnh vực Thu, Cấp sổ, thẻ

37

Quyết định

1111/QĐ-BHXH

25/10/2011

Ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

5. Lĩnh vực Chi, Kế hoạch tài chính

38

Quyết định

345/QĐ-BHXH

06/04/2012

Quyết định ban hành tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi quản lý bộ máy đối với BH các tỉnh, Tp trực thuộc TW, các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam

39

Quyết định

488/QĐ-BHXH

23/05/2012

QĐ ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

40

Quyết định

359/QĐ-BHXH

11/02/2010

Phân cấp và ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình của ngành BHXH

41

Công văn

1638/BHXH-BC

26/04/2011

Chi trả trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ

42

Công văn

2538/BHXH-BC

17/06/2011

Hướng dẫn bổ sung một số nội dung về chi trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ

6. Lĩnh vc Thi đua-Khen thưng

43

Quyết định

838/QĐ-BHXH

05/8/2011

Ban hành quy chế Thi đua, Khen thưởng của BHXH Việt Nam

44

Quyết định

1038/QĐ-BHXH

10/10/2011

Ban hành Bảng điểm thi đua

7. Lĩnh vc khác

45

Quyết định

1288/QĐ-BHXH

30/10/2009

Ban hành Quy định thành phần hsơ, tài liệu của  các đơn vị trực thuộc, các tchức đảng, đoàn th cơ quan BHXH Việt Nam thuộc diện nộp lưu vào Trung tâm lưu trữ

46

Quyết định

884/QĐ-BHXH

25/08/2011

Ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC về BHXH, BHYT

47

Quyết định

4849/QĐ-BHXH

21/10/2008

Quyết định v/v ban hành phần mềm ứng dụng “Kế toán BHXH”

48

Quyết định

5217/QĐ-BHXH

12/12/2008

Quyết định v/v ban hành phần mềm ứng dụng Quản lý BHYT tự nguyện – MISBHYTphiên bản 3.0

49

Quyết định

561/QĐ-BHXH

07/4/2010

Quyết định v/v ban hành phần mềm ứng dụng “Hệ thống thông tin quản lý thu, sổ thẻ BHXH, BHYT” (SMS 5.0)

50

Quyết định

787/QĐ-BHXH

21/05/2010

Quyết định v/v ban hành chương trình phần mềm “Thống kê chi phí KCB 2.0”

51

Quyết định

3591/QĐ-BHXH

27/12/2006

Ban hành quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo của  BHXH Việt Nam

52

Công văn

1726/BHXH-KT

09/5/2012

Hướng dẫn nội dung kiểm tra thực thi công vụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3552/BHXH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3552/BHXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2012
Ngày hiệu lực31/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3552/BHXH-PC thực hiện kiểm tra rà soát văn bản theo danh mục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3552/BHXH-PC thực hiện kiểm tra rà soát văn bản theo danh mục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3552/BHXH-PC
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Quang Yên
        Ngày ban hành31/08/2012
        Ngày hiệu lực31/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3552/BHXH-PC thực hiện kiểm tra rà soát văn bản theo danh mục

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3552/BHXH-PC thực hiện kiểm tra rà soát văn bản theo danh mục

           • 31/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực