Công văn 3678/BGDĐT-GDCTHSSV

Công văn 3678/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3678/BGDĐT-GDCTHSSV 2021 giáo dục pháp luật an toàn giao thông năm học 2021 2022


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3678/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm TTATGT năm học 2021-2022

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo1;
- Các Đại học, Học viện; các Trường Đại học, Cao đ
ng sư phạm.

Thực hiện Kế hoạch số 487/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2020 của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia về năm an toàn giao thông 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học, Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng sư phạm (gọi là Đơn vị) tchức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT năm học 2021-2022 và hưởng ứng “Tháng cao đim ATGT, tháng 9/2021”, bo đm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo ca Bộ Y tế; với các nội dung cụ th như sau:

I. Đối vi các Đơn vị

1. Triển khai thực hiện hiệu qu Kế hoạch số 20/KH-BGDĐT ngày 6/01/2021 của Bộ GDĐT tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 21/KH-BGDĐT ngày 6/01/2021 của Bộ GDĐT triển khai công tác giáo dục ATGT trong trường học năm 2021; Kế hoạch số 92/KH-BGDĐT ngày 03/02/2021 của BGDĐT phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2021.

2. Khuyến khích tchức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT bằng hình thức trực tuyến, online hưng ứng “Tháng cao điểm ATGT, tháng 9 và năm học 2021-2022 cho học sinh, sinh viên (HSSV).

3. Tăng cường hướng dẫn các knăng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi ngồi trên các phương tiện tham gia giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng không; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; văn hóa giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên phải mặc áo phao khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy.

4. Trin khai các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT tại khu vực cổng trường học, không đxảy ra ùn tắc giao thông trong ngày khai giảng và vào các giờ cao đim trong năm học; phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương tiếp tục xây dựng mô hình “Cng trường an toàn giao thông”, đặt biển hạn chế tốc độ khu vực trường học; kim tra, rà soát, tchức giao thông tại các nhà trường phù hp để bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mng, tài sn ca cán b qun lý, nhà giáo, ngưi lao động và HSSV.

5. Phi hợp với các cơ quan chức năng của địa phương không cho phép các phương tiện xe cơ giới lưu thông hoặc dừng đỗ trái phép trong khu vực có học sinh đang HSSV hoạt và vui chơi trong khuôn viên nhà trường; đặt bin báo hạn chế tốc độ, qui định khu vực cấm phương tiện giao thông cá nhân lưu thông và dừng đtrong khu vực trường học; xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm; tăng cường trách nhiệm của nhân viên bảo vệ trong việc quản lý, bao quát, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông trong khuôn viên trường học đúng qui định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các thành viên trong nhà trường và HSSV.

II. Đối vi các S Giáo dục và Đào tạo và các nhà trường

1. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thchỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tăng cường công tác phbiến, giáo dục pháp luật ATGT đường bộ, đường sắt, đường thy nội địa, đường hàng không hưởng ứng “Tháng cao điểm ATGT, tháng 9/2021 và trong năm học 2021-2022.

2. Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tích hợp trong giảng dạy chính khóa về ATGT và phổ biến, tuyên truyền, giáo dục thông qua các hoạt động trải nghiệm về “Văn hóa giao thông”, “kỹ năng tham gia giao thông an toàn” cho học sinh theo đúng yêu cầu Nghị quyết s12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về Tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 và của Bộ GDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

3. Phối hợp với Ban ATGT địa phương, Công ty Honda Việt Nam triển khai thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” giáo dục ATGT cho trẻ mầm non; Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” dành cho học sinh tiu học; Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh THCS, THPT; Chương trình “Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, hướng dn k năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn” cho học sinh THPT.

4. Khen thưởng đi với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục ATGT trong trường học và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định trong năm học 2021-2022.

5. Các nhà trường tchức cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường về việc nghiêm chỉnh chấp hành quy định đội mũ bảo him cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đtuổi, chưa có giấy phép lái xe.

6. Các cơ sở giáo dục phthông trên địa bàn có hợp đồng xe ô tô đưa, đón học sinh đi học phi lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín, xe đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật đvận hành an toàn, lái xe phải có ý thức tốt, giao tiếp, ứng xử với học sinh có văn hóa và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Giao cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên các môn học giáo dục thường xuyên nhắc nhở học sinh nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT trước khi tan học trong giờ học chính khóa, hoạt động giáo dục tập thể.

III. Đối vi các Đại học, Học viện; các Trường Đại học, Cao đẳng sư phạm

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng không dân dụng; knăng điều khin phương tiện tham gia giao thông an toàn năm học 2021-2022 cho sinh viên.

2. Lng ghép phổ biến, tuyên truyn, giáo dục pháp luật vATGT cho HSSV vào Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên đầu năm học, trong khóa học; quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện cho thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia htrợ về giao thông trong dịp đón tiếp sinh viên mới nhập học đtránh gây ùn tắc tại các đầu mối giao thông trên địa bàn.

3. Quán triệt đến toàn thcán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định không ung rượu, bia trước khi điều khin phương tiện tham gia giao thông, quy định về đội mũ bảo him và tuân thủ quy tắc giao thông.

4. Các trường (khoa) sư phạm tiếp tục nghiên cứu, đưa giáo dục ATGT vào chương trình giảng dạy chính khóa đối với sinh viên tham gia các ngành giảng dạy liên quan đến giáo dục ATGT sau khi tốt nghiệp.

5. Phối hợp với các Đại lý (Head) do Honda Việt Nam ủy quyền tại địa phương tchức tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn cho sinh viên theo thỏa thuận hợp tác triển khai chương giáo dục ATGT cho HSSV giai đoạn 2018-2023 gia bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban ATGT Quốc gia Công ty Honda Việt Nam.

6. Khen thưng đối với các tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục ATGT trong trường học và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định trong năm học 2021-2022.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn này và báo cáo kết quả trin khai “Tháng cao đim ATGT” về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 05/10/2021.

Địa chliên hệ: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng - Hà Nội (đ/c Nguyễn Việt Hà, điện thoại: 0912.446.933; Email: hanv@moet.gov.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBATGTQG (đ
b/c);
- Các Thứ trư
ng (để ph/h);
- Ban ATGT các t
nh/TP (đ ph/h);
- Công ty Honda Việt Nam (để ph/h);
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

 1 SGiáo dục, Khoa học và Công nghệ tnh Bạc Liêu.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3678/BGDĐT-GDCTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3678/BGDĐT-GDCTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2021
Ngày hiệu lực27/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(30/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3678/BGDĐT-GDCTHSSV 2021 giáo dục pháp luật an toàn giao thông năm học 2021 2022


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3678/BGDĐT-GDCTHSSV 2021 giáo dục pháp luật an toàn giao thông năm học 2021 2022
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3678/BGDĐT-GDCTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgô Thị Minh
        Ngày ban hành27/08/2021
        Ngày hiệu lực27/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (30/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3678/BGDĐT-GDCTHSSV 2021 giáo dục pháp luật an toàn giao thông năm học 2021 2022

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3678/BGDĐT-GDCTHSSV 2021 giáo dục pháp luật an toàn giao thông năm học 2021 2022

             • 27/08/2021

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/08/2021

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực