Công văn 369/BGDĐT-SEQAP

Công văn 369/BGDĐT-SEQAP năm 2013 hướng dẫn thực hiện dạy học cả ngày năm học 2013-2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 369/BGDĐT-SEQAP hướng dẫn dạy học cả ngày năm học 2013 2014


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 369/BGDĐT-SEQAP
V/v Hướng dẫn thực hiện dạy học cả ngày năm học 2013-2014

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Các Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

 

Để thực hiện tốt hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và kế hoạch hoạt động của Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP), Ban quản lý SEQAP hướng dẫn các sở GDĐT triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy học cả ngày đối với các trường tham gia SEQAP năm học 2013-2014 như sau:

I. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Các trường tiểu học bắt đầu tham gia SEQAP năm học 2013-2014 chủ động xây dựng kế hoạch FDS giai đoạn 2013-2015 theo hướng dẫn tại "S tay hướng dẫn lập kế hoạch dạy - học cả ngày" và mẫu kế hoạch FDS; Xây dựng nội dung kế hoạch năm học 2013-2014 theo kế hoạch FDS giai đoạn. Các trường tiu học tham gia SEQAP từ năm học 2010-2011 xây dựng kế hoạch năm học 2013-2014 một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và trình độ của học sinh trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

1. Nội dung

Sử dụng hiệu quả, hợp lý quỹ thời gian tăng thêm nhằm:

- Tập trung củng cố kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt, môn Toán đ học sinh đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh và chủ động hơn nữa việc sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực phù hp với nội dung bài dạy và các đối tượng học sinh nhằm nâng cao và đảm bảo chất lượng dạy học.

- Thực hiện triển khai dạy học theo phương án TV1- CNGD ở các trường tiểu học tự nguyện.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lp (NGLL) và các hoạt động giáo dục khác với nội dung, hình thức linh hoạt, phong phú, đa dạng và hấp dẫn, phát huy được vai trò tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh như: hoạt động thư viện thân thiện, trò chơi dân gian, hoạt động văn nghệ, thể thao và các loại hình câu lạc bộ,....

- Đối với những vùng khó khăn, vùng có đông học sinh dân tộc thiểu số cần tăng cường, phát trin kĩ năng giao tiếp tiếng Việt cho học sinh bằng việc sử dụng thời gian tăng thêm cho các tiết tăng cường kĩ năng giao tiếp Tiếng Việt và tạo điu kiện cho các em được tham gia vào các hoạt động giáo dục NGLL với các hình thức phong phú, đa dạng, đồng thời kết hp rèn luyện trong các tiết học khác một cách thích hợp.

2. Kế hoạch thời gian

- Các trường tiểu học chủ động triển khai kế hoạch dạy học cả ngày cho học sinh ở tt cả các lp, khối lp và các điểm trường.

- Ni dung, chương trình, thi khóa biểu dạy - học được thiết kế phân phối đảm bảo tính sư phạm, linh hoạt trên nguyên tắc là một chỉnh thể nhằm đạt được mục tiêu giáo dục phù hợp với tâm sinh lý học sinh tiểu học và điều kiện cụ th v đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất,... của từng trường, tránh quan niệm buổi 1 chỉ dành cho chương trình chính, buổi 2 chỉ dành cho ôn tập rèn luyện.

- Phân phối hợp lý, linh hoạt thời lượng dạy học tăng thêm cho các môn Tiếng Việt, Toán và các hoạt động giáo dục khác, đặc biệt là hoạt động giáo dục NGLL, hoạt động giáo dục tự chọn nhằm đảm bảo tính cân bằng đồng bộ trong kế hoạch giáo dục của nhà trường.

3. Công tác bán trú

Tiếp tục tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động ăn trưa, bán trú cho học sinh theo tinh thần công văn số 519/BGDĐT-SEQAP ngày 28/12/2011 của Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học.

Trong năm học 2013-2014, Ban Quản lý Chương trình đề nghị các sở GDĐT chỉ đạo các trường tiểu học:

- Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện vận động xã hội hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng về lợi ích của dạy - học cả ngày để tổ chức được ăn trưa, bán trú cho tất cả học sinh tại tt cả các đim trường trong các ngày học cả ngày tại trường.

- Với những trường quá khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất và hoàn cảnh địa lý chưa thể tổ chc ăn trưa, bán trú cho tt cả học sinh cn cố gắng tổ chức ăn trưa, bán trú cho các học sinh trong diện được hỗ trợ ăn trưa của SEQAP và các học sinh nhà ở xa trường.

- Tăng cường các hoạt động giao lưu học hỏi và học tập kinh nghiệm của những điển hình xã hội hóa, đa dạng hóa trong việc tố chức ăn trưa bán trú cho học sinh.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh nhẹ nhàng, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu, sức khỏe của các em như đọc truyện, xem phim thiếu nhi, vui chơi, chơi trò chơi dân gian,trong thời gian nghỉ trưa các ngày học cả ngày.

II. Tài liệu sử dụng trong dạy học cả ngày

Các tài liệu do SEQAP cung cấp nhằm nâng cao năng lực và cung cấp tư liệu cho giáo viên trong quá trình tổ chức dạy học, hướng dẫn học sinh tự học và tổ chức các hoạt động giáo dục. Cùng với việc thực hiện chương trình, sách và thiết bị dạy học theo quy định đối với giáo dục tiểu học của Bộ GD&ĐT, năm học 2013-2014 giáo viên các trường tiểu học tham gia SEQAP sử dụng các tài liệu sau trong quá trình xây dựng nội dung dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường tiểu học dạy - học cả ngày:

+ Dạy học đảm bảo chất lượng môn Tiếng Việt; Đĩa hình minh họa.

+ Dạy học đảm bảo chất lượng môn Toán; Đĩa hình minh họa.

+ Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt; Đĩa hình minh họa.

+ Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng môn Toán; Đĩa hình minh họa.

+ Tăng cường kĩ năng giao tiếp Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số;

+ Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học dạy học cả ngày;

+ Hoạt động giáo dục âm nhạc trong trường tiểu học dạy học cả ngày.

+ Xây dựng thư viện thân thiện trong trường học.

Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ quản lý và giáo viên về tính thiết thực, hiệu quả của các tài liệu do SEQAP cung cấp. Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các ý kiến góp ý của các trường tiểu học gửi về Ban Quản lý SEQAP cùng với báo cáo học kì I và báo cáo tổng kết năm học 2013-2014.

III. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới công tác chỉ đạo và tổ chức lớp học

- Thực hiện chỉ đạo triển khai dạy học cả ngày theo hướng linh hoạt, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Giao quyền chủ động cho giáo viên trong việc thực hiện chương trình, nội dung và xây dựng kế hoạch dạy học.

- Tăng cường các hoạt động dự giờ và thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng lấy học sinh làm trung tâm.

- Nâng cao chất lượng và đổi mới tổ chức quản lý lớp học, nghiên cứu các kết quả của mô hình trường học mới Việt Nam, trên cơ sở đó, vận dụng linh hoạt, phù hp vào thực tiễn của nhà trường.

- Triển khai thí điểm Phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học ở tiểu học.

- Thực hiện công tác bồi dưỡng tập huấn cho giáo viên và CBQL theo kế hoạch. Trong bồi dưỡng, tập huấn cần lưu ý:

+ Tăng cường giám sát hoạt động tự học, tự nghiên cứu của giáo viên trong thời gian bồi dưỡng, tập huấn;

+ Đảm bảo chất lượng công tác tập huấn, trong đó nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá sau tập huấn.

IV. Một số hoạt động khác

Sử dụng Quỹ Phúc lợi học sinh và Quỹ Giáo dục nhà trường:

- Nguồn kinh phí của hai loại quỹ này cn được giao v cho các trường tiểu học được thụ hưởng trước khi bước vào năm học mới 2012-2013.

- Các trường tiểu học thực hiện sử dụng Quỹ Phúc lợi học sinh và Quỹ Giáo dục nhà trường theo đúng quy định trong sổ tay hướng dẫn sử dụng Quỹ Phúc lợi học sinh; Sổ tay hướng dn sử dụng Quỹ Giáo dục nhà trường và các văn bản liên quan.

V. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ vào hướng dẫn trên, các sở Giáo dục và Đào tạo chủ động chỉ đạo các các phòng GDĐT, các Ban quản lý cấp huyện triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ dạy học cả ngày năm học 2013-2014.

- Báo cáo tình hình thực hiện dạy học cả ngày (FDS) theo kế hoạch định kì đầu năm (10/10/2013), cuối kì I (10/2/2014), cuối năm (10/6/2014) và theo yêu cầu của SEQAP.

- Trong quá trình chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giáo dục và các nhiệm vụ khác trong phạm vi chương trình SEQAP nếu có những vấn đề vướng mắc khó khăn cn giải quyết, các sở GDĐT, các Ban quản lý SEQAP cấp huyện phản ánh về Ban Quản lý SEQAP TW để xử lý và chỉ đạo kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- TTr Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Website SEQAP;
- Lưu VT SEQAP.

PHÓ VỤ TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC
Trần Đình Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 369/BGDĐT-SEQAP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu369/BGDĐT-SEQAP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2013
Ngày hiệu lực26/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 369/BGDĐT-SEQAP hướng dẫn dạy học cả ngày năm học 2013 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 369/BGDĐT-SEQAP hướng dẫn dạy học cả ngày năm học 2013 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu369/BGDĐT-SEQAP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrần Đình Thuận
        Ngày ban hành26/08/2013
        Ngày hiệu lực26/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 369/BGDĐT-SEQAP hướng dẫn dạy học cả ngày năm học 2013 2014

             Lịch sử hiệu lực Công văn 369/BGDĐT-SEQAP hướng dẫn dạy học cả ngày năm học 2013 2014

             • 26/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực