Công văn 3563/UBND-TH

Công văn 3563/UBND-TH năm 2013 thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Công văn 3563/UBND-TH năm 2013 Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3563/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

 

Ngày 10/7/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 852/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011-2020. Để thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo và giao trách nhiệm cho cấp xã thực hiện nhiệm vụ:

- Chủ động thống kê, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Không để hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện vay vốn, có nhu cầu vay sản xuất kinh doanh không được vay vốn và đảm bảo không để trường hợp học sinh, sinh viên nào phải nghỉ học vì không có tiền trang trải chi phí học tập.

- Chỉ đạo Trưởng thôn tham gia việc họp bình xét cho vay của Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); phối hợp với Tổ TK&VV kiểm tra, giám sát và tích cực tham gia xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ xấu; vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các thỏa thuận cam kết với NHCSXH; theo dõi, giúp đỡ người vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

- Phối hợp cùng NHCSXH xử lý các khoản nợ xấu, lập hồ sơ đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật đưa ra xét xử đối với các trường hợp có khả năng trả nợ nhưng chây ỳ không chịu trả nợ.

- Hàng năm chuyển một phần từ nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để chuyển bổ sung nguồn vốn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách qua NHCSXH.

- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động NHCSXH và Thông báo Kết luận số 41/TB-UBND ngày 24/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng.

2. Đối với Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp:

- Duy trì chế độ họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH theo định kỳ nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động, những khó khăn, tồn tại và đề ra giải pháp thực hiện công tác cho vay tại cơ sở có hiệu quả. Bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để chỉ đạo xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng hàng năm phù hợp với mục tiêu Chiến lược.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại cơ sở và hoạt động của hệ thống NHCSXH trên địa bàn, thông qua công tác kiểm tra tác động đến chính quyền địa phương, các tổ chức Hội nhận ủy thác nhận thức rõ về tín dụng chính sách, thực hiện bình xét cho vay đúng đối tượng, phối hợp với NHCSXH thực hiện có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn tín dụng chính sách.

3. Đối với các sở, ngành và đơn vị có liên quan:

- Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành có liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh huy động các nguồn lực hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến tín dụng dành cho mục tiêu giảm nghèo và an toàn xã hội tại địa phương. Hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân trích từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh để bổ sung nguồn vốn ưu đãi cho NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có trách nhiệm phối hợp với NHCSXH trong việc xử lý các khoản nợ quá hạn của chương trình cho vay xuất khẩu lao động.

4. Đối với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh:

- Làm tốt công tác tuyên truyền và tham gia thực hiện tốt các chính sách tín dụng hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu, lựa chọn cây trồng, vật nuôi, ngành nghề, các chương trình chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, định hướng thị trường với việc triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động của các Tổ chức hội nhận ủy thác cấp dưới (đặc biệt là cấp xã) và Tổ TK&VV trong thực hiện dịch vụ ủy thác với NHCSXH. Chủ động tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm dịch vụ ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV thông qua hình thức tự đào tạo hoặc thực hiện chương trình hợp tác đào tạo với NHCSXH.

- Hàng năm chủ động xây dựng và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, có biện pháp ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các trường hợp tham ô, chiếm dụng vốn theo quy định.

- Chỉ đạo làm tốt việc bình xét đối tượng vay vốn, phối hợp với chính quyền trong việc xác nhận danh sách hộ đủ điều kiện vay vốn, quản lý và hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả nợ, trả lãi ngân hàng đầy đủ theo quy định.

5. Đối với chi nhánh NHCSXH tỉnh:

- Cụ thể hóa nội dung Chiến lược vào chương trình kế hoạch hoạt động hàng năm, 05 năm để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Định kỳ sơ kết, đánh giá báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện Chiến lược; tổng kết thực hiện Chiến lược vào cuối năm 2020.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, phối hợp với UBND cấp xã, ban thu hồi nợ xấu cấp huyện, cấp xã xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng chiếm dụng, vay ké, các trường hợp người vay có khả năng trả nợ nhưng chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất việc triển khai các giải pháp thực hiện Chiến lược và các biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Hàng năm tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng được cấp trên giao, không để ách tắc nguồn vốn. Rà soát, phân loại danh sách các trường hợp nợ xấu để báo cáo và tham mưu cho UBND các cấp, các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; các trường hợp đặc thù tham mưu UBND tỉnh trình các Bộ, ngành, Chính phủ xem xét xử lý.

Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp tỉnh, huyện; các Hội, đoàn thể làm dịch vụ ủy thác, Giám đốc NHCSXH tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trên của UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BĐD NHCSXH tỉnh;
- NHCSXH Lâm Đồng;
- Lưu: VT, TH2

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Thuộc tính Công văn 3563/UBND-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3563/UBND-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2013
Ngày hiệu lực25/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3563/UBND-TH năm 2013 Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3563/UBND-TH năm 2013 Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội Lâm Đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3563/UBND-TH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành25/06/2013
        Ngày hiệu lực25/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3563/UBND-TH năm 2013 Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội Lâm Đồng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3563/UBND-TH năm 2013 Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội Lâm Đồng

             • 25/06/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/06/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực