Công văn 374/UBND-VX

Công văn số 374/UBND-VX về việc thực hiện nghiêm các quy định về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 374/UBND-VX thực hiện nghiêm các quy định chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 374/UBND-VX
Về thực hiện nghiêm các quy định về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố;
- Các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1631/TTg-TCCB ngày 12 tháng 10 năm 2006 về thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, Hội đồng Quản trị, Tổng. Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức theo các yêu cầu sau:

1. Báo cáo tình hình giải quyết chế độ nghỉ hưu (theo biểu đính kèm):

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết nghỉ hưu trong năm, tính tới thời điểm báo cáo;

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức đến và quá tuổi nghỉ hưu nhưng chưa giải quyết, tính đến ngày 31 tháng 12, nêu rõ lý do chưa giải quyết;

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu trong năm sau, dự kiến thời gian giải quyết nghỉ hưu và kế hoạch sắp xếp, bố trí nhân sự thay thế.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu:

- Cơ quan, đơn vị thực hiện việc ra thông báo nghỉ hưu trước 06 tháng và ra quyết định nghỉ hưu trước 03 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét giải quyết. Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chuẩn bị nhân sự thay thế để cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ hưu theo quy định.

- Việc kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức và gửi báo cáo về Sở Nội vụ vào tháng 9 hàng năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Sở, ngành (quận, huyện).....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
--------------------

Biểu số 1

DANH SÁCH CÁN BỘ; CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ GIẢI QUYẾT NGHỈ HƯU TRONG NĂM 200...

(tính tới thời điểm báo cáo)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nữ

Chức vụ

Đơn vị công tác

Nhóm ngạch CC-VC

Mã số ngạch

Hệ số lương

Phụ cấp chức vụ

Thời điểm nghỉ hưu

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Nguyễn Thị B

10/3/1952

X

Trưởng phòng

Trung tâm....

A2.1

01.002

 

 

01/3/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Ngày .... tháng ... năm 200...

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Sở, ngành (quận huyện, Tổng Công ty, Hội...)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
--------------------

Biểu số 2

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐẾN TUỔI VÀ QUÁ TUỔI NGHỈ HƯU NHƯNG CHƯA GIẢI QUYẾT

(Tính đến 31/12/200...)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Nữ

Chức vụ

Đơn vị công tác

Nhóm ngạch CC-VC

Mã số ngạch

Hệ số lương

Phụ cấp chức vụ

Học hàm học vị

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Trình độ lý luận chính trị

Trình độ ngoại ngữ

Lý do chưa giải quyết nghỉ hưu

Ghi chú

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Nguyễn Văn A

15/2/1947

 

 

Chuyên viên

Trung tâm ...

A1

01.002

 

 

 

CN Hành chính

Trung cấp

A Anh

 

 

2

Lê Thị B

20/2/1951

 

X

Giám đốc

Công ty ...

 

 

6,97 (Hạng I)

 

Thạc sĩ

CN Kinh tế

Cao cấp

C Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Ngày .... tháng ... năm 200...

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Sở, ngành (quận huyện, Tổng Công ty, Hội...)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
--------------------

Biểu số 3

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU

(Tính đến 31/12 của năm sau)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Nữ

Chức vụ

Đơn vị công tác

Nhóm ngạch CC-VC

Mã số ngạch

Hệ số lương

Phụ cấp chức vụ

Học hàm học vị

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Trình độ lý luận chính trị

Trình độ ngoại ngữ

Dự kiến giải quyết nghỉ hưu ngày

Ghi chú

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Trần Văn A

15/2/1948

 

 

Trưởng phòng

Sở...

A1

01.002

 

 

 

CN Luật

Trung cấp

A Anh

 

 

2

Nguyễn Thị H

20/12/1953

 

X

Giám đốc

Công ty ...

 

 

5,98 (Hạng II)

 

 

CN Kinh tế

Cao cấp

C Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Ngày .... tháng ... năm 200...

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 374/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu374/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2007
Ngày hiệu lực18/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 374/UBND-VX

Lược đồ Công văn 374/UBND-VX thực hiện nghiêm các quy định chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 374/UBND-VX thực hiện nghiêm các quy định chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu374/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành18/01/2007
        Ngày hiệu lực18/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 374/UBND-VX thực hiện nghiêm các quy định chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức

           Lịch sử hiệu lực Công văn 374/UBND-VX thực hiện nghiêm các quy định chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức

           • 18/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực