Công văn 371/STC-QLNS

Công văn 371/STC-QLNS năm 2016 hướng dẫn quy trình đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 do Sở Tài chính tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 371/STC-QLNS đăng ký mã số đơn vị ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Gia Lai


UBND TỈNH GIA LAI
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 371/STC-QLNS
V/v hướng dẫn quy trình đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách qua dịch v công trực tuyến mức đ 4

Gia Lai, ngày 03 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;
-
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thành phố.

 

Thực hiện Thông tư số 185/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17 tháng 11 năm 2015 về việc hướng dẫn triển khai đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. K từ ngày 01/01/2016 Bộ Tài chính sẽ thực hiện việc đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách trực tuyến.

Theo đó, ngoài hình thức tiếp nhận hồ sơ bằng cách nộp trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc qua đường bưu điện như trước đây, Bộ Tài chính có triển khai hệ thng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Nhằm hỗ trợ các đơn vị/tổ chức có nhu cầu cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, thực hiện việc đăng ký và gửi hồ sơ trực tuyến đến S Tài chính tại địa ch: http://mstt.mof.gov.vn. Sau khi hồ sơ được Sở Tài chính kiểm tra, phê duyệt, hồ sơ sẽ được chuyển sang ứng dụng cấp mã số của Bộ Tài chính xử lý và cấp mã.

Các dịch vụ được cung cấp bao gồm:

1. Đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị s dụng ngân sách Nhà nước

2. Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách

3. Đăng ký mã số ĐVQHNS cho dự án đu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư

4. Đăng ký mã số dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện đầu tư

5. Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đu tư

6. Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

(Kèm theo danh mục hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách)

Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đơn vị/tổ chức cần thực hiện các bước sau:

1. Người đại diện đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách truy cập vào địa ch http://mstt.mof.gov.vn, cung cấp đầy đ thông tin đ đăng ký tài khoản của đơn vị. (Hệ thống cho phép nhập hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trước khi đăng ký tài khoản người dùng). Riêng tất c các đơn vị/tổ chức thuộc tuyến huyện có nhu cầu đăng ký mã số ĐVQHNS phải gửi hồ sơ về phòng Tài chính - Kế hoạch huyện sau đó phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm kiểm tra, xem xét h sơ đm bảo đầy đủ, hợp lệ thì thực hiện gửi hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến về S Tài chính để được cấp mã số.

2. Đăng nhập vào email dùng để đăng ký xác nhận tài khoản.

3. Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản đã đăng ký.

4. Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần nộp theo yêu cầu, quét các hồ sơ, giấy tờ cần nộp lưu dưới một trong số các định dạng PDF, JPG, DOC, DOCX, PNG.

5. Chọn th tục cần giải quyết và điền đầy đ thông tin yêu cầu trên hệ thống sau đó gửi yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

6. Chờ phản hồi tiếp nhận hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ (nếu có yêu cầu).

- Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ, đơn vị bổ sung hồ sơ trong 10 ngày làm việc.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Sở Tài chính sẽ trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn chnh để nộp lại hồ sơ.

7. Theo dõi trạng thái hồ sơ, người dùng chọn mục 'Danh sách hồ sơ - Tên mẫu hồ sơ đăng ký'

- Với những hồ sơ đã được duyệt: Người dùng có thể in Giấy chứng nhận mã số trên hệ thống.

- Với những hồ sơ chờ duyệt: Ở danh sách hồ sơ s hiển thị ngày trả kết quả dự kiến.

- Với nhng hồ sơ bị từ chối: Hiển thị thêm thông tin Cập nhật trước ngày dự kiến.

- Người dùng có thể chnh sửa hồ sơ nếu hồ sơ trạng thái H sơ đã nhập hoặc H sơ bị từ chối.

Lưu ý: Các đơn vị ch đăng ký tài khoản 01 lần (Riêng đối với tuyến huyện ch đăng ký 01 tên tài khoản của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đ gửi h sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến cho tất cả các đơn vị trên địa bàn huyện), sau khi đăng ký tạo tài khoản thành công đề nghị gửi tài khoản đã đăng ký về phòng QLNS - S Tài chính đ tng hợp theo dõi nhận h sơ trên hệ thống. Khi đã đăng nhập vào hệ thng, người dùng tiếp tục tạo hồ sơ đăng ký mã số.

Các đơn vị có thể Tải file hướng dn sử dụng hệ thống dành cho người sử dụng cụ thể tại địa ch: stc.gialai.gov.vn (Trong mục Văn bn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp mã số mức độ 4).

Để triển khai thực hiện tốt Thông tư s 185/2015/TT-BTC ca Bộ Tài chính, nhằm nâng cao công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị nghiên cứu tổ chức thực hiện và thông báo cho các đơn vị trực thuộc các nội dung trên.

Sở Tài chính sẽ tổ chức lớp tập huấn và triển khai Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số mức độ 4 theo Thông tư 185/2015/TT-BTC cho các đơn vị ch quản (Thời gian và địa điểm sẽ thông báo sau). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về S Tài chính (qua số điện thoại cố định: 059.3875366; số điện thoại di động: 0974.433.369 hoặc email: mail.gialai.gov.vn) đ phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Phụng

 

DANH MỤC

HĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VI NGÂN SÁCH
(Theo Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2015)

1. Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, gồm:

- Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu s 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư.

- Bng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số ĐVQHNS (dùng cho đơn vị s dụng ngân sách, đơn vị dự toán) theo mẫu số 07-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư được xác nhận thông tin bi cơ quan chủ quản hoặc bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị.

2. Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách, gồm:

- Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư.

- Bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị.

- Bản sao hợp lệ các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, kinh phí cho đơn vị.

Trường hợp đơn vị có quan hệ với ngân sách nếu có thay đi các ch tiêu đăng ký mã số ĐVQHNS như tên đơn vị, tên dự án, tên chủ đầu tư, địa ch đơn vị, địa ch chủ đầu tư, tên cơ quan chủ quản cấp trên thì đơn vị gửi Thông báo đến Cơ quan Tài chính nơi đã cấp mã số ĐVQHNS. Nội dung Thông báo thực hiện theo Mu số 06-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 371/STC-QLNS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu371/STC-QLNS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2016
Ngày hiệu lực03/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 371/STC-QLNS đăng ký mã số đơn vị ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 371/STC-QLNS đăng ký mã số đơn vị ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Gia Lai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu371/STC-QLNS
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýNguyễn Văn Phụng
        Ngày ban hành03/03/2016
        Ngày hiệu lực03/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 371/STC-QLNS đăng ký mã số đơn vị ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Gia Lai

             Lịch sử hiệu lực Công văn 371/STC-QLNS đăng ký mã số đơn vị ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Gia Lai

             • 03/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực