Công văn 36/TCT-CS

Công văn 36/TCT-CS năm 2018 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 36/TCT-CS 2018 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/TCT-CS
V/v: phương pháp tính thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 73767/CT-KK&KTT ngày 15/11/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc áp dụng phương pháp tính thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật s 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về phương pháp khấu trừ thuế.

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Quốc tế C&D thành lập năm 2015, Công ty đã nộp thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (Mu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong năm 2015. Căn cứ nội dung báo cáo của Cục Thuế TP. Hà Nội tại công văn số 73767/CT-KK&KTT từ khi thành lập đến nay, Công ty vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, chưa phát sinh doanh thu và Công ty vẫn kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP. Hà Nội tại công văn số 73767/CT-KK&KTT nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;

- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 36/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 36/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/01/2018
Ngày hiệu lực 03/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 36/TCT-CS

Lược đồ Công văn 36/TCT-CS 2018 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 36/TCT-CS 2018 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 36/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 03/01/2018
Ngày hiệu lực 03/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 36/TCT-CS 2018 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 36/TCT-CS 2018 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

  • 03/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực