Công văn 3719/BGDĐT-GDTrH

Công văn 3719/BGDĐT-GDTrH năm 2017 về tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện mô hình trường học mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3719/BGDĐT-GDTrH 2017 tập huấn cán bộ giáo viên thực hiện mô hình trường học mới


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3719/BGDĐT-GDTrH
V/v tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện mô hình trường học mới

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Các s giáo dục và đào tạo

Thực hiện Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 8 năm 2017 ca Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện triển khai mô hình trường học mới, Bộ GDĐT hướng dẫn tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên (sau đây gọi chung là học viên) dạy học theo mô hình trường học mới như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tăng cường năng lực tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn cho cán bộ quản lý cấp sở GDĐT, phòng GDĐT và nhà trường; giúp cho cán bộ quản lý hiểu rõ, nắm chắc phương thức dạy học theo mô hình trường học mới.

- Phát triển kỹ năng của học viên trong việc thiết kế bài học; lựa chọn, sử dụng thiết bị dạy học, học liệu phù hợp; thực hiện dạy học các lớp theo mô hình trường học mới theo phương pháp và k thuật dạy học tích cực, đảm bảo đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và phát triển năng lực học sinh.

- Triển khai và duy trì việc tập huấn, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn liên tục cho cán bộ quản lý, giáo viên theo hình thức trực tuyến kết hp tập huấn trực tiếp tại địa phương và thực hiện sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.

2. Yêu cầu

- Toàn bộ cán bộ quản lý và giáo viên dạy học các lớp theo mô hình trường học mới phải tham gia tập huấn, trong đó mỗi sở GDĐT, phòng GDĐT có ít nhất 01 cán bộ chuyên trách ch đạo, theo dõi, giám sát, chịu trách nhiệm triển khai mô hình trường học mới tại địa phương.

- Học viên tham gia tập huấn tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu tài liệu, kết nối với các học viên khác và với báo cáo viên (trong không gian tập huấn trên mạng) để thảo luận, giải đáp thắc mắc trong quá trình học; cán bộ quản lý và báo cáo viên theo dõi, giám sát, hỗ trợ học viên trong quá trình tham gia tập huấn trên mạng.

- Các nhà trường đưa nội dung tập huấn vào sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn; đảm bảo mỗi học viên đều hiểu rõ về bản chất ca mô hình trường học mới; phương pháp và kỹ thuật dạy học theo mô hình trường học mới; vận dụng có hiệu quả vào quá trình dạy học tại nhà trường.

II. Phương pháp và hình thức tập huấn

1. Phương pháp tập huấn: Học viên nghiên cứu video và tài liệu dạy học theo hướng dn; trao đi, thảo luận với nhau và trao đi với các báo cáo viên; làm bài kim tra trắc nghiệm.

2. Hình thức tập huấn: Tập huấn trực tuyến thông qua trang mạng Trường học kết nối và tập huấn trực tiếp tại địa phương; kết hợp với sinh hoạt t/nhóm chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học" trong trường và theo cụm trường.

III. Nội dung tập huấn

Nội dung tập huấn gồm 03 bài học sau:

Bài 1: Giới thiệu chung về mô hình trường học mới

- Giới thiệu chung về mô hình trường học mới: video và tài liệu đính kèm;

- Trả lời câu hi trắc nghiệm khách quan về mô hình trường học mới.

Bài 2: Phương pháp và kỹ thuật dạy học theo mô hình tờng học mới

- Phương pháp dạy học, kỹ thuật tổ chức các hoạt động học của học sinh theo mô hình trường học mới: video clip theo các hoạt động học và tài liệu đính kèm;

- Nghiên cứu bài học minh họa: video bài dạy đã được thực hiện;

- Phân tích bài học minh họa: video phân tích hoạt động học của học sinh:

- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm khách quan về phương pháp và kỹ thuật dạy học theo mô hình trường học mới.

Bài 3: Nghiên cứu bài học theo mô hình trường học mới

- Nghiên cứu bài học: 01 bài học/môn hoặc phân môn được trích ra từ sách Hướng dẫn học lp 8, kèm theo các câu hỏi gợi ý để học viên nghiên cứu về nội dung, phương pháp dạy học và kỹ thuật tổ chức hoạt động học của học sinh theo mô hình trường học mới được áp dụng cho một bài học cụ thể.

- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm khách quan về phương pháp và kỹ thuật dạy học được sử dụng trong bài học minh họa.

Tài liệu hướng dẫn chi tiết về nội dung và quy trình tập huấn được đặt trên trang chủ "Trường học kết nối" tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn.

IV. Quy trình tổ chức tập huấn

1. Tập huấn qua mạng

a) Đăng ký tham gia tập huấn

- Học viên phải có tài khoản để đăng nhập vào trang mạng "Trường học kết ni", đã khai báo đầy đủ thông tin cá nhân và ảnh thẻ cỡ 4x6 cm chụp không quá 6 tháng (từ năm 2014, mi sở GDĐT đã được cấp 01 tài khoản quản lý cấp sở; mỗi phòng GDĐT cấp quận/huyện/thị xã và mi trường phổ thông đã được s giáo dục và đào tạo cấp 01 tài khoản quản lý cấp phòng/trường; tài khoản cá nhân của giáo viên và học sinh do hiệu trưởng nhà trường cấp).

- Học viên truy cập "Trường học kết ni" và đăng nhập bng tài khoản của mình theo địa chỉ "http://truonghocketnoi.edu.vn". Lưu ý khi đăng nhập phải chọn đúng tên tỉnh, tên tài khoản và mật khu (trường hp quên mật khẩu cần yêu cầu người phụ trách tài khoản cấp trường hỗ trợ cấp lại).

- Trên trang chủ "Trường học kết ni" học viên có thể chọn một trong các cách sau để vào trang tập huấn:

+ Kích vào banner có tên "Tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới";

+ Kích vào dòng tiêu đề "Tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới" đặt cố định phía dưới banner;

+ Kích vào "Trường học mới" phía cuối dòng menu trên trang chủ.

- Trong trang tập huấn, chọn môn học phù hợp với mình và đăng ký vào bài học.

Khóa tập huấn sẽ được tổ chức liên tục theo các lớp kế tiếp nhau, bắt đầu từ 08h00 ngày 18 tháng 8 năm 2017. Mi lớp kéo dài 04 ngày và ch dành cho một s lượng học viên tham gia theo nguyên tắc đăng ký vào lớp học là "đến trước học trước, đến sau học sau". Khi đăng ký vào bài học, nếu số lượng học viên của lớp học đã đủ thì học viên không được chấp nhận vào lớp đó và hệ thống sẽ thông báo cho học viên biết thời gian bt đầu lớp học kế tiếp để chủ động đăng ký vào học.

b) Thực hành học trên mạng

Sau khi đăng ký vào bài học, học viên thực hiện bài học như sau:

- Tìm hiểu về mục đích, yêu cầu của bài học, sn phẩm phải hoàn thành;

- Nghiên cứu video bài giảng, video bài học minh họa, video phân tích, rút kinh nghiệm bài học minh họa hoặc tài liệu tham khảo được đính kèm trong bài học;

- Trao đi, tho luận với nhau và trao đổi với các báo cáo viên để được h trợ (trong không gian tập huấn trên mạng) trong quá trình thực hiện bài học.

- Cuối mỗi bài học, học viên hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm. Kết quả bài kim tra trắc nghiệm được hệ thống chấm điểm tự động và được công khai trên trang chủ của "Trường học kết nối".

2. Tập huấn trực tiếp tại địa phương

Căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thực tin, các địa phương, cơ sở giáo dục triển khai tập huấn trực tiếp theo nội dung hướng dn tại Công văn này.

V. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của học viên

- Nghiên cứu kỹ mục đích, nội dung, yêu cầu và các hướng dẫn trong mỗi bài học để thực hiện đúng và đầy đủ các nhiệm vụ học tập được giao; chủ động nghiên cứu video và tài liệu đính kèm; tích cực kết nối, trao đi, thảo luận với các học viên khác và với báo cáo viên về nội dung tập huấn.

- Làm bài kiểm tra trắc nghiệm cuối mi bài học để được chấm điểm; được công nhận đạt yêu cầu của khóa tập huấn nếu đạt điểm từ trung bình tr lên.

2. Trách nhiệm của các báo cáo viên

- Theo dõi, hướng dẫn và trả lời đầy đủ các câu hi của học viên trên mạng;

- Tng hợp, báo cáo ban t chức khóa học về tình hình và kết quả tập huấn của học viên trong môn học được phân công phụ trách.

3. Trách nhiệm ca các cơ sở giáo dục

- Phổ biến kế hoạch tập huấn đến cán bộ quản lý, giáo viên dạy các lớp theo mô hình trường học mới; tạo điều kiện thuận lợi về máy tính, mạng internet trong nhà trường và c người h trợ v mặt kỹ thuật cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập hun.

- Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nội dung tập huấn và trin khai dạy học các lp theo mô hình trường học mới đạt hiệu quthiết thực.

- Theo dõi, giám sát quá trình và kết qu tham gia tập huấn của cán bộ quản lý, giáo viên trong trường; tuyệt đối không phân công dạy học các lớp theo mô hình trường học mới đối với những giáo viên không tham gia tập huấn hoặc có tham gia nhưng kết quả làm bài kiểm tra trắc nghiệm không đạt yêu cầu (có điểm kiểm tra dưới trung bình).

4. Trách nhiệm của sở GDĐT và phòng GDĐT

- Các sở GDĐT và phòng GDĐT chỉ đạo bằng văn bản đến các trường triển khai tập huấn qua mạng cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy học theo mô hình trường học mới; lãnh đạo sở GDĐT, lãnh đạo phòng GDĐT thường xuyên đôn đốc, h trợ, theo dõi tình hình và kết quả tham gia tập huấn của cán bộ quản lý, giáo viên trên trang chủ "Trường học kết nối"; có biện pháp xử lý đối với các cá nhân không hoàn thành bài học và chỉ đạo các nhà trường tuyệt đối không phân công những giáo viên không đạt yêu cầu của khóa tập huấn tham gia dạy học các lp theo mô hình trường học mới theo đúng yêu cầu tại Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 8 năm 2017.

- Triển khai tập huấn mở rộng tại địa phương, kết hợp hình thức tập huấn qua mạng và tập huấn trực tiếp, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn đầy đủ, đạt hiệu quả thiết thực.

- Định kỳ hằng năm, tổng kết, đánh giá, báo cáo Bộ GDĐT về tình hình và kết quả triển khai tập huấn của cán bộ quản lý, giáo viên tại địa phương.

Nhận được Công văn này, đề nghị các sở GDĐT triển khai nghiêm túc, kịp thời; báo cáo kế hoạch triển khai tập huấn của địa phương về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học theo địa chỉ email: [email protected]) để được hỗ trợ. Bộ GDĐT sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá, cập nhật tình hình và công khai kết quả tham gia tập huấn của tất cả học viên theo từng địa phương, cơ sở giáo dục trên trang chủ của "Trường học kết nối" làm căn cứ thanh tra, kiểm tra./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử c
a Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Vũ Đình Chuẩn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3719/BGDĐT-GDTrH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3719/BGDĐT-GDTrH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2017
Ngày hiệu lực15/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3719/BGDĐT-GDTrH 2017 tập huấn cán bộ giáo viên thực hiện mô hình trường học mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3719/BGDĐT-GDTrH 2017 tập huấn cán bộ giáo viên thực hiện mô hình trường học mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3719/BGDĐT-GDTrH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýVũ Đình Chuẩn
        Ngày ban hành15/08/2017
        Ngày hiệu lực15/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3719/BGDĐT-GDTrH 2017 tập huấn cán bộ giáo viên thực hiện mô hình trường học mới

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3719/BGDĐT-GDTrH 2017 tập huấn cán bộ giáo viên thực hiện mô hình trường học mới

             • 15/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực