Công văn 359/Pg-NN

Công văn số 359/Pg-NN ngày 10/09/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc gửi phụ lục chuơng trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 16/06/2003 của Bộ Chính trị

Nội dung toàn văn Công văn 359/Pg-NN gửi phụ lục chuơng trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện NQ 28/NQ-T


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 359/Pg-NN

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
 - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Công báo,VPCP: BTCN, các PCN, các Cục,Vụ

 

Văn Phòng Chính Phủ xin gửi Phụ lục Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh” kèm theo Quyết định số 179/2003/QĐ-TTg ngày 3 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 


PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW, NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2003 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ "TIẾP TỤC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 3 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình Thủ tướng CP

Hình thức văn bản/công việc

1

Tạo môi trường thuận lợi cho việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh

01

Tổ chức triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16/6/2003 và chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Các Bộ, UBND tỉnh, thành phố, Tổng công ty nhà nước

Quý III/2003

Văn bản hướng dẫn của các Bộ, các địa phương

02

Hướng dẫn sắp xếp các nông, lâm trường theo quan điểm và phương hướng trong Nghị quyết số 28-NQ/TW

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Các Bộ, ngành liên quan, Tổng công ty nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố

Quý IV/2003

Văn bản của Bộ

03

Đề án sắp xếp nông, lâm trường

UBND tỉnh, thành phố, Tổng công ty nhà nước

Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ liên quan

Quý IV/2003

Đề án

04

Xử lý khó khăn về tài chính, tài sản trong các nông, lâm trường. Hướng dẫn sử dụng tiền thanh lý vườn cây, rừng trồng, tiền trích khấu hao, tiều thuế thu nhập DN để lại trong nông, lâm trường

Bộ Tài chính

UBND tỉnh, thành phố, Bộ NN và PTNT, Ngân hàng Nhà nước, Tổng công ty nhà nước

Quý I/2004

Văn bản của Bộ

05

Hướng dẫn biên chế cho các nông, lâm trường chuyển sang đơn vị sự nghiệp (ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ)

Bộ Nội vụ

Bộ NN và PTNT, Bộ Tài chính, Tổng công ty nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố

Quý IV/2003

Văn bản của Bộ

06

Hướng dẫn giải quyết lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Bộ NN và PTNT, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước VN, Tổng công ty nhà nước, UBND cấp tỉnh, thành phố

Quý IV/2003

Văn bản của Bộ

07

Giải pháp quản lý sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ NN và PTNT, Tổng công ty nhà nước, UBND cấp tỉnh, thành phố

Quý III/2003

Văn bản của Bộ

08

Chính sách đối với các nông, lâm trường duy trì sản xuất kinh doanh nhưng còn được quản lý rừng tự nhiên, đối với các ban quản lý được giao rừng sản xuất (gồm rừng tự nhiên, rừng trồng, đất trống quy hoạch trồng rừng); Chính sách hỗ trợ những nông, lâm trường có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh là chính nhưng vẫn phải đảm nhận một phần chức năng xã hội, an ninh, quốc phòng

Bộ NN và PTNT

Bộ KH và ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, thành phố, Tổng công ty 91

Quý IV/2004

Quyết định của Thủ tướng CP

II

Chính sách đất đai

09

Hướng dẫn giao đất, cho thuê đất, thuê rừng đối với các nông, lâm trường quốc doanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài chính, Bộ NN và PTNT, Bộ LĐ-TB và XH

Quý IV/2003

Văn bản của Bộ

10

Hướng dẫn giải quyết đất ở, đất làm kinh tế hộ gia đình cho nông, lâm trường viên

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ NN và PTNT, Bộ LĐ-TB và XH

Quý IV/2003

Văn bản của  Bộ

11

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nông, lâm trường quốc doanh

BND tỉnh,  thành phố

Bộ TN và MT, Bộ NN và PTNT, TCT nhà nước

Quý IV/2003 hoàn thành công việc

Văn bản của UBND tỉnh, thành phố

III

Chính sách đầu tư, tài chính, tín dụng

12

Hướng dẫn những công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trong nông, lâm trường được Nhà nước hỗ trợ ngân sách

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Bộ KH và ĐT, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố

Quý IV/2003

Văn bản của Bộ

13

Chính sách vay vốn tín dụng nhà nước và bổ sung vốn cho nông, lâm trường quốc doanh

Bộ Tài chính

Bộ NN và PTNT, Bộ KH và ĐT

Quý IV/2003

Văn bản của Bộ

14

Thí điểm cổ phần hoá vườn cây, rừng trồng trong các nông, lâm trường

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Quý I/2004

Đề án

 

15

Rà soát và điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật, suất đầu tư trồng, khoanh nuôi, bảo vệ, tái sinh rừng không còn phù hợp

Bộ Nông nghiệp và PTNN

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý I/2004

Văn bản của Bộ

16

Hướng dẫn bán cổ phần cho những người sản xuất và cung ứng nguyên liệu nông, lâm sản ổn định cho các cơ sở chế biến của nông, lâm trường quốc doanh

Bộ Tài chính

Bộ NN và PTNT, Ban Đổi mới DN

Quý I/2004

Văn bản của Bộ

17

Hướng dẫn việc cho vay vốn theo chu kỳ kinh doanh của các loại cây trồng, vật nuôi đối với nông, lâm trường quốc doanh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính, Bộ NN và PTNT, Bộ KH và Công nghệ

Quý IV/2003

Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

18

Chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chính sách nhập khẩu những nguồn gen quý, giống tốt có năng suất, sản lượng và sức cạnh tranh cao trên thị trường đối với những sản phẩm nông, lâm nghiệp và trong các nông, lâm trường

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Các Bộ có liên quan

Quý II/2004

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

IV

Các chính sách khác

19

Sửa đổi, bổ sung các hình thức khoán, giao khoán trong các nông, lâm trường

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Các Bộ, ngành, Tổng công ty 91, UBND các tỉnh, thành phố

Quý I/2003

Nghị định của Chính phủ

20

Chính sách đào tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật cho nông, lâm trường; chính sách hỗ trợ nông, lâm trường đào tạo lao động người dân tộc thiểu số tại chỗ thành nông, lâm trường viên

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Bộ NN và PTNT, UBND tỉnh, thành phố

Quý II/2004

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

21

Tổ chức màng lưới khuyến nông, khuyến lâm trong các nông, lâm trường

Bộ NN và PTNT

UBND tỉnh, thành phố

Quý II/2004

Đề án

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 359/Pg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu359/Pg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2003
Ngày hiệu lực10/09/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 359/Pg-NN

Lược đồ Công văn 359/Pg-NN gửi phụ lục chuơng trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện NQ 28/NQ-T


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 359/Pg-NN gửi phụ lục chuơng trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện NQ 28/NQ-T
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu359/Pg-NN
       Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
       Người kýĐoàn Mạnh Giao
       Ngày ban hành10/09/2003
       Ngày hiệu lực10/09/2003
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 359/Pg-NN gửi phụ lục chuơng trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện NQ 28/NQ-T

          Lịch sử hiệu lực Công văn 359/Pg-NN gửi phụ lục chuơng trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện NQ 28/NQ-T

          • 10/09/2003

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/09/2003

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực