Công văn 3712/UBND-NC

Công văn 3712/UBND-NC năm 2013 triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3712/UBND-NC 2013 cơ cấu ngạch công chức chức danh cơ quan hành chính Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3712/UBND-NC
V/v triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiền Giang, ngày 21 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh;
- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị;

 

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2010 về quản lý biên chế công chức, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP Thông tư số 36/2013/NĐ-CP cơ cấu ngạch công chức">05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP; trong đó các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải tiến hành xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, xác định cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, xác định số người làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở cho việc giao chỉ tiêu biên chế, số người làm việc.

Để triển khai thực hiện các quy định trên đồng thời đổi mới công tác quản lý biên chế nhằm xác định đầy đủ, hợp lý số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá quy hoạch cán bộ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho và các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức triển khai nội dung các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xác định vị trí việc và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xác định vị trí việc làm đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình;

2. Căn cứ các văn bản của Trung ương và hướng dẫn của Sở Nội vụ; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, xác định cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Đề án phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ được giao, mỗi vị trí việc làm phải được xác định cụ thể về chức danh, chức vụ, có công việc cụ thể, xác định tiêu chuẩn tối thiểu về trình độ chuyên môn, kỹ năng và ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp. Đề xuất số người làm việc (biên chế) cần thiết trên nguyên tắc không phát sinh tăng biên chế (trừ trường hợp lập thêm tổ chức hoặc được giao nhiệm vụ mới);

3. Giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm; tổ chức thẩm định Đề án của các cơ quan, đơn vị tổng hợp danh mục vị trí việc làm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ thực hiện;

4. Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm cân đối ngân sách tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm;

5. Thời gian thực hiện việc xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu chức danh nghề nghiệp thực hiện như sau:

Đối với các cơ quan đơn vị thực hiện thí điểm: Hoàn chỉnh Đề án chậm nhất trước ngày 31 tháng 10 năm 2013; Sở Nội vụ tổ chức thẩm định và tổ chức Hội nghị sơ kết trước ngày 15 tháng 12 năm 2013;

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện thí điểm triển khai thực hiện việc xây dựng Đề án ngay từ đầu năm 2014 và hoàn thành việc xây dựng Đề án gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 30 tháng 4 năm 2014; Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, tổng hợp danh mục việc làm trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 7 năm 2014.

Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu chức danh nghề nghiệp là căn cứ để xác định số người làm việc, thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, xếp hạng chức danh nghề nghiệp, trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Các cơ quan, đơn vị không xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm sẽ không được tổ chức tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm tại cơ quan, đơn vị mình./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3712/UBND-NC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3712/UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/08/2013
Ngày hiệu lực 21/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3712/UBND-NC

Lược đồ Công văn 3712/UBND-NC 2013 cơ cấu ngạch công chức chức danh cơ quan hành chính Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3712/UBND-NC 2013 cơ cấu ngạch công chức chức danh cơ quan hành chính Tiền Giang
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3712/UBND-NC
Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
Người ký Trần Kim Mai
Ngày ban hành 21/08/2013
Ngày hiệu lực 21/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3712/UBND-NC 2013 cơ cấu ngạch công chức chức danh cơ quan hành chính Tiền Giang

Lịch sử hiệu lực Công văn 3712/UBND-NC 2013 cơ cấu ngạch công chức chức danh cơ quan hành chính Tiền Giang

  • 21/08/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/08/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực