Công văn 3775/BNV-TCCB

Công văn số 3775/BNV-TCCB về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2008 do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3775/BNV-TCCB quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 2008


BỘ NỘI VỤ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3775/BNV-TCCB
V/v quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2008

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ

Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/10/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương số 47-HD/BTCTW ngày 24/5/2005; Bộ Nội vụ triển khai quy trình công tác quy hoạch cán bộ của Bộ năm 2008 như sau:

1. Quy trình, thủ tục quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các tổ chức bên trong hoặc các đơn vị trực thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ (tổ chức cấp 3) vận dụng thực hiện như đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ (tổ chức cấp 2) theo hướng dẫn tại mục 2, công văn này:

Tổ chức cấp 3 gồm có:

- Các phòng bên trong các Vụ (nếu có), Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Viện nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước, Trung tâm Tin học, Tạp chí Tổ chức nhà nước.

- Các vụ, ban, thanh tra, văn phòng bên trong và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Các phòng, ban, thanh tra, văn phòng bên trong và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

- Các phòng, ban, khoa, phân hiệu trực thuộc Trường Cao đẳng Văn thư lưu trữ Trung ương I.

Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm, lãnh đạo chính quyền thống nhất với cấp ủy cùng cấp đề nghị cấp trên (tổ chức cấp 2) xem xét, quyết định nguồn quy hoạch cán bộ của cơ quan, đơn vị.

2. Quy trình, thủ tục quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ (tổ chức cấp 2)

* Bước 1: Tổ chức Hội nghị lãnh đạo và cấp ủy cùng cấp đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ của cơ quan, đơn vị mình thời gian qua và bàn triển khai công tác quy hoạch cán bộ năm 2008.

- Đánh giá tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên các mặt; đặc biệt chú ý đánh giá về những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn cán bộ trong diện quy hoạch theo quy định.

- Căn cứ kết quả quy hoạch của các tổ chức bên trong hoặc các đơn vị trực thuộc (nếu có ở mục 1, công văn này) thảo luận và thống nhất danh sách những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đưa vào danh sách lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch.

- Nguồn quy hoạch có thể trong hoặc ngoài cơ quan, đơn vị. Bao gồm cả những người đã trong diện quy hoạch của những năm trước.

* Bước 2: Tổ chức hội nghị lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch chức danh cấp trưởng và cấp phó.

a. Thành phần dự hội nghị

1.a. Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Viện Nghiên cứu khoa học Tổ chức nhà nước, Trung tâm Tin học, Tạp chí Tổ chức nhà nước: tất cả cán bộ, công chức, viên chức tham gia.

2.a. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Ban Cơ yếu Chính phủ, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I, gồm có:

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; thủ trưởng và các phó thủ trưởng; trưởng các đoàn thể quần chúng cùng cấp, chuyên viên chính và tương đương.

- Mời đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc (tổ chức cấp 3): Bí thư Đảng ủy hoặc Bí thư chi bộ, thủ trưởng và phó thủ trưởng.

b. Nội dung hội nghị

1.b. Phổ biến tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương số 47-HD/BTCTW (đính kèm) đến cán bộ, công chức, viên chức dự hội nghị để thấy rõ ý nghĩa công tác quy hoạch và nhận thức được công tác quy hoạch là một khâu quan trọng của công tác cán bộ; nắm bắt được nội dung, phương pháp và quy trình quy hoạch cán bộ để từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức mục đích, yêu cầu của công tác quy hoạch cán bộ.

- Phổ biến tiêu chuẩn cán bộ trong diện quy hoạch quy định tại Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị và quy định tại Quyết định số 33/2004/QĐ-BNV ngày 10/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tạm thời tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Mỗi cơ quan, đơn vị quy hoạch chức danh cấp trưởng và 2 – 3 cấp phó.

- Mỗi chức danh có thể giới thiệu quy hoạch 2 – 3 người.

- Mỗi người có thể giới thiệu quy hoạch 2 – 3 chức danh.

2.b. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đọc danh sách trích ngang (theo mẫu số 01 đính kèm) những người do tập thể lãnh đạo giới thiệu lấy phiếu tín nhiệm đưa vào quy hoạch. Đồng thời đưa ra ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng người được giới thiệu về những nội dung liên quan đến tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Cán bộ, công chức, viên chức giới thiệu bổ sung vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch (nếu có).

- Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín (theo mẫu số 04 đính kèm).

- Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm và quá trình quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thống nhất danh sách (theo mẫu số 02 đính kèm) trong diện quy hoạch để xin ý kiến cấp ủy.

* Bước 3: Cấp ủy và chính quyền thống nhất danh sách quy hoạch để đề nghị lên Ban Cán sự đảng Bộ xem xét, quyết định.

- Trên cơ sở danh sách đã được lãnh đạo cơ quan, đơn vị đưa vào diện quy hoạch tại bước 2, Đảng ủy hoặc chi ủy thảo luận, bỏ phiếu kín (theo mẫu số 05 đính kèm) giới thiệu cán bộ đưa vào nguồn quy hoạch. Cán bộ, công chức được trên 50% tổng số ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ hoặc chi ủy tán thành được xem xét đề nghị đưa vào quy hoạch.

- Hội nghị liên tịch giữa lãnh đạo chính quyền và Ban Chấp hành Đảng bộ hoặc chi ủy cùng cấp thảo luận thống nhất danh sách quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ quy hoạch cán bộ về Ban Cán sự đảng Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp) gồm có:

+ Văn bản đề nghị của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

+ Ý kiến của Đảng ủy hoặc chi ủy cùng cấp.

+ Biên bản kiểm phiếu trong hội nghị lấy phiếu tín nhiệm của chính quyền.

+ Biên bản kiểm phiếu của Đảng ủy hoặc chi ủy.

+ Danh sách trích ngang (theo mẫu số 03 đính kèm).

- Đối với các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Viện Nghiên cứu khoa học Tổ chức nhà nước, Trung tâm Tin học, Tạp chí Tổ chức nhà nước sau khi đã thống nhất giữa lãnh đạo chính quyền và chi ủy, gửi hồ sơ về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Bộ; Đảng ủy thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu kín (theo mẫu số 05 đính kèm) giới thiệu cán bộ đưa vào nguồn quy hoạch. Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả lấy ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ để báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ.

* Bước 4. Hội nghị Ban Cán sự đảng Bộ quyết định quy hoạch nguồn cán bộ các chức danh trưởng, phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

- Trên cơ sở tham khảo các thông tin từ kết quả 3 bước đã tiến hành nói trên của các cơ quan, đơn vị, Ban Cán sự đảng Bộ thảo luận và bỏ phiếu kín quyết định nguồn quy hoạch cán bộ vào các chức danh lãnh đạo, quản lý.

- Cán bộ, công chức, viên chức được trên 50% tổng số ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ bỏ phiếu tán thành được xem xét đưa vào danh sách quy hoạch.

3. Quy trình, thủ tục quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Bộ (tổ chức cấp 1):

Trên cơ sở kết quả quy hoạch của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ để thực hiện theo hướng dẫn số 47-HD/BTCTW ngày 24/5/2005 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

4. Tổ chức thực hiện

a. Vụ Tổ chức cán bộ giúp Lãnh đạo Bộ các nội dung sau:

- Theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quy định, đúng tiến độ.

- Giúp Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy cơ quan Bộ tổng hợp, báo cáo nội dung tại cuộc họp Đảng ủy cơ quan Bộ, cuộc họp Ban Cán sự Đảng bộ vể các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ của Bộ.

- Tổng hợp kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Bộ, Trưởng và Phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ để trình đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ báo cáo cấp trên theo quy định.

b. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc (tổ chức cấp 3 nếu có) về quy trình, thủ tục quy hoạch cán bộ theo quy định tại mục 1, công văn này.

c. Tiến độ thực hiện:

1.c. Tổ chức bên trong hoặc các đơn vị trực thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ (tổ chức cấp 3) tổ chức thực hiện từ ngày 01/01 đến ngày 15/01/2008.

2.c. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ:

+ Tổ chức các Hội nghị thực hiện bước 1, 2, 3 vào thời gian từ ngày 15/01 đến ngày 31/01/2008.

+ Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch cán bộ năm 2008 (gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp) trước ngày 10/02/2008.

+ Hội nghị Ban Cán sự đảng Bộ quyết định danh sách nguồn cán bộ quy hoạch các chức danh trưởng, phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ vào thời gian từ ngày 10 đến ngày 20/02/2008.

3.c. Hội nghị cán bộ chủ chốt của Bộ lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Bộ, xin ý kiến Đảng ủy cơ quan Bộ và Hội nghị Ban Cán sự đảng Bộ quyết định danh sách nguồn quy hoạch các chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng vào thời gian từ ngày 25/02 đến ngày 10/03/2008.

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ bố trí, sắp xếp công việc để việc triển khai công tác quy hoạch cán bộ của Bộ thực hiện đúng tiến độ, thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;
- VP Ban Cán sự đảng Bộ;
- Đảng ủy cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn   


MẪU SỐ 01

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 2007

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DO TẬP THỂ LÃNH ĐẠO GIỚI THIỆU
LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM NGUỒN QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2008

 

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Năm tuyển dụng

Trình độ chuyên môn

Trình độ chính trị

Trình độ QLNN

Trình độ Ngoại ngữ

Chức vụ hiện giữ

Ngạch, bậc lương hiện hưởng

Chức danh quy hoạch

Ghi chú

Nam

Nữ

Chính quyền

Đảng, đoàn thể

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Ký tên, đóng dấu (nếu có)

 

MẪU SỐ 02

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 2007

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DO TẬP THỂ LÃNH ĐẠO GIỚI THIỆU
LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM NGUỒN VÀO QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2008

 

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Năm tuyển dụng

Trình độ chuyên môn

Trình độ chính trị

Trình độ QLNN

Trình độ Ngoại ngữ

Chức vụ hiện giữ

Ngạch, bậc lương hiện hưởng

Chức danh quy hoạch

Kết quả phiếu tín nhiệm của CB, CC, VC

Ghi chú

Nam

Nữ

Chính quyền

Đảng, đoàn thể

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.v..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Ký tên, đóng dấu (nếu có)

 

MẪU SỐ 03

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 2007

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐƯA VÀO DIỆN QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2008

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Năm tuyển dụng

Trình độ chuyên môn

Trình độ chính trị

Trình độ QLNN

Trình độ Ngoại ngữ

Chức vụ hiện giữ

Ngạch, bậc lương hiện hưởng

Chức danh quy hoạch

Kết quả phiếu tín nhiệm

Ghi chú

Nam

Nữ

Chính quyền

Đảng, đoàn thể

Chính quyền

Chi ủy

Đảng ủy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Ký tên, đóng dấu (nếu có)

 

Ghi chú:

- Cột số 15 áp dụng cho các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Viện Nghiên cứu khoa học Tổ chức nhà nước, Tạp chí Tổ chức nhà nước.

- Cột số 16 áp dụng cho Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Ban Tôn giáo Chính phủ, Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I.


MẪU SỐ 04

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
THUỘC BỘ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 2007

 

PHIẾU TÍN NHIỆM, GIỚI THIỆU NGUỒN QUY HOẠCH CÁN BỘ NĂM 2008

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ quy hoạch

Đồng ý

Không đồng ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.v…

 

 

 

 

Nếu đồng ý hay không đồng ý đề nghị đồng chí đánh dấu (X) vào dòng và cột tương ứng.

(Không cần ký tên)

 

MẪU SỐ 05

ĐẢNG ỦY HOẶC CHI ỦY
----------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------------------

 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 2007

 

PHIẾU TÍN NHIỆM NGUỒN QUY HOẠCH CÁN BỘ NĂM 2008

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ quy hoạch

Đồng ý

Không đồng ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.v…

 

 

 

 

Nếu đồng ý hay không đồng ý đề nghị đồng chí đánh dấu (X) vào dòng và cột tương ứng.

(Không cần ký tên)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3775/BNV-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3775/BNV-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2007
Ngày hiệu lực27/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3775/BNV-TCCB quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3775/BNV-TCCB quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 2008
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3775/BNV-TCCB
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
       Người kýTrần Văn Tuấn
       Ngày ban hành27/12/2007
       Ngày hiệu lực27/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3775/BNV-TCCB quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 2008

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3775/BNV-TCCB quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 2008

             • 27/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực