Công văn 3709/TCHQ-GSQL

Công văn số 3709/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tiêu chuẩn của một số loại cây trồng

Nội dung toàn văn Công văn 3709/TCHQ-GSQL tiêu chuẩn của loại cây trồng


 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số:  3709/TCHQ-GSQL
V/v: tiêu chuẩn của một số loại cây trồng

 

Hà Nội, ngày  16  tháng 08 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đề nghị Tổng cục hướng dẫn tiêu chuẩn xác định một số mặt hàng “hạt làm giống”, sau khi trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục hướng dẫn như sau:

Định nghĩa chung cho các loại giống.

- Căn cứ quy định tại Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH ngày 05/04/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, hạt giống cây trồng được định nghĩa như sau:

+ Hạt giống tác giả: là hạt giống thuần do tác giả chọn, tạo ra.

+ Hạt giống siêu nguyên chủng (SNC): là hạt giống được nhân ra từ hạt giống tác giả hoặc phục tráng từ hạt giống tác giả hoặc phục tráng từ hạt giống sản xuất theo quy trình phục tráng hạt giống siêu nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

+ Hạt giống nguyên chủng (NC): là hạt giống được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

+ Hạt giống xác nhận (XN): là hạt giống được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

- Hạt giống nhập khẩu phải có nhãn mác ghi đầy đủ các chỉ tiêu về giống và phải được cơ quan kiểm soát chất lượng hạt giống của nước xuất khẩu xác nhận đủ tiêu chuẩn giống.

Tiêu chuẩn ngành của một số cây trồng:

Theo Quyết định số 5799/QĐ QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2003 và Quyết định số 2343 QĐ/BNN-KHCN ngày 09/09/2005 thì tiêu chuẩn Ngành của một số loại cây trồng được quy định như sau:

Hạt giống lúa

Hạt giống lúa lai 3 dòng: 10 TCN 311-2003

 

Chỉ tiêu

Dòng A, B

Dòng R

Hạt

Lai

F1

SNC

NC

XN

SNC

NC

XN

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

99,5

99,0

99,0

99,5

99,0

99,0

98,0

2. Hạt cỏ dại*, số hạt/kg, không lớn hơn

0

0

5

0

0

5

5

3. Hạt khác giống có thể phân biệt được, % số hạt, không lớn hơn

0

0

0

0

0,05

0,25

0,30

4. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

80

80

80

80

80

80

80

5. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

13

13

13

13

13

13

13

 

Cỏ lồng vực cạn (Echinochloa colona); cỏ lồng vực nước (E. crusgalli); cỏ lồng vực tím (E. gabrescens); cỏ đuôi phượng (Leplochloa chinensis); lúa cỏ (Rryza sativa L.var.fatua Prain).

b. Hạt giống lúa lai 2 dòng: 10 TCN 551-2003

Chỉ tiêu

Dòng TGMS

Dòng bố

Hạt

Lai

F1

SNC

NC

XN

SNC

NC

XN

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

99,5

99,0

99,0

99,5

99,0

99,0

98,0

2. Hạt cỏ dại*, số hạt/kg, không lớn hơn

0

0

5

0

0

5

5

3. Hạt khác giống có thể phân biệt được, % số hạt, không lớn hơn

0

0

0

0

0,05

0,25

0,30

4. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

80

80

80

80

80

80

80

5. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

13

13

13

13

13

13

13

 

Cỏ lồng vực cạn (Echinochloa colona); cỏ lồng vực nước (E. crusgalli); cỏ lồng vực tím (E.gabrescens); cỏ đuôi phượng (Leplochloa chinensis); lúa cỏ (Rryza sativa L.var.fatua Prain).

2.2. Hạt giống ngô

a. Hạt giống ngô lai: 10TCN 312-2003

Chỉ tiêu

Dòng bố, mẹ

Giống lai quy ước

Giống lai không quy ước

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

99,0

99,0

99,0

2. Hạt cỏ dại, số hạt/kg, không lơn hơn

0

0

0

3. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn*

85

87

85

4. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

- Trong bao thường

- Trong bao không thấm nước

 

 

12

10

 

 

12

10

 

 

12

10

 

Đối với ngô đường, tỷ lệ nảy mầm không nhỏ 70%

b. Hạt giống ngô thụ phấn tự do: 10TCN 313-2003

Chỉ tiêu

Nguyên chủng

Xác nhận

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

99,0

99,0

2. Hạt cỏ dại, số hạt/kg, không lớn hơn

0

0

3. Hạt khác giống có thể phân biệt được, số hạt/kg, không lớn hơn

20

40

4. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn*

85

85

5. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

- Trong bao thường

- Trong bao không thấm nước

 

13

11

 

13

11

 

Đối với ngô đường, tỷ lệ nảy mầm không nhỏ 70%

2.3.Giống khoai tây

a. Củ khoai tây giống nhân bằng phương pháp vô tính: 10TCN 316-2003

Chỉ tiêu

SNC

NC

XN

1. Bệnh vi rus, % số củ, không lớn hơn

5

8

-

2. Bệnh thối khô (Fusarium spp.), thối ướt (Pseudomonas xanthochlora stapp…), % số củ, không lớn hơn

0

0,5

1,0

3. Rệp sát (Pseudococcus citri Risso), số con sống/100 củ, không lớn hơn

0

0

2

4. Củ xây xát, dị dạng, % số củ, không lớn hơn

2

2

5

5. Củ khác giống có thể phân biệt được, % số củ, không lớn hơn

0

0,5

2,0

6. Củ có kích thước nhỏ hơn 25mmm % số củ, không lớn hơn

-

-

5

7. Tạp chất, % khối lượng, không lớn hơn

1

1

1

 

Đối với khoai tây giống sản xuất từ hạt lai: 10TCN 528-2003

Tiêu chuẩn hạt giống

Chỉ tiêu

Hạt lai

1. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

80

2. Khối lượng 1000 hạt, mg, không nhỏ hơn

400

3. Tạp chất, % khối lượng, không lớn hơn

2

4. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

- Trong bao thường

- Trong bao kín không thấm nước

 

8

6

 

Tiêu chuẩn củ giống C1

Chỉ tiêu

Củ C1

2.Bệnh thối khô (Fusarium spp.), thối ướt (Pseudomonas xanthochlora stapp…), % số củ, không lớn hơn

1

3. Rệp sáp (Pseudococcus citri Risso), số con sống/100 củ, không lớn hơn

2

4. Củ xây xát, dị dạng, % số củ, không lớn hơn

5

7. Tạp chất, % khối lượng, không lớn hơn

1

 

2.4.Hạt giống cà chua

a. Hạt giống cà chua tự thụ phấn: 10TCN 321-2003

Chỉ tiêu

SNC

NC

XN

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

99

99

99

2. Hạt cỏ dại, số hạt/kg, không lớn hơn

0

0

5

3. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

80

80

80

4. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

- Trong bao thường

- Trong bao kín không thấm nước

 

9

8

 

9

8

 

9

8

 

b.Hạt giống cà chua lai: 10TCN 639-2005

Chỉ tiêu

Bố mẹ

Hạt lai

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

99

99

2. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

80

80

3. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

- Trong bao thường

- Trong bao kín không thấm nước

 

9

8

 

9

8

 

2.5.Hạt giống cải bắp: 10TCN 318-2003

Chỉ tiêu

SNC

NC

XN

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

98

98

98

2. Hạt cỏ dại, số hạt/kg, không lớn hơn

0

5

10

3. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

80

80

80

4. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

- Trong bao thường

- Trong bao kín không thấm nước

 

9

8

 

9

8

 

9

8

 

2.6.Hạt giống su hào: 10TCN 317-2003

Chỉ tiêu

SNC

NC

XN

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

98

98

98

2. Hạt cỏ dại*, số hạt/kg, không lớn hơn

0

5

10

3. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

80

80

80

4. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

- Trong bao thường

- Trong bao kín không thấm nước

 

9

8

 

9

8

 

9

8

 

2.7.Hạt giống cải củ: 10TCN 320-2003

Chỉ tiêu

SNC

NC

XN

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

98

98

98

2. Hạt cỏ dại, số hạt/kg, không lớn hơn

0

5

10

3. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

70

70

70

4. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

- Trong bao thường

- Trong bao kín không thấm nước

 

9

8

 

9

8

 

9

8

 

2.8.Hạt giống dưa hấu

a. Hạt giống dưa hấu thụ phấn tự do: 10TCN 470-2003

Chỉ tiêu

SNC

NC

XN

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

98

98

98

2. Hạt cỏ dại, số hạt/kg, không lớn hơn

0

5

10

3. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

75

75

75

4. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

- Trong bao thường

- Trong bao kín không thấm nước

 

8

7

 

8

7

 

8

7

Hạt giống dưa hấu lai: 10TCN 4710-2003

Chỉ tiêu

Dòng bố, mẹ

Hạt lai F1

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

99

99

2. Hạt cỏ dại*, số hạt/kg, không lớn hơn

0

0

3. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

75

80

4. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

- Trong bao thường

- Trong bao kín không thấm nước

 

8

7

 

8

7

 

2.9.Hạt giống dưa chuột thụ phấn tự do: 10TCN 319-2003

Chỉ tiêu

SNC

NC

XN

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

99

99

99

2. Hạt cỏ dại, số hạt/kg, không lớn hơn

0

0

5

3. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

75

75

75

4. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

- Trong bao thường

- Trong bao kín không thấm nước

 

8

7

 

8

7

 

8

7

 

2.10.Đậu tương giống

Chỉ tiêu

SNC

NC

XN

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

99,0

99,0

99,0

2. Hạt cỏ dại, số hạt/kg, không lớn hơn

0

0

5

3. Hạt khác giống có thể phân biệt được, số hạt/kg, không lớn hơn

1

10

20

4. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

70

70

70

5. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

- Trong bao thường

- Trong bao kín không thấm nước

 

12,0

10,0

 

12,0

10,0

 

12,0

10,0

 

2.11.Lạc giống

Chỉ tiêu

SNC

NC

XN

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

99,0

99,0

99,0

2. Hạt cỏ dại, số hạt/kg, không lớn hơn

0

0

0

3. Hạt khác giống có thể phân biệt được, số hạt/kg, không lớn hơn

0

1

5

4. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

70

70

70

5. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

- Trong bao thường

- Trong bao kín không thấm nước

 

12,0

10,0

 

12,0

10,0

 

12,0

10,0

 

2.12.Tiêu chuẩn hạt giống đậu xanh

Chỉ tiêu

SNC

NC

XN

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

99,0

99,0

99,0

2. Hạt cỏ dại, số hạt/kg, không lớn hơn

0

0

5

3. Hạt khác giống có thể phân biệt được, số hạt/kg, không lớn hơn

2

20

40

4. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

80

80

80

5. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

- Trong bao thường

- Trong bao kín không thấm nước

 

12,0

10,0

 

12,0

10,0

 

12,0

10,0

Tổng cục hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./.

 


Nơi nhận
Như  trên
Lưu VT, GSQL (2 bản
)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3709/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3709/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2006
Ngày hiệu lực16/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3709/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 3709/TCHQ-GSQL tiêu chuẩn của loại cây trồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3709/TCHQ-GSQL tiêu chuẩn của loại cây trồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3709/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành16/08/2006
        Ngày hiệu lực16/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3709/TCHQ-GSQL tiêu chuẩn của loại cây trồng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3709/TCHQ-GSQL tiêu chuẩn của loại cây trồng

              • 16/08/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/08/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực