Công văn 3585/CT-HTr

Công văn 3585/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3585/CT-HTr chính sách thuế thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016


TNG CC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3585/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Công văn s 2920/CCT-TTHTr ngày 27/11/2015 của Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ vào Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Điều 33 quy định về điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

"D án đầu tư đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

1. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

2. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mc lĩnh vc đc bit ưu đãi đu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

+ Tại Khoản 3 Điều 34 quy định về Thuế suất ưu đãi và thời gian áp dụng mức thuế sut thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi:

"3. Mức thuế sut 10% áp dụng trong thời gian 15 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đi với:

b) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

…"

+ Tại Điều 35 quy định cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế như sau:

"5. Được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% s thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lp từ d án đầu tư vào ngành ngh, lĩnh vực thuộc Danh mục ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

6. Việc áp dụng mức thuế suất ưu đãi quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điu 34 Nghị định này và việc miễn, giảm thuế quy định tại Điu này chỉ thực hiện đi với cơ sở kinh doanh mới thành lập hạch toán kinh tế độc lập và đăng ký nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được min thuế, giảm thuế có nhiu hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế thì được xác định theo tỷ trọng doanh thu của hoạt động kinh doanh được min thuế, giảm thuế trên tng doanh thu của cơ sở kinh doanh."

+ Tại Điều 46 quy định về hiệu lực thi hành:

"Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007.

1. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhn đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một s điu của Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này."

- Căn cứ Luật Đầu tư s 59/2005/QH11, quy định:

+ Tại Điều 38 quy định về thủ tục thực hiện ưu đãi đầu tư:

"1. Đi với dự án đầu tư trong nước thuộc diện không phải đăng ký đầu tư và dự án thuộc diện đăng ký đầu tư quy định tại Điều 45 của Luật này, nhà đầu tư căn cứ vào các ưu đãi và điu kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đ tự xác định ưu đãi và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan nhà nưc có thm quyn.

Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư thì làm thủ tc đăng ký đầu tư đ cơ quan nhà nước quản lý đầu tư ghi ưu đãi đầu tư vào Giấy chứng nhận đầu tư."

+ Tại Điều 45 quy định về Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước:

"1. Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm t đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư..."

- Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:

+ Tại Điều 24 quy định về đối tượng được hưng ưu đãi đầu tư:

"Nhà đầu tư có dự án đầu tư, kể cả dự án đầu tư mở rộng, thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định này được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan."

+ Tại Điều 27 quy định về thủ tục thực hiện ưu đãi đầu tư:

"Thủ tục thực hiện ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 38 của Luật Đu tư."

+ Tại Điểm 16 Khoản III, Mục A Phụ lục I quy định danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, quy định:

"15. Xử ô nhiễm và bảo vệ môi trường; sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường.

16. Thu gom, xử nước thải, khí thải, cht thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải."

- Căn cứ Điều 20 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp, quy định hiệu lực thi hành:

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

2. Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp s 09/2003/QH11, Luật Dầu khí và các văn bản pháp luật của Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tc được hưởng các ưu đãi theo quy định của Lut Thuế thu nhp doanh nghip s 09/2003/QH11, Lut Dầu khí và các văn bản pháp lut của Chính phủ đã ban hành cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi và thời gian miễn, giảm thuế) thp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì doanh nghiệp được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định này cho thời gian còn lại.

Việc xác định thời gian còn lại để hưởng ưu đãi thuế được tính liên tục kể từ khi thực hiện quy định về ưu đãi thuế tại các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tư trong nước và về thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

5. Doanh nghiệp đang được hưởng thời gian miễn thuế, gim thuế theo quy định của Lut Thuế thu nhp doanh nghip s 09/2003/QH11 và các văn bản pháp lut của Chính phủ ban hành trước ngày Ngh đnh này có hiu lực thi hành, nhưng đến hết kỳ tính thuế 2008 nếu:

a. Chưa có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đu k từ năm đu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư;

b. Đã có doanh thu nhưng chưa đủ 3 năm, kể từ khi có doanh thu thì thời gian min thuế, giảm thuế được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đu k từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian min thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư... ”

Căn cứ vào các quy định nêu trên và Công văn s 2920/CCT-TTHTr của Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Trước thời điểm ngày 01/01/2009 (thời điểm Nghị định số 124/2008/NĐ-CP có hiệu lực), trường hợp Công ty CPSXTM & Dịch vụ môi trường Nội Bài được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký ln đu ngày 19/01/2007, có hoạt động kinh doanh là thu gom, xử lý nước thải, chất thải thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành thì thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi thuế TNDN: hưởng mức thuế suất 10% áp dụng trong thời gian 15 năm; được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo quy định tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên.

- Từ sau ngày 01/01/2009, trường hợp Công ty CPSXTM & Dịch vụ môi trường Nội Bài tiếp tục hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 thì sẽ tiếp tục được hưởng các ưu đãi cho thời gian còn lại theo quy định tại Điều 20 Nghị định s 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
KT3;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3585/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3585/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2016
Ngày hiệu lực21/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3585/CT-HTr chính sách thuế thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3585/CT-HTr chính sách thuế thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3585/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành21/01/2016
        Ngày hiệu lực21/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3585/CT-HTr chính sách thuế thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3585/CT-HTr chính sách thuế thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016

           • 21/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực