Công văn 36242/CT-HTr

Công văn 36242/CT-HTr năm 2016 về trả lời chính sách thuế bù trừ thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 36242/CT-HTr trả lời chính sách thuế bù trừ thuế giá trị gia tăng Thành phố Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36242/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phn Oristar
(Đ/c: Tầng 9 tòa nhà Detech, S 8 Tôn Tht Thuyết, P. Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội)
MST: 0101205758

Trả lời công văn số 05/2016/CV-ORISTAR ngày 09/03/2016 của Công ty cổ phần Oristar (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

+ Tại Khoản 12 Điều 1 quy định sửa đổi, bổ sung một s điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“12. Sửa đi, bổ sung Điu 18 như sau:

a) Sửa đi, bổ sung Khoản 3 như sau:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

b) Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đi tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà đ bán) tại địa bàn tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành ph nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đng thời phải kết chuyn thuế GTGT đu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đu tư ti đa bằng s thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu s thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khu trừ hết từ 300 triệu đng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu s thuế GTGT đu vào của dự án đầu tư mới chưa được khu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đng thì kết chuyn vào s thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở kinh doanh có s thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết và s thuế GTGT đu vào của dự án đầu tư mới thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo hướng dn tại khoản 1 và khoản 3 Điu này theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính đ thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiu địa phương; Ban Quản dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ s sách chứng từ theo quy định của pháp luật v kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cp mã s thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh chủ dự án đầu tư phải tng hợp s thuế giá trị gia tăng phát sinh, s thuế giá trị gia tăng đã hoàn, s thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản trực tiếp.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điu này là dự án đu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư không thuộc đi tượng được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư thì phải có phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đu tư phê duyệt...”

Do trong nội dung công văn hỏi s 05/2016/CV-ORISTAR của đơn vị không nêu rõ Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh từ năm 2008, có mã số thuế và hạch toán độc lập, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có thay mặt Công ty quản lý dự án “Nhà máy gia công cơ khí Oristar” tại TP Hồ Chí Minh hay không, do đó Cục thuế TP Hà Nội trả lời về nguyên tc như sau:

- Trường hợp Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh được thay mặt Công ty quản lý dự án thì Chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi dự án đầu tư đ thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tt các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế thì chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, s thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập đ doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với quan thuế quản lý trực tiếp.

- Trường hợp Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh không có chức năng quản lý dự án mà dự án đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động thì Công ty lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đu vào của dự án đầu tư đ bù trừ với việc khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư ti đa bng s thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh. Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng tr lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế s 4 để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT;

- Phòng Pháp chế;

- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 36242/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu36242/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2016
Ngày hiệu lực31/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 36242/CT-HTr trả lời chính sách thuế bù trừ thuế giá trị gia tăng Thành phố Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 36242/CT-HTr trả lời chính sách thuế bù trừ thuế giá trị gia tăng Thành phố Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu36242/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành31/05/2016
        Ngày hiệu lực31/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 36242/CT-HTr trả lời chính sách thuế bù trừ thuế giá trị gia tăng Thành phố Hà Nội 2016

         Lịch sử hiệu lực Công văn 36242/CT-HTr trả lời chính sách thuế bù trừ thuế giá trị gia tăng Thành phố Hà Nội 2016

         • 31/05/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/05/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực