Công văn 3787/BNV-CCHC

Công văn 3787/BNV-CCHC năm 2021 triển khai các nội dung sau Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3787/BNV-CCHC 2021 triển khai sau khi công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3787/BNV-CCHC
V/v triển khai các nội dung sau Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ s hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và Chỉ số CCHC năm 2020

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn cứ phát biểu chỉ đạo, kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Căn cứ vào kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020, Chỉ số cải cách hành chính năm 2020, các bộ, các tỉnh chỉ đạo rà soát, phân tích kết quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính; từ đó, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả các chỉ số tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội đối với công tác cải cách hành chính. Tiếp tục có những biện pháp, giải pháp mới, đột phá, phù hợp để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. Nghiên cứu các giải pháp, triển khai thực hiện kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Báo cáo s334/BC-MTTW-BTT ngày 17 tháng 5 năm 2021 về kết quả giám sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020.

2. Tập trung triển khai, hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan, địa phương, trong đó trọng tâm là:

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng thông thoáng, thuận lợi; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Hoàn thiện thể chế về kinh doanh và cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển lành mạnh, giảm thiểu chi phí giao dịch phi chính thức, tăng cường công khai minh bạch, tăng cường phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, không gắn với địa giới hành chính, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao hơn na hiệu quả cung cấp dịch công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công các b, ngành, địa phương.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức, bộ máy hành chính nhà nước. Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động và sp xếp, tinh gọn hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo quy định. Đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhim vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra đkịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bnhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ điện t, Chính ph s, góp phn nâng cao năng sut, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nàng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cấp chính quyền; việc họp trực tuyến và xử lý công việc trên môi trường điện tử; tập trung ưu tiên nguồn lực triển khai các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030.

- Triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021 tại Quyết định số 433/QĐ- BNV ngày 28 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án “Hệ thng ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá ci cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Cụ thể hóa Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 bằng các chương trình, kế hoạch hàng năm và theo từng giai đoạn có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan xây dựng, triển khai có hiệu quả các đề án cải cách hành chính quy mô quốc gia, trong đó có Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” theo hướng đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông; bảo đảm đánh giá toàn diện, khách quan, công bằng, kịp thời, phản ánh đầy đủ, đa chiều kết quả cải cách hành chính của các bộ, cơ quan, địa phương.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó TTg Chính phủ (để b/c):
- Ban Thường trực UBTWMTTQVN;
- TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CCHC.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Thanh Trà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3787/BNV-CCHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3787/BNV-CCHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2021
Ngày hiệu lực04/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(12/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3787/BNV-CCHC

Lược đồ Công văn 3787/BNV-CCHC 2021 triển khai sau khi công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3787/BNV-CCHC 2021 triển khai sau khi công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3787/BNV-CCHC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýPhạm Thị Thanh Trà
        Ngày ban hành04/08/2021
        Ngày hiệu lực04/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (12/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3787/BNV-CCHC 2021 triển khai sau khi công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3787/BNV-CCHC 2021 triển khai sau khi công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính

              • 04/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực