Công văn 359/BXD-TCCB

Công văn 359/BXD-TCCB hướng dẫn khen thưởng năm 2011 do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 359/BXD-TCCB hướng dẫn khen thưởng năm 2011


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 359/BXD-TCCB
V/v hướng dẫn khen thưởng năm 2011

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Tập đoàn Sông Đà; Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị HUD;
- Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;
- Các Tổng công ty thành viên Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam;
- Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam;
- Tổng công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam;
- Các sở Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Hiện nay đã vào quý IV của năm 2011, Bộ yêu cầu các đơn vị trong Ngành tập trung chỉ đạo tiếp tục duy trì các phong trào thi đua yêu nước, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011. Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác để bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

Việc xét khen thưởng cuối năm, đề nghị các đơn vị căn cứ vào Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua khen thưởng và Thông tư số 42/2010/NĐ-CP">02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Quy chế thi đua khen thưởng của Ngành.

Thường trực thi đua, khen thưởng Bộ hướng dẫn cụ thể một số vấn đề và nội dung cần chú ý như sau:

1. Đối với Cờ thi đua:

Các đơn vị có đăng ký cờ thi đua của Chính phủ; cờ thi đua của Bộ, đối chiếu tiêu chuẩn, thành tích đạt được, trình khen thưởng, hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng;

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng của đơn vị;

- Báo cáo thành tích của đơn vị được đề nghị khen thưởng;

- Hiệp y của chính quyền nơi đơn vị đặt trụ sở (khối Sở của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố)

Đối với doanh nghiệp cần ghi rõ tỷ lệ % vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tại thời điểm trình khen và có xác nhận thuế năm 2011.

Thời gian trình hồ sơ đề nghị khen thưởng chậm nhất là 15/11/2011.

2. Khen thưởng cấp Bộ:

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:

- Đối với tập thể: Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen Bộ.

- Đối với cá nhân: Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng, Bằng khen Bộ.

Thời gian trình hồ sơ đề nghị khen thưởng chậm nhất là 15/02/2012.

3. Khen thưởng cấp Nhà nước:

Hàng năm Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ họp xét trình Nhà nước tặng thưởng danh hiệu: Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương các loại và Bằng khen Chính phủ vào tháng 5 và khối giáo dục, đào tạo vào tháng 9.

Hồ sơ trình khen gồm:

- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng,

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng đơn vị.

- Báo cáo thành tích của tập thể, của cá nhân được đề nghị khen thưởng (mẫu báo cáo theo Thông tư số 42/2010/NĐ-CP">02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 1 năm 2011),

- Báo cáo tóm tắt về nội dung các đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, các giải pháp trong công tác và quản lý đem lại hiệu quả thiết thực (đối với trường hợp trình xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”),

- Hiệp y của chính quyền nơi đơn vị đặt trụ sở đối với khen thưởng tập thể và Thủ trưởng đơn vị,

- Xác nhận thuế đối với những đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước khi trình khen thưởng cho đơn vị và Thủ trưởng đơn vị,

Đối với doanh nghiệp cần ghi rõ tỷ lệ % vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tại thời điểm trình khen.

Thời gian trình hồ sơ đề nghị khen thưởng trước ngày 15/03/2012; Khối giáo dục, đào tạo trước ngày 15/7/2012;

4. Một số nội dung cần chú ý:

- Đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong năm, chỉ được xét tặng một hình thức khen thưởng như: Bằng khen Bộ hoặc Bằng khen Chính phủ hoặc Huân chương các loại khi thấy đủ tiêu chuẩn và thành tích xứng đáng đối với những hình thức khen thưởng đó. Tập thể, cá nhân đã được tặng bằng khen Chính phủ, nếu đạt được thành tích xuất sắc thì sau 02 năm mới được đề nghị tặng thưởng Huân chương.

- Đối với danh hiệu Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ họp xét một đợt vào tháng 5 hàng năm để phù hợp với qui định về thời điểm trình khen của Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương. Vì vậy các đơn vị trình xét đề nghị những danh hiệu này gửi hoàn tất hồ sơ trước ngày 15/3 hàng năm.

- Hình thức khen thưởng Bằng khen, theo qui định của Luật Thi đua, khen thưởng về thẩm quyền quyết định, trao tặng (Điều 78, 79) chỉ có Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và “Bộ trưởng quyết định tặng Bằng khen Bộ” vì vậy các đơn vị cần lưu ý khi quyết định khen tặng theo thẩm quyền.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TCCB
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 359/BXD-TCCB

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 359/BXD-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/10/2011
Ngày hiệu lực 18/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 359/BXD-TCCB hướng dẫn khen thưởng năm 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 359/BXD-TCCB hướng dẫn khen thưởng năm 2011
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 359/BXD-TCCB
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Ngày ban hành 18/10/2011
Ngày hiệu lực 18/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 359/BXD-TCCB hướng dẫn khen thưởng năm 2011

Lịch sử hiệu lực Công văn 359/BXD-TCCB hướng dẫn khen thưởng năm 2011

  • 18/10/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/10/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực