Công văn 356/LĐTBXH-BĐG

Công văn 356/LĐTBXH-BĐG về hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 356/LĐTBXH-BĐG 2021 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 356/LĐTBXH-BĐG
V/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Năm 2021 có ý nghĩa khởi đầu quan trọng, là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Trong lĩnh vực bình đẳng giới, đây là năm đầu tiên triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, đề án liên quan tới bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030 nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, đồng thời khc phục những tn tại, thách thức để thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực của đời sng chính trị, kinh tế, xã hội, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Để thực hiện thống nhất, hiệu quả công tác bình đẳng giới trong phạm vi toàn quốc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như sau:

1. Xây dng Kế hoch và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lưc quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa, ng phó với bạo lực trên sở giới giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, đề án có liên quan

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 tại bộ, ngành, địa phương (sau khi Chính phủ phê duyệt): bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược để xây dựng chỉ tiêu cho phù hợp với thực tiễn của bộ, ngành, địa phương; tăng cường phối hợp liên ngành trong triển khai; bố trí nguồn lực để thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới ở những lĩnh vực đang có nhiều tồn tại, thách thức; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn triển khai Chiến lược.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020) theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 212/LĐTBXH-BĐG ngày 26/1/2021), trong đó quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, mô hình về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho giai đoạn 5 năm và từng năm.

2. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

a) Nhằm phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo tinh thần của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nthời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đề nghị các bộ, ngành, địa phương chú trọng triển khai các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử Đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đặc biệt là truyền thông nhằm thúc đy sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử trước và trong thời gian bầu cử. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông cho phù hợp với địa phương, đơn vị và đặc thù từng nhóm đối tượng; tăng cường ng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông nhằm tăng hiệu quả và và đáp ng yêu cầu thực tiễn.

- Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, knăng lãnh đạo, quản lý và hoạt động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng, nữ ng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tổ chức các hội thảo và tập huấn định hướng truyền thông cho đội ngũ phóng viên báo chí, cán bộ làm công tác tuyên truyền về cách thức và kỹ năng truyền thông có nhạy cảm giới nhm thúc đy sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý nói chung và tham gia vào các cơ quan dân cử nói riêng.

b) Tăng cường truyền thông về Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025

- Tích cực xây dựng, phát hành các sản phẩm truyền thông; tăng cường tuyên truyền, phbiến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép trong các hoạt động đa dạng của đơn vị, địa phương. Khuyến khích phát trin, xuất bản các sản phẩm truyền thông bằng tiếng dân tộc thiểu số phù hp với các địa bàn, đối tượng cụ thể.

- Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại địa phương; nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng và thu hút sự tham gia của nam giới, trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa.

c) Tiếp tục tuyên truyền và trin khai thực hiện những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019 bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng và điều kiện, tình hình thực tế của bộ, ngành, địa phương.

3. Tiếp tục duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng triển khai các mô hình, hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới

- Rà soát, đánh giá các mô hình, hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã và đang được triển khai để nâng cao hiệu quả hoạt động, nhân rộng các mô hình, giải pháp phù hợp ở những địa bàn, lĩnh vực còn có tình trạng bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ xảy ra bạo lực trên cơ sở giới.

- Chủ động btrí kinh phí để duy trì và nhân rộng các mô hình, hoạt động hiệu quả.

4. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong chỉ đạo và triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó chú trọng công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong kiểm tra, xây dựng và đề xuất chính sách liên quan; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực hợp pháp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để tăng tính bền vững, hiệu quả trong thực hiện công tác bình đẳng giới.

- Tham mưu thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và hằng năm của bộ, ngành, cơ quan và địa phương.

- Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ làm công tác pháp chế và xây dựng chính sách, pháp luật. Tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ thanh tra, tư pháp, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của các bộ, ngành, địa phương.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý; kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ n cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân các cấp để phối hợp giải quyết.

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ n; chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

- Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bình đẳng giới) để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trư
ng (đ báo cáo);
- C
ác Thành viên UBQG VSTBPNVN;
- Ủy ban về các VĐXH của QH;
- Sở LĐTBXH các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vụ KHTC;
- Các báo, tạp chí thuộc Bộ;
- Website UBQG VSTBPN;
- Lưu: VT, Vụ BĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 356/LĐTBXH-BĐG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu356/LĐTBXH-BĐG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2021
Ngày hiệu lực19/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(20/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 356/LĐTBXH-BĐG 2021 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 356/LĐTBXH-BĐG 2021 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu356/LĐTBXH-BĐG
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Hà
        Ngày ban hành19/02/2021
        Ngày hiệu lực19/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (20/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 356/LĐTBXH-BĐG 2021 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới

           Lịch sử hiệu lực Công văn 356/LĐTBXH-BĐG 2021 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới

           • 19/02/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/02/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực