Công văn 3639/BYT-KCB

Công văn 3639/BYT-KCB năm 2017 hướng dẫn giải quyết vướng mắc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến thực hiện quy định của Nghị định 109/2016/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3639/BYT-KCB 2017 giải quyết khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nghị định 109/2016/NĐ-CP


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3639/BYT-KCB
V/v hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc KCB BHYT liên quan đến thực hiện quy định của Nghị định 109/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;

Ngày 01/07/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Để thực hiện Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Y tế hướng dẫn Sở Y tế thực hiện một số nội dung sau:

1. Về việc cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 22 Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ:

a) Nội dung vướng mắc: Sở Y tế một số tỉnh, thành phố cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng theo hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP (trước đây là Nghị định số 87/2011/NĐ-CP) hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động như: Trung tâm nội tiết có giường bệnh, Trung tâm y tế quân - dân y có giường bệnh ...

b) Văn bản hướng dẫn:

- Theo quy định tại khoản 16 Điều 22 Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: “Trung tâm y tế có chức năng khám bệnh, chữa bệnh thì cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức tương đương với bệnh viện đa khoa hoặc phòng khám đa khoa”.

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 Quy định đăng ký KCB bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến KCB bảo hiểm y tế, điều kiện của cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu: “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 3 Thông tư này nếu chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thì phải có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường và xử trí cấp cứu ban đầu, cung ứng, cấp phát thuốc trong phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh”.

c) Hướng dẫn thực hiện:

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động trước ngày Nghị định 109/2016/NĐ-CP có hiệu lực nhưng không phải là hình thức tổ chức được quy định trong Nghị định 109/2016/NĐ-CP (ví dụ: Trung tâm nội tiết có giường bệnh,…) thì đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội tiếp tục ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này. Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thẩm định để cấp lại Giấy phép hoạt động cho các cơ sở này theo đúng quy định tại khoản 16 Điều 22 Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và hoàn thành trước ngày 30/8/2017.

2. Về việc đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với các giảng viên tại các bệnh viện thuộc các trường đại học y:

a) Nội dung vướng mắc: Hiện nay, một số trường đại học y có mời các bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện công lập về giảng dạy cho sinh viên của trường, trong đó có việc giảng dạy thực hành tại các bệnh viện của trường. Các bác sĩ này đã được sự đồng ý của giám đốc bệnh viện nơi công tác về việc tham gia giảng dạy tại trường đại học y (có văn bản mời của trường, văn bản đồng ý của bệnh viện nơi bác sĩ công tác, không có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn hay chuyển giao kỹ thuật). Hiện tại các bác sĩ này tham gia thực hiện các dịch vụ kỹ thuật (phẫu thuật...) tại bệnh viện của trường nhưng không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở này là chưa đúng quy định của Điều 12 Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Văn bản hướng dẫn:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 109/2016/NĐ-CP “Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động, nếu có thay đổi về nhân sự thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó phải thông báo đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận văn bản đăng ký hành nghề theo quy định tại khoản 2 Điều 14”.

Khoản 8, Điều 12 Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB: “Người hành nghề đã đăng ký hành nghề ở một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ luân phiên người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo hoặc thực hiện kỹ thuật chuyên môn hợp đồng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì không phải đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này”.

c) Hướng dẫn thực hiện: đề nghị Bệnh viện thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề đối với các giảng viên tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở bệnh viện của trường theo quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP Đối với các trường hợp giảng viên đã có công văn của trường đại học và văn bản đồng ý tiếp nhận giảng viên của bệnh viện, đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các giảng viên này. Bệnh viện của các trường đại học phải hoàn thành việc hiện đăng ký hành nghề đối với người hành nghề là các giảng viên tham gia khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 30/7/2017.

3. Ký và kết luận kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh:

a) Nội dung vướng mắc: Về nội dung, thẩm quyền người ký và kết luận vướng mắc trong đọc kết quả X-quang, Chẩn đoán hình hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

b) Văn bản hướng dẫn:

- Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Mục 17 - Quy chế công tác khoa xét nghiệm, quy định: “Trưởng khoa xét nghiệm phải kiểm tra lại kết quả xét nghiệm và ký trước khi trả kết quả cho khoa điều trị; bệnh phẩm còn lại chỉ được hủy sau khi trưởng khoa đã kí duyệt”. Mục 57 - Quyền hạn của Bác sỹ chẩn đoán hình ảnh: “Đọc kết quả chẩn đoán, kí phiếu trả kết quả trong phạm vi được phân công”.

- Theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

+ Đối với khoa xét nghiệm: Tại Điểm đ, Khoản 5, Điều 23 đã quy định: “Kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học được đọc và ký kết quả xét nghiệm. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm thì bác sỹ chỉ định xét nghiệm kết luận chẩn đoán”.

+ Đối với khoa chẩn đoán hình ảnh: Tại Điểm e, Khoản 5, Điều 23 đã quy định: "Cử nhân X-Quang có trình độ đại học được đọc và mô tả hình ảnh chẩn đoán nhưng không được kết luận chẩn đoán "Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc bác sỹ X-Quang thì bác sỹ chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh kết luận chẩn đoán”.

c) Hướng dẫn thực hiện:

- Đề nghị triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau:

+ Kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học được đọc và ký kết quả xét nghiệm. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm thì bác sỹ chỉ định xét nghiệm kết luận chẩn đoán (theo quy định tại Điểm đ, Khoản 5, Điều 23 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP).

+ Trường hợp bệnh viện không có bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc bác sỹ X-Quang thì bác sỹ chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh kết luận chẩn đoán (theo quy định tại Điểm e, Khoản 5, Điều 23 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP).

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, y tế ngành triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành bảo đảm quyền lợi của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thanh toán khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Sở Y tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Y tế ngành phản ánh về Bộ y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để được tiếp tục hướng dẫn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp chỉ đạo);
- Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3639/BYT-KCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3639/BYT-KCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2017
Ngày hiệu lực27/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3639/BYT-KCB 2017 giải quyết khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nghị định 109/2016/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3639/BYT-KCB 2017 giải quyết khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nghị định 109/2016/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3639/BYT-KCB
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành27/06/2017
        Ngày hiệu lực27/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3639/BYT-KCB 2017 giải quyết khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nghị định 109/2016/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3639/BYT-KCB 2017 giải quyết khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nghị định 109/2016/NĐ-CP

           • 27/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực