Công văn 3757/BGDĐT-GDTC

Công văn 3757/BGDĐT-GDTC năm 2021 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3757/BGDĐT-GDTC 2021 giáo dục thể chất thể thao y tế trường học năm học 2021 2022


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3757/BGDĐT-GDTC
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo 1;
- Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm.

Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo và Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022 như sau:

A. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, xây dựng môi trường trường học an toàn, giữ gìn và bảo vệ sức khỏe của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên và trẻ em, học sinh, sinh viên.

2. Đổi mới công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao (GDTC, HĐTT) và y tế trường học; tổ chức hướng dẫn kiến thức, kỹ năng an toàn trong hoạt động vận động, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở học sinh, sinh viên (HSSV); tổ chức có hiệu quả và duy trì nền nếp các câu lạc bộ thể thao trường học.

3. Tăng cường các hoạt động vận động, thông qua nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình dịch bệnh và trạng thái bình thường mới nhằm nâng cao sức khỏe, thể chất của trẻ em, HSSV; tiếp tục hoàn thiện và sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu số về GDTC, HĐTT và y tế trường học.

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT, HOẠT ĐỘNG THỂ THAO

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và công tác y tế trường học.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển Giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2021, định hướng đến năm 2025; Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực HSSV theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008.

3. Tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình môn học Giáo dục thể chất (GDTC), bố trí thời gian hợp lý, khoa học góp phần nâng cao chất lượng giờ học; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học tạo hứng thú và yêu thích môn học, không gây áp lực cho HSSV; tăng cường công tác xã hội hóa, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, các chương trình, dự án nhằm phát triển công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học.

4. Tổ chức các hoạt động thể thao gắn liền với nội dung môn học GDTC, đa dạng hóa các hình thức vận động, khuyến khích HSSV tích cực, chủ động tham gia rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất; duy trì việc tập luyện thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, dạy các bài võ cổ truyền, võ Vovinam... cho HSSV; đẩy mạnh việc thành lập và duy trì nền nếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ thể thao trong các cơ sở giáo dục; tăng cường tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp trường, cụm trường, cấp toàn ngành cho HSSV, thành lập đội tuyển thể thao tham gia các giải thi đấu thể thao các cấp và cử học sinh tham gia các sự kiện thể thao quốc tế của khu vực, châu lục, thế giới (phụ lục kèm theo).

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong đổi mới dạy học và triển khai công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao; xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe trẻ em, HSSV; xây dựng và khai thác hiệu quả kho học liệu số trong hoạt động dạy học của giáo viên, hoạt động vận động của học sinh, đặc biệt trong thời gian học HSSV không thể đến trường do tác động của dịch COVID-19.

6. Rà soát và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị dành cho GDTC, HĐTT trong các cơ sở giáo dục; xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan quản lý về thể dục, thể thao tại địa phương trong việc hỗ trợ sử dụng các công trình thể thao trên địa bàn cho HSSV được tập luyện, thi đấu.

II. CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Lời kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và Bộ GDĐT. Tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng; nắm chắc tình hình, dự báo, chủ động và phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, kịch bản, kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn ở địa phương, cơ sở giáo dục để phòng, chống và sẵn sàng ứng phó với tác động tiêu cực của dịch đối với ngành Giáo dục.

2. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc công tác y tế trường học

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, HSSV để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức bữa ăn, uống sữa học đường bảo đảm dinh dưỡng, chất lượng theo quy định.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường, bảo đảm các điều kiện vệ sinh trường học, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe trẻ em, HSSV.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện đổi mới, củng cố, kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống y tế trường học gắn kết với y tế cơ sở nhằm đảm bảo được nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu trong trường học.

- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội các cấp tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) HSSV, bảo đảm quyền lợi được chăm sóc sức khỏe ban đầu của HSSV trong trường học. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT.

III. ĐẢM BẢO AN TOÀN TRƯỜNG HỌC

1. Tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em, giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản, sức khỏe tâm thần cho HSSV.

2. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục theo Chỉ thị số 4316/CT-BGDĐT ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, HSSV thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

3. Bảo đảm môi trường trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Tăng cường công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học, chú trọng việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; xây dựng, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trong trường học; bảo đảm đủ nước uống cho học sinh, nước sinh hoạt và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học.

4. Tổ chức các hoạt động giáo dục, truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá (đặc biệt là tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc làm nóng) và đồ uống có cồn.

5. Công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các tiêu chí xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non và Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong các trường phổ thông.

- Tăng cường giáo dục cho trẻ em, HSSV kiến thức, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước; hình thành cho trẻ em, học sinh ý thức, thói quen biết chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân mọi lúc, mọi nơi.

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các tài liệu về giáo dục an toàn trường học, kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước dành cho trẻ em, học sinh, giáo viên và các tài liệu truyền thông.

IV. HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1. Tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp, hình thức và kỹ năng giảng dạy môn Giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động thể thao cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên làm công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học.

2. Tập huấn, hướng dẫn lập kế hoạch và triển khai thực hiện về công tác y tế trường học cho cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên phụ trách y tế trong các cơ sở giáo dục. Phát động phong trào học bơi và các kỹ năng an toàn; tập huấn triển khai tài liệu và các giải pháp an toàn trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước.

3. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học; công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trong các cơ sở giáo dục.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nội dung hướng dẫn trên, các địa phương, sở GDĐT, nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai công tác GDTC, HĐTT và y tế trường học năm học 2021-2022; tổ chức quán triệt, triển khai đến đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người học và các đơn vị liên quan để thực hiện.

2. Chế độ báo cáo

- Thường xuyên cập nhật, khai thác thông tin liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, tin bài về công tác GDTC, HĐTT và y tế trường học trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ GDĐT.

- Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác GDTC, HĐTT và y tế trường học năm học 2021-2022 trước ngày 30/6/2022; báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và cung cấp thông tin mang tính thời sự của địa phương về Bộ GDĐT để kịp thời phối hợp xử lý.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ảnh và gửi báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục thể chất) để kịp thời giải quyết (địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: vugdtc@moet.gov.vn).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/hợp chỉ đạo);
- Các Bộ: VH,TT&DL, LĐTB&XH, CA, YT,

TW Đoàn TNCSHCM;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
- Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam;
- Các Hội Thể thao: Học sinh Việt Nam,

Đại học & CN Việt Nam (để th/h);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

 

PHỤ LỤC

DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO NĂM HỌC 2021-2022
(Ban hành Kèm theo công văn số 3757/BGDĐT-GDTC ngày 31 tháng 8 năm 2021)

TT

Nội dung

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

I

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRONG NƯỚC

1

Lễ phát động và Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên S-Race 2022

03-12/2022

Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ

2

Giải Bóng đá học sinh toàn quốc (S-League)

03-5/2022

Phú Thọ

3

Giải Bóng đá futsal các CLB học sinh Trung học cơ sở toàn quốc (S- Futsal)

04-6/2022

Đà Nng

4

Lễ phát động và Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022

7/2022

Thanh Hóa

5

Giải Điền kinh học sinh toàn quốc

7/2022

Nam Định

6

Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc (SV- League)

8 - 12/2022

TP. Hồ Chí Minh (vòng chung kết)

7

Giải Bóng rổ học sinh toàn quốc (S- Basketball)

9 - 12/2022

TP. Hồ Chí Minh

8

Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc (SV- Basketball)

9 - 12/2022

Hà Nội (vòng chung kết)

II

THAM GIA HOẠT ĐỘNG THỂ THAO QUỐC TẾ

1

Đại hội Thể thao sinh viên Thế giới

26/6-06/7/2022

Trung Quốc

2

Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á

26/7-06/8/2022

Thái Lan

3

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á

11/2022

Philippines

 1 Bao gồm: Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3757/BGDĐT-GDTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3757/BGDĐT-GDTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2021
Ngày hiệu lực31/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(03/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3757/BGDĐT-GDTC 2021 giáo dục thể chất thể thao y tế trường học năm học 2021 2022


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3757/BGDĐT-GDTC 2021 giáo dục thể chất thể thao y tế trường học năm học 2021 2022
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3757/BGDĐT-GDTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgô Thị Minh
        Ngày ban hành31/08/2021
        Ngày hiệu lực31/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (03/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3757/BGDĐT-GDTC 2021 giáo dục thể chất thể thao y tế trường học năm học 2021 2022

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3757/BGDĐT-GDTC 2021 giáo dục thể chất thể thao y tế trường học năm học 2021 2022

           • 31/08/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực