Công văn 3718/UBND-NNTN

Công văn 3718/UBND-NNTN năm 2015 về hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3718/UBND-NNTN 2015 hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3718/UBND-NNTN
V/v hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nội vụ;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- U
BND các huyện, thành phố.

 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 1667/STC-QLGCS ngày 30/6/2015 về việc báo cáo về hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, ý kiến của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu dự họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 22/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất áp dụng giá đất nông nghiệp do UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 (tc hệ số điều chỉnh giá đất (k) bằng 1) để làm cơ sở xác định giá đất cụ thể tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Riêng đối vi trường hợp giá đất nông nghiệp năm 2015 do UBND tỉnh quy định thấp hơn năm 2014 thì áp dụng khoản 20, Điều 26 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 ban hành Quy định vế bồi thường, hỗ trợ và tái đnh cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dng trên địa bàn tnh Quảng Ngãi để điều chỉnh, nhằm đảm bảo giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp không thấp hơn năm 2014.

2. Đối với hệ số điều chnh giá đất ở và giá đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:

a) Thống nhất áp dụng theo hệ số điều chnh giá đất (hệ số k) tại Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tnh Quảng Ngãi để tính tiền bồi thường khi nhà nưc thu hồi đất đến hết năm 2015.

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của tng dự án, gửi Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tnh Quảng Ngãi (theo Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Chủ tịch UBND tnh) để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

3. Ủy quyền cho đồng chí Võ Văn Rân - Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện việc chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, trình UBND tnh xem xét, quyết định. Trường hp có vướng mắc, phát sinh thì đề xuất, báo cáo Chủ tịch Hội đng xem xét, quyết định.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hp vi Sở Tài chính, các sở, ngành, địa phương có liên quan tổng hợp tình hình xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2015 và nghiên cứu các quy định hiện hành của Nhà nước, có ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét về việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh sau năm 2015 cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Đối vi các trường hp xác định giá đất cụ thể Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký hp đồng vi các đơn vị tư vấn vẫn thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký nhưng việc xác định giá đất cụ thể đối vi các trường hợp này phải đảm bảo hài hòa nguyên tắc thống nhất tại khoản a, điểm 2 Công văn này.

5. Sở Nội vụ chủ trì, phối hp vi Sở Tài chính tham mưu UBND tnh kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh trong tháng 10/2015.

Yêu cầu các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
- Các Sở, ngành: Tư pháp, Công Thương,
-
Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thanh tra tỉnh,
-
Cục Thuế tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các Phòng nghiên cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak630.

CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3718/UBND-NNTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3718/UBND-NNTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2015
Ngày hiệu lực24/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3718/UBND-NNTN 2015 hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3718/UBND-NNTN 2015 hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường Quảng Ngãi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3718/UBND-NNTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Viết Chữ
        Ngày ban hành24/07/2015
        Ngày hiệu lực24/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3718/UBND-NNTN 2015 hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3718/UBND-NNTN 2015 hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường Quảng Ngãi

           • 24/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực