Công văn 3642/BTP-PBGDPL

Công văn 3642/BTP-PBGDPL hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3642/BTP-PBGDPL hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 2014


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3642/BTP-PBGDPL
V/v hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

 

Theo quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật). Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Trong năm 2013, việc tổ chức lần đầu tiên Ngày Pháp luật trong phạm vi cả nước đã thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội nói riêng, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật nói chung trong xã hội.

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp (sửa đổi), Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do đó, việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 cần được gắn với việc tích cực phát huy giá trị hiệu lực, hiệu quả của Hiến pháp, đưa các quy định của Hiến pháp đi vào đời sống.

Để việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 được thực hiện thống nhất, đạt hiệu quả thiết thực, theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 28/2013) và trên cơ sở ý kiến thống nhất của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tổ chức Ngày Pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả theo đúng quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng, theo dõi, tổ chức thi hành pháp luật.

- Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định... quan trọng mới ban hành, liên quan thiết thực đến cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và của nhân dân, đồng thời giúp người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

- Tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

- Ngày Pháp luật phải được tổ chức sâu rộng từ Trung ương đến địa phương, chú trọng triển khai tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013; khắc phục những hạn chế, tồn tại và xác định các hoạt động triển khai phù hợp trong năm 2014, đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với từng ngành, từng cấp, từng địa phương.

- Xác định cụ thể trách nhiệm tổ chức và tham gia tổ chức Ngày Pháp luật của các đơn vị, tổ chức trực thuộc, sự phối kết hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sự Việt Nam với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2014 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

“Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

2. Khẩu hiệu

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “Tuân theo Hiến pháp và pháp luật là góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”;

- “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và góp phần xây dựng xã hội Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”;

- “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức”;

- “Tôn trọng, bảo vệ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân”;

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”;

- Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức và tình hình địa phương.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2014

1. Nội dung

1.1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật;

1.2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; tuyên truyền, phổ biến những luật, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua hoặc xem xét thông qua trong năm 2014; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về an toàn giao thông, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về đất đai và môi trường, về bình đẳng giới, về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và về những lĩnh vực khác phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế của cơ quan, tổ chức, địa phương;

1.3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đã giao tại Lễ công bố Ngày Pháp luật năm 2013 phù hợp với chức năng và tình hình của Bộ, ngành, địa phương, trong đó chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, trọng tâm là các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp; nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao đông; đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ pháp lý của luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ pháp lý khác để hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

1.4. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Hình thức

2.1. Tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật, về Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng phát huy vai trò của hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở, mạng internet;

2.2. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2014 qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường phố chính, các khu trung tâm, các cơ quan, đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng; tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về xây dựng và thực hiện pháp luật;

2.3. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức chương trình đối thoại chính sách trực tiếp giữa cơ quan nhà nước và công dân; tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở;

2.4. Tổ chức phát động, hưởng ứng, tham gia tích cực cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên phạm vi toàn quốc.

3. Thời gian

Tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2014 trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11 năm 2014, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 3 đến ngày 9/11/2014.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

1.1. Đối với Bộ Tư pháp:

Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 và thực hiện các công việc cụ thể như: tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; thực hiện phóng sự, tọa đàm, phỏng vấn truyền hình về những nội dung liên quan đến chủ đề Ngày Pháp luật năm 2014, về nội dung cơ bản và những điểm mới của Hiến pháp; biên soạn tài liệu tìm hiểu về Hiến pháp năm 2013 cung cấp cho các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương làm tài liệu tuyên truyền; thiết kế một số tài liệu, băng rôn, áp phích về Ngày Pháp luật năm 2014 để các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tham khảo, sử dụng; phát động các đơn vị thuộc Bộ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2014; đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 trên phạm vi toàn quốc, báo cáo Chính phủ theo quy định.

1.2. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

a) Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trên cơ sở hướng dẫn tại Công văn này, căn cứ vào điều kiện, yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, ngành mình xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 với nội dung, hình thức phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch.

Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện.

b) Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.

c) Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Ngày Pháp luật.

1.3. Đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên cơ sở hướng dẫn tại Công văn này, xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 trong tổ chức mình, đồng thời hướng dẫn các tổ chức thành viên liên quan tổ chức Ngày Pháp luật.

Đề nghị Người đứng đầu cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Công văn này xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 trong tổ chức mình, tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

1.4. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trên cơ sở hướng dẫn tại Công văn này, Kế hoạch của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 với hình thức, nội dung phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tại địa phương.

Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện.

2. Kinh phí tổ chức

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam bố trí kinh phí tổ chức Ngày Pháp luật trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2014; trong trường hợp không bố trí được kinh phí riêng cho hoạt động này thì lồng ghép các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật với các hoạt động trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 đã được dự toán kinh phí thực hiện.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014, xem xét, bố trí kinh phí để tổ chức triển khai hoạt động này của địa phương mình.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, tổ chức thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện thành một nội dung trong Báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương mình gửi Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 02 tháng 12 năm 2014 để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2014 theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) để phối hợp tháo gỡ kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng TW Đảng, Ban Nội chính TW, Ban Tuyên giáo TW (để phối hợp);
- Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để t/h);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để t/h);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cục CNTT (để đăng lên Cổng thông tin điện tử);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3642/BTP-PBGDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3642/BTP-PBGDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2014
Ngày hiệu lực25/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3642/BTP-PBGDPL

Lược đồ Công văn 3642/BTP-PBGDPL hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3642/BTP-PBGDPL hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3642/BTP-PBGDPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành25/08/2014
        Ngày hiệu lực25/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3642/BTP-PBGDPL hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3642/BTP-PBGDPL hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 2014

           • 25/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực