Công văn 3628/BNN-TCTS

Công văn 3628/BNN-TCTS năm 2018 về rà soát kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2018-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3628/BNN-TCTS 2018 kế hoạch đầu tư Chương trình Phát triển kinh tế thủy sản bền vững


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3628/BNN-TCTS
V/v rà soát kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2018-2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 22/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình). Triển khai thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTg , ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hưng đến năm 2025”,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương một số nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình tại địa phương giai đoạn 2016-2017. Rà soát, đánh giá sự phù hợp về mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ của từng dự án sử dụng nguồn vốn thuộc Chương trình đã đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2016-2017 và dự án thực hiện giai đoạn 2018-2020 đảm bảo phù hợp với nội dung Chương trình được duyệt (tại Mục I, II, III, Điều 1, Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 22/9/2017).

2. Trên cơ sở kết quả rà soát trên, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư Chương trình giai đoạn 2018-2020 (nếu xét thy chưa phù hợp) đđảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra của Chương trình, gi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Mu Báo cáo chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Văn bản được gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy sản - S 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội*) trước ngày 15/6/2018 đBộ tng hp theo dõi tình hình thực hiện Chương trình.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng;
- Vụ KH (B
NN&PTNT);
- Sở NN&PTNT các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, TCTS (135b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám

 

PHỤ LỤC

MẪU RÀ SOÁT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỦY SẢN BN VỮNG GIAI ĐOẠN 2018-2020
(Kèm theo văn bản số 3628/BNN-TCTS ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016-2017

1. Kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020:

a) Báo cáo tổng hợp kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 thực hiện Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tại các Quyết định: số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017; số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017... Phân tích, đánh giá khả năng đáp ứng của kế hoạch được giao so với nhu cầu thực tế tại địa phương... - Báo cáo chi tiết theo Biu mu s 01 kèm theo.

b) Báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình các năm 2016; 2017; 2018 - Báo cáo chi tiết theo Biu mu số 02 kèm theo.

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2017:

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2017 thuộc Chương mục theo các nội dung sau:

a) Khối lượng thực hiện, giá trị thanh toán, giải ngân các năm 2016 và năm 2017 theo từng dự án (báo cáo rõ các nguồn vốn thực hiện: vốn NSTW do Bộ quản lý; vốn NSTW do tỉnh quản lý; vốn NSĐP và vốn khác) - Báo cáo chi tiết theo Biểu mẫu số 03 và 04 kèm theo.

b) Những tồn tại, hạn chế trong quản lý dự án, các khó khăn về kỹ thuật trong triển khai dự án, các vướng mắc về quy trình thủ tục trong quản lý đầu tư, năng lực nhà thầu thi công.

II. RÀ SOÁT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Rà soát kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình:

Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát, đánh giá sự phù hợp về mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ của từng dự án sử dụng nguồn vốn thuộc Chương trình đã đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2016-2017 và dự án và thực hiện giai đoạn 2018-2020 đảm bảo phù hợp với nội dung Chương trình được duyệt (tại Mục I, II, III Điều 1, Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 22/9/2017): Dự án nuôi trồng thủy sản phải đáp ứng 100% diện tích nuôi tập trung thâm canh các đối tượng nuôi chủ lực đạt chứng nhận VietGAP hoặc chứng nhận tương đương; đầu tư cơ sở sản xuất giống hướng ti mục tiêu đáp ứng 100% ging các đối tượng nuôi thủy sản chủ lực, 100% giống tôm sú, tôm chân trắng, cá tra là ging sạch bệnh được sản xuất trong nước; các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đầu tư theo quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ...

Trường hợp các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư giai đon 2016-2020 chưa phù hợp với mục tiêu, đối tượng của Chương trình, đề nghị báo cáo cấp có thẩm quyền (Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...) xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

2. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình giai đoạn 2018-2020:

Trên cơ sở kết quả thực hiện rà soát về mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ các dự án đầu tư thuộc Chương trình đảm bảo phù hợp với nội dung được duyệt tại Điều 1, Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 22/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư Chương trình giai đoạn 2018-2020 (nếu xét thấy chưa phù hợp) như sau;

a) Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch:

- Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư các dự án phải phù hợp với mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ Chương trình được duyệt tại Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 22/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Sau khi điều chỉnh các dự án đầu tư giai đoạn 2018-2020 thuộc Chương trình phải phù hợp tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo chính sách đầu tư quy định tại Điều 3, Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

- Nguồn vốn đầu tư từ Chương trình chỉ phân bổ cho các dự án có mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ phù hợp vi nội dung được duyệt của Chương trình (như khoản 1, Mục 2 nêu trên).

b) Việc điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện theo th tự ưu tiên sau:

- Ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch.

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt

- Dự án khi công mới có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

c) Nội dung đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình giai đoạn 2018-2020: Theo Biểu mẫu 02 tại Phụ lục kèm theo văn bản số 82/BNN-TCTS ngày 04/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, danh mục dự án đề xuất tổng hợp tại Biểu mẫu số 05 kèm theo.

III. CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM

Văn bản báo cáo, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư thực hiện chương trình giai đoạn 2018-2020 gi kèm theo các hồ sơ/tài liệu sau;

1) Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 thực hiện Chương trình cho địa phương (số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017; số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017).

2) Quyết định của UBND tỉnh/thành phố

- Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 thực hiện Chương trình tại địa phương (Bao gồm; Quyết định giao vốn ngân sách Trung ương; Quyết định giao vn ngân sách của tỉnh và vốn khác);

- Giao kế hoạch đầu tư công trung các năm 2016; 2017; 2018 thực hiện Chương trình tại địa phương (Bao gm: Quyết định giao vn ngân sách Trung ương; Quyết định giao vốn ngân sách của tỉnh và vốn khác);

3) Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư đi với các dự án thuộc danh mục đầu tư thực hiện Chương trình giai đoạn 2016- 2020 của tỉnh/thành phố./.

 

Biểu mẫu số 01:

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỦY SẢN BỀN VỮNG

(Kèm theo văn bản số 3628/BNN-TCTS ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư/điều chỉnh cuối cùng

Lũy kế vốn bố trí t khi công đến hết năm 2015

Kế hoạch đầu tư trung hạn 2016- 2020 đã được giao

Ghi chú

Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tng số (tất cả các nguồn vn)

Trong đó:

Tổng s(tất c các nguồn vn)

Trong đó:

Tổng số (tt c các nguồn vn)

Trong đó:

NSTW

NSĐP

Vốn khác

NSTW

NSĐP

NSTW

NSĐP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

TNG S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

DỰ ÁN HOÀN ỨNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

DỰ ÁN TRẢ NỢ XDCB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

DỰ ÁN CHUYN TIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

DỰ ÁN KHI CÔNG MỚI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu số 02:

TNG HỢP K HOẠCH VỐN ĐU TƯ CÁC NĂM 2016; 2017; 2018 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỦY SẢN BỀN VỮNG

(Kèm theo văn bản số 3628/BNN-TCTS ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Địa đim XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC- HT

Quyết định đầu tư/điu chnh cuối cùng

Lũy kế vn bố trí từ khởi công đến hết năm 2015

Kế hoạch đầu tư năm 2016

Kế hoạch đầu tư năm 2017

Kế hoạch đầu tư năm 2018

Ghi chú

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất c các nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (tt c các nguồn vn)

Trong đó:

Tổng số (tất cả các nguồn vn)

Trong đó:

Tổng số (tất cả các nguồn vn)

Trong đó:

NSTW

NSĐP

Vn khác

NSTW

NSĐP

NSTW

NSĐP

NSTW

NSĐP

NSTW

NSĐP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

TNG S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

DỰ ÁN HOÀN ỨNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

DỰ ÁN CHUN BỊ ĐU TƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

DỰ ÁN TRẢ NỢ XDCB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

DỰ ÁN CHUYN TIẾP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

DỰ ÁN KHI CÔNG MỚI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu số 03:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH T THỦY SẢN - CÁC NĂM 2016; 2017

(Kèm theo văn bản số 3628/BNN-TCTS ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Đa đim XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư/ điều chỉnh cuối cùng

Năm 2016

Năm 2017

Lũy kế vn bố trí từ khi công đến hết năm 2017

S quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Kế hoạch vn được giao

Kết quả thực hiện giải ngân

Kế hoạch vốn được giao

Kết quả thực hiện gii ngân

Tng số (tất c các nguồn vn)

Trong đó:

Tng số (tất c các nguồn vn)

Trong đó:

Tng số (tất c các nguồn vn)

Trong đó:

Tổng số (tt c các nguồn vn)

Trong đó:

Tng s(tt c các nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (tt c các nguồn vn)

Trong đó:

NSTW

NSĐP

Vn khác

NSTW

NSĐP

NSTW

NSĐP

NSTW

NSĐP

NSTW

NSĐP

NSTW

NSĐP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

TNG S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

DỰ ÁN HOÀN NG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

DỰ ÁN CHUN BỊ ĐẦU TƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

DỰ ÁN TRẢ NỢ XDCB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

DỰ ÁN CHUYỂN TIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

DỰ ÁN KHI CÔNG MỚI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu số 04:

KHUNG K HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỦY SẢN BỀN VỮNG

(Kèm theo văn bản số 3628/BNN-TCTS ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Nội dung/chỉ tiêu

Chỉ tiêu kế hoạch

Tình hình đầu tư

Nguồn lực thực hiệu (Triệu đồng)

Giai đoạn 2016-2020

Trong đó: Thực hiện năm 2016- 2017

Trọng đó: Dkiến thực hiện năm 2018-2020

Slượng dự án

Tng nguồn kinh phí

Trong đó: NSTW

Trong đó: NSĐP

1

Nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Tng diện tích vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh (ha)

 

 

 

* Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020:

 

 

 

 

1.2

Tổng diện tích vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn VIETGAP hoặc tương đương (ha)

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

- Thực hiện năm 2016:

 

 

 

 

 

- Tôm:

 

 

 

- Thực hiện năm 2017:

 

 

 

 

 

- Cá Tra:

 

 

 

- Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020:

 

 

 

 

 

- Khác:

 

 

 

 

2

Giống thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Số lượng các Trung tâm giống; các vùng sản xuất ging tập trung trên địa bàn tỉnh:

 

 

 

* Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020:

 

 

 

 

2.2

Số lượng con giống các đối tượng chlực có chất lượng chủ động cung ứng cho sản xuất hàng năm trên địa bàn (t con):

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

2.3

Tỷ lệ ging các đối tượng chủ lực có chất lượng chủ động cung ứng cho sản xuất hàng năm trên địa bàn (%):

 

 

 

- Thực hiện năm 2016:

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

- Thực hiện năm 2017:

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ tôm giống sạch bệnh chủ động cung ứng cho sản xuất hàng năm.:

 

 

 

- Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020:

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ cá Tra giống sạch bệnh chủ động cung ứng cho sản xuất hàng năm:

 

 

 

 

3

Chương trình đầu tư cảng cá

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Số lượng cảng cá:

 

 

 

* Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020:

 

 

 

 

 

- Tng s cảng cá theo quy hoạch được duyệt

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

- S lượng cng đã thực hiện đầu tư hoàn thành:

 

 

 

- Thực hiện năm 2016:

 

 

 

 

 

- Số lượng cảng hiện đang thực hiện đu tư:

 

 

 

- Thực hiện năm 2017:

 

 

 

 

 

- S lượng cảng chưa thực hiện đầu tư

 

 

 

- Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020:

 

 

 

 

3.2

Công suất cảng cá (S lượt ngày/cỡ loại ln nhất; Lượng thủy sản qua cảng T/năm):

 

 

 

 

 

- Tng công suất cảng cá theo quy hoạch được duyệt:

 

 

 

 

- Công suất cảng cá (đã được đầu tư hoàn thành):

 

 

 

 

- Công sut cảng cá (hiện đang thực hiện đu tư):

 

 

 

3.3

Lượng tàu khai thác trên địa bàn (chiếc):

 

 

 

 

 

- Lượng tàu khai thác của địa phương:

 

 

 

 

- Lượng tàu khai thác của các tỉnh khác:

 

 

 

3.4

Lượng tàu khai thác xa bờ trên địa bàn được cung cấp bản tin dự báo ngư trường (chiếc):

 

 

 

4

Chương trình đầu tư Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Số lượng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá:

 

 

 

* Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020:

 

 

 

 

 

- Tng s Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo quy hoạch được duyệt

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

- S lượng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đã thực hiện đầu tư hoàn thành:

 

 

 

- Thực hiện năm 2016:

 

 

 

 

 

- S lượng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá hiện đang thực hiện đầu tư:

 

 

 

- Thực hiện năm 2017:

 

 

 

 

 

- S lượng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá chưa thực hiện đầu tư

 

 

 

- Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020:

 

 

 

 

4.2

Công suất Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (S lượng tàu/cỡ tàu):

 

 

 

 

 

- Tổng công suất Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo quy hoạch được duyệt:

 

 

 

 

- Công suất Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (đã được đầu tư hoàn thành):

 

 

 

 

- Công suất Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (hiện đang thực hiện đầu tư):

 

 

 

5

Thực hiện quy hoạch khu bảo tồn

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Khu bảo tồn biển (khu):

 

 

 

* Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020:

 

 

 

 

 

- Tng s Khu bảo tn bin theo quy hoạch trên địa bàn:

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

- S khu, bảo tồn bin được xây dựng quy hoạch chi tiết

 

 

 

- Thực hiện năm 2016:

 

 

 

 

 

- S khu bảo tồn biển được phê duyệt đưa vào hoạt động

 

 

 

- Thực hiện năm 2017:

 

 

 

 

5.2

Khu bảo tồn vùng nước nội địa:

 

 

 

- Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020:

 

 

 

 

 

- Tng số Khu bảo tồn vùng nước nội địa theo quy hoạch trên địa bàn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- S khu bảo tn vùng nưc nội địa được xây dựng quy hoạch chi tiết:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- S khu bảo tồn vùng nước nội địa được phê duyệt đưa vào hoạt động:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu số 05:

Đ XUT ĐIỀU CHNH KẾ HOẠCH VN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2018-2020 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIN KINH T THỦY SN BN VỮNG

(Kèm theo văn bản số 3628/BNN-TCTS ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Địa đim XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC- HT

Quyết định đu Tư/điều chỉnh cuối cùng

Lũy kế vốn bố trí t khi công đến hết năm 2015

Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020 đã được duyệt

Kế hoạch đầu tư giai đon 2016-2020 điều chnh

Trong đó:

Ghi chú

S quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Đã đầu tư giai đon 2016-2017

Kế hoạch đầu tư giai đon 2018-2020

Tổng s(tất c các nguồn vn)

Trong đó:

Tng số (tt c các nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất cả các nguồn vn)

Trong đó:

Tổng s(tất c các nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (tt cả các nguồn vn)

Trong đó:

Tổng số (tất cả các nguồn vn)

Trong đó:

NSTW

NSĐP

Vốn khác

NSTW

NSĐP

NSTW

NSĐP

NSTW

NSĐP

NSTW

NSĐP

NSTW

NSĐP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

11

23

24

25

26

 

TNG S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

DỰ ÁN HOÀN NG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

DỰ ÁN CHUN BỊ ĐU TƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

DỰ ÁN TRẢ N XDCB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

DỰ ÁN CHUYN TIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

DỰ ÁN KHỞI CÔNG MI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * - Thư điện tử gửi ti địa ch Email: thangkhtc.tcts@mard.gov.vn

- Điện thoại liên hệ: 0243.724.6891 hoặc 0915.648.684./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3628/BNN-TCTS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3628/BNN-TCTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2018
Ngày hiệu lực15/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3628/BNN-TCTS

Lược đồ Công văn 3628/BNN-TCTS 2018 kế hoạch đầu tư Chương trình Phát triển kinh tế thủy sản bền vững


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3628/BNN-TCTS 2018 kế hoạch đầu tư Chương trình Phát triển kinh tế thủy sản bền vững
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3628/BNN-TCTS
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành15/05/2018
        Ngày hiệu lực15/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3628/BNN-TCTS 2018 kế hoạch đầu tư Chương trình Phát triển kinh tế thủy sản bền vững

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3628/BNN-TCTS 2018 kế hoạch đầu tư Chương trình Phát triển kinh tế thủy sản bền vững

         • 15/05/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/05/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực