Công văn 3779/TCT-CS

Công văn 3779/TCT-CS năm 2015 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 3779/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng 2015 đã được thay thế bởi Công văn 3940/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng 2015 và được áp dụng kể từ ngày 23/09/2015.

Nội dung toàn văn Công văn 3779/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng 2015


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3779/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc
- Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1227/CT-KTT1 ngày 01/04/2015 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và công văn số 1008/CT-TTHT ngày 10/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng Chi nhánh Công ty Honda tại Hà Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về ưu đãi thuế TNDN

Khoản 3 Điều 23 Chương VII Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC quy định:

“3. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mở rộng trước thời điểm ngày 01/01/2014 và đưa dự án đầu tư mở rộng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh doanh thu kể từ ngày 01/01/2014 nếu dự án đầu tư mở rộng này thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đi với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại theo hướng dẫn tại Thông tư này.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hp Công ty Honda Việt Nam đầu tư mở rộng nhà máy tại Chi nhánh Hà Nam trước ngày 1/1/2014 và đưa dự án đầu tư mở rộng vào hoạt động, phát sinh doanh thu kể từ tháng 3/2014 nếu đáp ứng 1 trong 3 tiêu chí xác định là dự án đầu tư mở rộng theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC thì thu nhập từ Chi nhánh tại Hà Nam được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

2. Về xác định thu nhập tăng thêm và nộp thuế TNDN từ dự án đầu tư mở rộng tại Hà Nam:

- Điểm a Khoản 6 Điều 18 Chương VI Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cđịnh đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để kê khai, nộp thuế theo mức tương ứng. Trường hp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng được thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi thì thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi xác định theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 18 Chương VI Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC. Theo đó, số thuế phải nộp (hoặc được ưu đãi) tại Hà Nam cũng được xác định trên cơ sở phần thu nhập phát sinh tại Hà Nam theo hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC, KK, DNL, DT (TCT);
-
Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3779/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3779/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/09/2015
Ngày hiệu lực 15/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/09/2015
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3779/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3779/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng 2015
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3779/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 15/09/2015
Ngày hiệu lực 15/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/09/2015
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3779/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng 2015

Lịch sử hiệu lực Công văn 3779/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng 2015