Công văn 3707/CV-VP

Công văn 3707/CV-VP năm 2005 đính chính Thông tư 03/2005/TT-BCN hướng dẫn Nghị định 134/2004/NĐ-CP về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn do Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3707/CV-VP đính chính Thông tư số 03/2005/TT-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3707/CV-VP
V/v đính chính Thông tư số 134/2004/NĐ-CP">03/2005/TT-BCN ngày 23 tháng 6 năm 2005

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2005

 

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội.
- Văn phòng Chủ tịch nước.
- Văn phòng Chính phủ.
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Sở Công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp,
- Công báo,
- Các Cục, Vụ, Viện, Trường, doanh nghiệp thuộc Bộ,

Ngày 23 tháng 6 năm 2005, Bộ Công nghiệp đã ban hành Thông tư số 134/2004/NĐ-CP">03/2005/TT-BCN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn. Do sơ suất trong khâu in ấn nên Thông tư trên có một số sai sót. Bộ Công nghiệp xin đính chính lại một số điểm như sau:

1. Điểm h Khoản 2 Mục I Phần II Thông tư số 134/2004/NĐ-CP">03/2005/TT-BCN được sửa lại là: "h) Các hình thức khuyến công khác phù hợp với các hoạt động quy định tại Điều 3 Nghị định số 134/2004/NĐ-CP.".

2. Đoạn dưới Khoản 2 Phần III Thông tư số 134/2004/NĐ-CP">03/2005/TT-BCN được sửa lại là: "Để đạt các Mục tiêu của hoạt động khuyến công theo Điều 1 Nghị định 134/2004/NĐ-CP, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ngoài trách nhiệm bảo đảm nguồn vốn của kinh phí khuyến công địa phương quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 15 Nghị định 134/2004/NĐ-CP, có trách nhiệm cân đối, bổ sung biên chế quản lý phù hợp cho công tác khuyến công".

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG CÔNG NGHIỆP
CHÁNH VĂN PHÒNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3707/CV-VP

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3707/CV-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/07/2005
Ngày hiệu lực 12/07/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3707/CV-VP

Lược đồ Công văn 3707/CV-VP đính chính Thông tư số 03/2005/TT-BCN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3707/CV-VP đính chính Thông tư số 03/2005/TT-BCN
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3707/CV-VP
Cơ quan ban hành Bộ Công nghiệp
Người ký Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành 12/07/2005
Ngày hiệu lực 12/07/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3707/CV-VP đính chính Thông tư số 03/2005/TT-BCN

Lịch sử hiệu lực Công văn 3707/CV-VP đính chính Thông tư số 03/2005/TT-BCN

  • 12/07/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/07/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực