Công văn 3674/BNN-XD

Công văn 3674/BNN-XD năm 2017 Đánh giá năng lực nhà thầu tham gia dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 6 tháng cuối năm 2016

Nội dung toàn văn Công văn 3674/BNN-XD 2017 Đánh giá năng lực nhà thầu tham gia dự án đầu tư xây dựng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3674/BNN-XD
V/v Đánh giá năng lực các nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 6 tháng cuối năm 2016

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Chủ đầu tư, chủ dự án các dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý

Xét báo cáo đề nghị của các chủ đầu tư, chủ dự án và các đơn vị là đầu mối thẩm định dự án về đánh giá năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý năm 2016, báo cáo của Cục Quản lý xây dựng công trình tại Văn bản số 492/BC-XD-TC ngày 27/4/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Công bố số lượng các nhà thầu tham gia các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 6 tháng cuối năm 2016. Chi tiết như phụ lục I kèm theo.

2. Công bố: 03 nhà thầu đã khắc phục xong các vi phạm hợp đồng ở kỳ đánh giá trước (Văn bản số 7974/BNN-XD ngày 20/9/2016), được tiếp tục tham gia dự thầu các gói thầu mới thuộc các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý. Chi tiết như Phụ lục II kèm theo.

3. Công bố danh sách 17 nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tham gia các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, với các mức xử lý như sau:

a) 02 nhà thầu Tư vấn thiết kế nêu tại Phụ lục III và 06 nhà thầu thi công xây dựng nêu tại Mục 1 Phụ lục IV: Không được tham dự gói thầu mới cho đến khi khắc phục xong các vi phạm hợp đồng của gói thầu dở dang, được chủ đầu tư xác nhận hoàn thành và có thông báo của Bộ.

b) 08 nhà thầu thi công xây dựng nêu tại Mục 2 Phụ lục IV và 01 nhà thầu tư vấn giám sát nêu tại Mục 2 Phụ lục V: Không được tham dự thầu các gói thầu mới cho đến khi chủ đầu tư báo cáo cụ thể về kết quả thực hiện gói thầu cũ và có thông báo của Bộ.

4. Công bố Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Tài Miền Trung (địa chỉ: Xóm Thạch Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) được tiếp tục tham gia dự thầu các gói thầu mới thuộc các dự án Ngành Nông nghiệp và PTNT theo Văn bản số 3220/BNN-XD ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Kết quả công bố được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Cục Quản lý xây dựng công trình http://xdcb.vn.

5. Yêu cầu các chủ đầu tư:

- Đối với các chủ đầu tư quản lý các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu nêu tại mục 3.a: Ngoài việc xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định, cần tập trung đôn đốc quyết liệt, giám sát chặt chẽ, tạo điều kiện để các nhà thầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, đáp ứng yêu cầu hợp đồng.

- Đối với các chủ đầu tư quản lý các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu nêu tại mục 3.b: Kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện hợp đồng và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng đến nay. Các chủ đầu tư quản lý các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu (trừ các nhà thầu đã thanh lý hợp đồng) tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu do thực hiện không nghiêm túc chế độ báo cáo đánh giá năng lực các nhà thầu theo quy định tại Văn bản số 10078/BNN-XD ngày 17/12/2014 nêu trên gửi về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng công trình) trước ngày 30/4/2017 xem xét có giải pháp xử lý tiếp theo.

Trường hợp các nhà thầu tiếp tục vi phạm, chủ đầu tư nghiêm túc báo cáo Bộ xử lý theo quy định tại Văn bản số 10078/BNN-XD ngày 17/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

6. Các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan có trách nhiệm thường xuyên cập nhật và xử lý thông tin năng lực nhà thầu trong quá trình tổ chức quản lý các dự án được Bộ giao đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Tiếp tục đánh giá năng lực các nhà thầu theo kế hoạch định kỳ nêu tại Văn bản số 10078/BNN-XD ngày 17/12/2014 của Bộ.

Yêu cầu các chủ đầu tư, chủ dự án và các đơn vị là đầu mối thẩm định dự án nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản, Lâm Nghiệp;
- Cục Quản lý xây dựng công trình (đăng tải website
);
- Các sở Nông nghiệp và PTNT;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Trung tâm tin học và Thống kê (đăng tải website);
- Nhà thầu có tên tại phụ lục II÷V;
- Lưu: VT, XD (150 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

PHỤ LỤC I:

SỐ LƯỢNG CÁC NHÀ THẦU THAM GIA CÁC DỰ ÁN DO BỘ QUẢN LÝ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
(Kèm theo Văn bản số 3674/BNN-XD ngày 04/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên nhà thầu

Nhà thầu tham gia

Mức độ đáp ứng của nhà thầu

Đáp ứng yêu cầu

Không đáp ứng yêu cầu

1

Tư vấn thiết kế

290

288

2

2

Tư vấn thẩm tra thiết kế

81

81

0

3

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

159

158

1

4

Thi công xây dựng

417

403

14

Tng cộng

947

930

17

 

PHỤ LỤC II:

DANH SÁCH NHÀ THẦU THI CÔNG KHẮC PHỤC XONG CÁC VI PHẠM HỢP ĐỒNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
(Kèm theo Văn bản số 3674/BNN-XD ngày 04/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên nhà thầu

Tên gói thầu/ Dự án

Giá trị
(106 đồng)

Chủ đầu tư/Chủ dự án

Hình thức xử lý đến 6 tháng đầu năm 2016

Đánh giá 6 cuối năm 2016

1

Công ty Xây dựng công trình giao thông 892

Cầu giao thông hạ lưu, hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi

24,073

Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 6

Không được tham dự thầu các gói thầu mới cho đến khi chủ đầu tư báo cáo về kết quả thực hiện gói thầu cũ và có thông báo của Bộ

Chủ đầu tư xác nhận gói thầu đã hoàn thành, đưa vào sử dụng

2

Công ty Cầu 75

3

Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi I Nghệ An

Gói thầu số 3A: Công trình đầu mối sông Lũy, thuộc dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

78,922

Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7

Không được tham dự thầu các gói thầu mới cho đến khi chủ đầu tư báo cáo về kết quả thực hiện gói thầu cũ và có thông báo của Bộ

Chủ đầu tư xác nhận gói thầu đã hoàn thành và nộp tiền sau kết luận của kiểm toán Nhà nước xuất toán

Gói thu s5: Kênh cấp I (DD) hạ lưu đường đi Đại Ninh, các kênh tiêu KT3, KT3-1, KT4, đường nối đoạn từ K0÷K0+992, nhà quản lý kênh Đ8-16- dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

38,152

 

PHỤ LỤC III:

DANH SÁCH NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ KHÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐẾN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
(Kèm theo Văn bản số 3674/BNN-XD ngày 04/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên nhà thầu

Tên gói thầu/ Dự án

Giá trị
(106 đồng)

Chủ đầu tư/Chủ dự án

Đánh giá của Bộ, Chủ đầu tư/Chủ dự án

Kiến nghị

1

Viện Bơm và Thiết bị thủy lợi

Tiu Dự án Đầu tư xây dựng Trạm bơm Kênh Vàng 2, huyện Lượng Tài, Bắc Ninh

1,459

Ban Quản lý dự án các tiu dự án ADB5 - Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh

Nhà thu không đáp ứng yêu cầu do phương án thiết kế chưa phù hợp, sai khác nhiều so với thực tế nên phải điều chỉnh hợp đồng nhiều lần

Tổng cục Thủy lợi đánh giá không đáp ứng yêu cầu

2

Công ty Tư vấn 11- Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam

Tiểu Dự án Đầu tư xây dựng Trạm bơm Nhất Trai, huyện Lượng Tài, Bắc Ninh

5,575

 

PHỤ LỤC IV:

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU THI CÔNG KHÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
(Kèm theo Văn bản số 3674/BNN-XD ngày 04/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên nhà thầu

Tên gói thầu/ Dự án

Giá trị
(106 đồng)

Chủ đầu tư/Chủ dự án

Đánh giá của Bộ, Chủ đầu tư/Chủ dự án

Kiến nghị

1

Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu (ở kỳ đánh giá này):

1.1

Công ty Cổ phần ng dụng Khoa học kỹ thuật Việt Nam

Gói thu số 16: Cung cấp và Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2 - Đà Nng

889

Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Không đáp ứng yêu cầu về nhân lực, thiết bị và tiến độ

Không cho tham dự các gói thầu trong phạm vi cả nước

1.2

Công ty Cổ phần xây dựng và Phát triển hạ tầng Ngọc Việt

Gói thầu số 6: Xây lắp nhà giảng đường, dự án đầu tư xây dựng Trường trung học công nghệ Lương thực thực phẩm

32,294

Trường trung học công nghệ Lương thực thực phẩm

Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, do nhân lực, tiến độ thi công

Cục đề nghị Bộ tiếp tục không cho nhà thầu tham dự gói thầu mới và có hình thức xử lý đối với các chủ đầu tư (theo yêu cầu tại Văn bản số 10078/BC-XD ngày 17/12/2014 của B)

Gói thầu số 3: Thi công xây lắp Nhà giáo dục thể chất kết hợp đa năng, sân bóng đá, đường chạy, sân bóng chuyền và thiết bị

18,361

Trường Cao đng thủy lợi Bắc Bộ

1.3

Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Quốc tế Đông Á, Công ty Cổ phần xây dựng Anh Phương và Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi Hà Tây

Gói thầu 01/PM-BN xây dựng khu đầu mối trạm bơm Phú Mỹ, tỉnh Bắc Ninh

35,755

Ban Quản lý dự án các tiu dự án ADB5 - Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh

Không đáp ứng yêu cầu về nhân lực, thiết bị và tiến độ thi công

Tổng cục Thủy lợi đánh giá không đáp ứng yêu cầu

1.4

Công ty Cổ phần Nhật Long

Gói thầu HTAV4/2014: Xây dựng Kênh và công trình trên kênh N1 -16; N1-17 trên kênh N1 Kẻ Gỗ thuộc Dự án cải thiện Nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh

10,074

Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Hà Tĩnh

Không đáp ứng yêu cầu về chất lượng công trình.

Cục đề nghị Bộ tiếp tục không cho nhà thầu tham dự gói thầu mới (theo yêu cầu tại Văn bản số 10078/BC-XD ngày 17/12/2014 của Bộ)

2

Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tại các kỳ đánh giá trước đây (Văn bản số 7974/BNN-XD ngày 20/9/2016 của Bộ), các chủ đầu tư không đánh giá kỳ này

2.1

Công ty Cổ phần xây dựng đê kè thủy lợi Hưng Yên

Gói 01/CT-HY: Xây dựng nhà trạm bơm, bể xả, bể hút, cống tiêu tự chảy, kênh, khu quản lý, đường thi công kết hợp quản lý, xây lắp điện (cao thế, hạ thế, máy biến áp).

40,559

Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương

Không đáp ứng yêu cầu về nhân lực, chất lượng và tiến độ thi công gói thầu

Tổng cục Thủy lợi đề nghị không cho phép tham dự gói thầu mới đến khi đáp ứng yêu cầu của hợp đồng

2.2

Công ty Cổ phần Sông Đà 25

Lô 02, gói thầu số B.2.1 - Thi công kênh và công trình trên kênh từ K4+700 ÷ K10+00, dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa

53,420

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

Không đáp ứng yêu cầu về tiến độ thi công

Chủ đầu tư kiến nghị Bộ không cho nhà thầu tham dự gói thầu mới để tập trung thi công gói thầu theo đúng hợp đồng.

2.3

Công ty TNHH TECHCOM LIFE TECHNOLOGIES Việt Nam

Cung cấp vận chuyển lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật hệ thống quan trắc công trình đầu mối thủy lợi, dự án hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa

9,519

Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3

Nhà thu không đáp ứng yêu cầu về tiến độ sửa chữa công trình trong thời gian bảo hành.

2.4

Công ty Cổ phần Xây dựng và vật tư thiết bị

2.5

Công ty TNHH Xây dựng Triều Phát

Gói thầu số 24: San lấp mặt bằng khu dịch vụ hậu cần 2,9ha và Xây dựng kè bảo vệ bờ, dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tầu cá sông Dinh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9,238

Sở Nông nghiệp và PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhà thu thi công không đúng yêu cầu thiết kế

Tổng cục Thủy sản đề nghị không cho phép tham dự gói thầu mới đến khi hoàn thành nghĩa vụ hợp đng

2.6

Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản II

Gói thầu số 26: cầu dẫn nối khu A, dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tầu cá sông Dinh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6,291

2.7

Công ty Cổ phần Đầu tư và Vật tư thiết bị 79

Sân đường nội khu, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, dự án giống gà chất lượng cao giai đoạn 2006÷2010, tỉnh Thái Nguyên

14,441

Cục Chăn nuôi

Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, Bộ đã không cho các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu mới

Cục đề nghị Bộ tiếp tục không cho nhà thầu tham dự gói thầu mới và có hình thức xử lý đối với chủ đầu tư (theo yêu cầu tại Văn bản số 10078/BC-XD ngày 17/12/2014 của Bộ)

2.8

Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng An Đông

Nhà điều hành, chuồng nuôi nhốt kiểm dịch Nội Bài, thành phố Hà Nội

 

Trạm kiểm dịch Nội Bài

 

PHỤ LỤC V:

DANH SÁCH NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT KHÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Kèm theo Văn bản số 3674/BNN-XD ngày 04/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên nhà thầu

Tên gói thầu/ Dự án

Giá trị
(106 đồng)

Chủ đầu tư/Chủ dự án

Đánh giá của Bộ, Chủ đầu tư/Chủ dự án

Kiến nghị

1

Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu (đánh giá kỳ này): Không

2

Nhà thầu chưa được chủ đầu tư xác nhận hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng ở các gói thầu tại kỳ đánh giá trước đây (Văn bản số 7974/BNN-XD ngày 20/9/2016 của Bộ), chủ đầu tư tiếp tục không có báo cáo đánh giá kỳ này

2.1

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng TJ Việt Nam

Gói thầu giám sát thi công khu cách ly kiểm dịch động vật Nội Bài

234

Trạm Kiểm dịch động vật Nội Bài

Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, Bộ đã không cho các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu mới

Cục đề nghị Bộ tiếp tục không cho nhà thầu tham dự gói thầu mới và có hình thức xử lý đối với chủ đầu tư (theo yêu cầu tại Văn bản số 10078/BC-XD ngày 17/12/2014 của Bộ)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3674/BNN-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3674/BNN-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2017
Ngày hiệu lực04/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3674/BNN-XD 2017 Đánh giá năng lực nhà thầu tham gia dự án đầu tư xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3674/BNN-XD 2017 Đánh giá năng lực nhà thầu tham gia dự án đầu tư xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3674/BNN-XD
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành04/05/2017
        Ngày hiệu lực04/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3674/BNN-XD 2017 Đánh giá năng lực nhà thầu tham gia dự án đầu tư xây dựng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3674/BNN-XD 2017 Đánh giá năng lực nhà thầu tham gia dự án đầu tư xây dựng

             • 04/05/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/05/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực