Công văn 3759/BTC-TCT

Công văn 3759/BTC-TCT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3759/BTC-TCT 2018 thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3759/BTC-TCT
V/v thuế GTGT hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tnh

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Bà Phạm Thị Duyến
(Địa chỉ: Công ty TNHH xây dựng LIFE, tầng 6, Tháp Star Tower, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 2117/VPCP-ĐMDN ngày 07/3/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của bà Phạm Thị Duyến (Công ty TNHH xây dựng LIFE, tầng 6, Tháp Star Tower, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về một số vướng mắc liên quan đến đóng thuế vãng lai khi công ty thi công các công trình tại các tỉnh ngoài Hà Nội. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau :

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT:

Điều 9. Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khu hoạt động xây dựng, lp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan: vận ti quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khu trcác trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, bản cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch v cung cp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm: ...

đ) Các hàng hóa, dịch vụ khác:

- Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan;

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

b) Đi với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tchức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

Riêng đi với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoài các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu bin đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu..

Căn cứ hướng dẫn của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ:

- Tại điểm a Khoản 1 Điều 2 (sửa đổi điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) có quy định:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đng trở lên, và chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

- Tại điểm e Khoản 1 Điều 2 (sửa đổi Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) có quy định:

6. Khai thuế GTGT đi với hoạt động kinh doanh xây dựng, lp đt n hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trưng hợp hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này.

a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ l2% đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đi với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5% trên doanh thu hàng hóa chưa có thuế GTGT với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng lắp đặt bán hàng vãng lai, chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

b) Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng lp đt bán hàng vãng lai, chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

c) Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lp đặt bán hàng vãng lai, chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh được nộp theo tng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp h sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Cơ quan thuế nơi np h sơ khai thuế đnộp hsơ khai thuế GTGT theo tháng.

d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tng hợp doanh thu phát sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tin thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai, chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính.

Căn cứ các quy định trên, Bộ Tài chính trả lời các vướng mắc của bà Phạm Thị Duyến như sau:

Công ty LIFE (có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế) có hoạt động xây dựng cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan (được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%) tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công ty không có chi nhánh tại tỉnh, thành phố này) khác nơi đóng trụ sở chính thì Công ty không phi kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lai này.

Trường hợp Công ty LIFE có hợp đồng xây dựng công trình ở tỉnh Bắc Ninh (Công ty không có chi nhánh tại tỉnh này), hợp đồng có thoả thuận chủ đầu tư thanh toán toàn bộ giá trị công trình cho Công ty và Công ty xuất hóa đơn GTGT cho toàn bộ công trình; sau đó Công ty có hợp đồng giao lại một số hạng mục công trình cho nhà thầu phụ thực hiện thì Công ty khai và nộp thuế GTGT đi với hoạt động xây dựng vãng lai này tại tỉnh Bắc Ninh theo quy định đối với toàn bộ giá trị công trình bàn giao chưa có thuế GTGT. Trường hợp Công ty chưa nộp số tiền thuế vãng lai này thì Công ty bị tính tiền chậm nộp đối với stiền chưa nộp theo quy định.

Trường hợp Công ty LIFE có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trhết và đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT thì Công ty lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp (tại thành phố Hà Nội) đđược xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định. Số thuế GTGT được hoàn (nếu có) sđược bù trừ với s thuế GTGT phải nộp của hoạt động xây dựng vãng lai tại tnh Bc Ninh theo quy định của Luật Quản lý thuế kể từ ngày cơ quan thuế ban hành Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính thông báo để bà Phạm Thị Duyến được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Phòng Thương mại v
à công nghiệp Việt Nam;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Các Vụ: PC, CST (BTC);

- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Các Cục Thuế: Hà Nội, Hải Phòng, B
c Ninh;
- Website: BTC, TCT;
- Lưu: VT; TCT (VT, KK)
.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn
Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3759/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3759/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2018
Ngày hiệu lực02/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3759/BTC-TCT 2018 thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3759/BTC-TCT 2018 thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3759/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành02/04/2018
        Ngày hiệu lực02/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3759/BTC-TCT 2018 thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3759/BTC-TCT 2018 thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh

           • 02/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực