Công văn 3707/BGDĐT-TCCB

Công văn 3707/BGDĐT-TCCB năm 2014 rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công, viên chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3707/BGDĐT-TCCB 2014 đánh giá phụ cấp lương cán bộ công viên chức


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3707/BGDĐT-TCCB
V/v rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện công văn số 2347/BNV-TL ngày 27/6/2014 của Bộ Nội vụ về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị rà soát, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo Đề cương và Biểu mẫu gửi kèm.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 8 năm 2014 để nghiên cứu tổng hợp gửi Bộ Nội vụ (đề nghị gửi kèm file về địa chỉ [email protected]).

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- L
ưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LƯƠNG HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
(Kèm theo công văn số 3707/BGDĐT-TCCB ngày 17/7/2014 của Bộ GDĐT)

I. Về các chế độ phụ cấp lương:

1. Đề nghị báo cáo, đánh giá những mặt được, mặt hạn chế trong các quy định về: đối tượng hưởng phụ cấp, điều kiện áp dụng, mức hưởng, cách chi trả phụ cấp của từng loại phụ cấp lương đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý, gồm:

1.1. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo;

1.2. Phụ cấp thâm niên vượt khung;

1.3. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo;

1.4. Phụ cấp khu vực;

1.5. Phụ cấp đặc biệt;

1.6. Phụ cấp thu hút;

1.7. Phụ cấp lưu động;

1.8. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm;

1.9. Phụ cấp thâm niên nhà giáo;

1.10. Phụ cấp ưu đãi theo nghề;

1.11. Phụ cấp trách nhiệm theo nghề;

1.12. Phụ cấp trách nhiệm công việc;

1.13. Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn;

1.14. Phụ cấp công vụ;

1.15. Phụ cấp khác (nếu có).

2. Tổng hợp số người được hưởng, mức và quỹ tiền phụ cấp của các loại phụ cấp lương đã nêu tại Khoản 1 Mục I theo Biểu mẫu (gửi kèm theo).

II. Về trả thu nhập tăng thêm cho người lao động:

Đề nghị báo cáo, đánh giá những mặt được, mặt hạn chế về thực hiện quy định chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

III. Nguồn đảm bảo tiền lương, phụ cấp lương:

1. Kinh phí từ ngân sách nhà nước;

2. Kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp theo quy định của Nhà nước.

IV. Đề xuất, kiến nghị:

Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối tượng, điều kiện áp dụng, mức hưởng, cách chi trả phụ cấp lương, thu nhập tăng thêm cho người lao động và hệ số tiền lương tăng thêm hiện hành trong mối tương quan giữa các ngành, nghề; lý do đề xuất./.

 


Đơn vị:

TỔNG HỢP CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Tháng 6 năm 2014

(Kèm theo công văn số 3707/BGDĐT-TCCB ngày 17/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Nội dung

Tổng số người trong danh sách trả lương

Tiền lương theo ngạch, bậc chức danh

Các chế độ phụ cấp lương

Ghi chú

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (1)

….

Phụ cấp thâm niên nhà giáo (1.9)

Chế độ phụ cấp khác (nếu có)

Tổng quỹ phụ cấp lương (Triệu đồng)

Hệ số lương bình quân

Quỹ tiền lương (Triệu đồng)

Số người được hưởng

Hệ số phụ cấp bình quân

Quỹ phụ cấp (Triệu đồng)

Số người được hưởng

Hệ số phụ cấp bình quân

Quỹ phụ cấp (Triệu đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

I

Đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng hưởng lương trong đơn vị sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Công chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Viên chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 Người lao động theo chế độ hợp đồng lao động ngoài số lượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú:

- Cột (3): Ghi tổng số người trong danh sách trả lương của tháng 6 năm 2014 thuộc phạm vi quản lý.

- Cột (4): Ghi bình quân hệ số lương của tổng số người trong danh sách trả lương của tháng 6 năm 2014 thuộc phạm vi quản lý.

- Cột (5): Ghi tổng số tiền lương theo ngạch, bậc chức danh được hưởng của tổng số người trong danh sách trả lương tháng 6 năm 2014 thuộc phạm vi quản lý.

- Cột "Các chế độ phụ cấp lương" là bao gồm các loại phụ cấp phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp khu vực; phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại nguy hiểm; phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phụ cấp thăm niên nhà giáo. Ví dụ về phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

 + Số người được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại cột (6) là tổng số người được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong danh sách trả lương của tháng 6 năm 2014 thuộc phạm vi quản lý.

 + Hệ số phụ cấp bình quân phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại cột (7) là tổng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo chia cho số người được hưởng phụ cấp tại cột (6).

 + Quỹ phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại cột (8) là tổng số tiền phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các đối tượng hưởng thuộc phạm vi quản lý bằng số người được hưởng (cột 6) x hệ số phụ cấp bình quân (cột 7) x mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng.

 


 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3707/BGDĐT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3707/BGDĐT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2014
Ngày hiệu lực17/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3707/BGDĐT-TCCB

Lược đồ Công văn 3707/BGDĐT-TCCB 2014 đánh giá phụ cấp lương cán bộ công viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3707/BGDĐT-TCCB 2014 đánh giá phụ cấp lương cán bộ công viên chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3707/BGDĐT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Mạnh Nhị
        Ngày ban hành17/07/2014
        Ngày hiệu lực17/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3707/BGDĐT-TCCB 2014 đánh giá phụ cấp lương cán bộ công viên chức

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3707/BGDĐT-TCCB 2014 đánh giá phụ cấp lương cán bộ công viên chức

           • 17/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực