Công văn 3790/LĐTBXH-LĐ

Công văn 3790/LĐTBXH-LĐ về hướng dẫn thực hiện báo cáo khai trình sử dụng lao động, tăng - giảm lao động trên địa bàn thành phố do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3790/LĐTBXH-LĐ hướng dẫn thực hiện báo cáo khai trình sử dụng lao động, tăng - giảm lao động trên địa bàn thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3790/LĐTBXH-LĐ
Về hướng dẫn thực hiện báo cáo khai trình sử dụng lao động, tăng - giảm lao động trên địa bàn thành phố.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Cac Sở, Ban, Ngành thành phố;
- Ban quản lý Khu chế xuất - khu công nghiệp TP;
- Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Van hóa Xã hội) quận, huyện;
- Các Doanh nghiệp Thành phố và Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

 

Thực hiện văn bản số 1319/UB-VX ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH và 21/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 và Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về tuyển lao động và hợp đồng lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có hướng dẫn số 1233/HD-LĐTBXH ngày 20/4/2004 và công văn số 2383/LĐTBXH-LĐ ngày 1/7/2004 về việc hướng dẫn thực hiện khai trình sử dụng lao động và báo cáo tình hình sử dụng lao động. Sau 6 tháng thực hiện công tác khai trình sử dụng lao động có phát sinh một số vướng mắc cần tiếp tục hoàn chỉnh, sau khi thống nhất ý kiến với các phòng Lao động - TBXH (Văn hóa Xã hội) quận, huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố hướng dẫn về việc báo cáo khai trình sử dụng lao động, tăng - giảm lao động và báo cáo tình hình sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:

Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 39/2003//NĐ-CP ngày 18/4/2003 bao gồm:

- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;

- Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

- Các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của nhà nước có sử dụng lao động không phải là cán bộ, công chức, viên chức;

- Các tổ chức kinh tế thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân sử dụng lao động không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ;

- Các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao ngoài công lập thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao;

- Hợp tác xã hoạt động theo luật Hợp tác xã có sử dụng lao động không phải là xã viên; các cơ sở sản xuất kinh doanh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Khai trình sử dụng lao động

Trong thời hạn một tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, các đơn vị, doanh nghiệp phải khai trình sử dụng lao động theo biểu số 1 (đính kèm) tại cơ quan sau:

a. Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - số 159 Pasteur Quận 3, gồm các đơn vị:

- Các doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ; công ty cổ phần gồm các cổ đông là doanh nghiệp nhà nước; đơn vị nhà nước chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Liên hiệp hợp tác xã thành phố, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thuộc Trung ương và Thành phố quản lý đóng trên địa bàn thành phố ;

- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc thành phố và Trung ương đóng trên địa bàn thành phố có sử dụng lao động theo Luật Lao động;

- Các tổ chức kinh tế thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân sử dụng lao động không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ.

b. Phòng Quản lý lao động với nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - số 159 Pasteur Quận 3 gồm có các đơn vị:

- Các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đóng trên địa bàn thành phố ;

- Các cơ quan, tổ chức quốc tế hoặc nước ngoài đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có sử dụng lao động là người Việt nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

c. Ban quản lý Khu chế xuất - khu công nghiệp Thành phố - số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Đa Kao Quận 1; Ban quản lý Khu công nghệ caoThành phố - số 86 Lê Thánh Tôn Quận 1 gồm có các đơn vị:

Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trong Khu chế xuất - khu công nghiệp thành phố; Khu công nghệ cao thành phố .

d. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (phòng Văn hóa Xã hội) quận, huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp, gồm có các đơn vị:

- Các doanh nghiệp thành lập hoạt động theo luật doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Quận, Huyện quản lý kể cả doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước chiếm trong vốn điều lệ chiếm từ 50% trở xuống.

- Các Hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (trừ Liên hiệp Hợp tác xã TP);

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội khác thuộc Quận, Huyện quản lý; các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao ngoài công lập thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc quận, huyện có sử dụng lao động theo luật lao động.

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh tế cá thể có sử dụng lao động.

2. Báo cáo tăng - giảm lao động

Trong quá trình hoạt động, khi các đơn vị, doanh nghiệp có biến động tăng - giảm lao động thì báo cáo cho cơ quan quản lý lao động đã phân cấp tại điểm 1 mục II hướng dẫn này mỗi tháng một lần vào cuối tháng.

Đối với biến động lao động tăng : các đơn vị, doanh nghiệp báo cáo khai trình bổ sung số lao động tăng trong tháng (theo biểu số 1) và lập thành 4 bản.

Đối với biến động lao động giảm : các đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo số lao động nghỉ việc trong tháng (theo biểu số 2) và lập thành 4 bản.

3. Các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện báo cáo khai trình sử dụng lao động chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong biểu, các nội dung này phải phù hợp với hợp đồng lao động đã giao kết với người lao động; ngoài ra đơn vị không phải nộp bất kỳ hồ sơ nào đính kèm theo biểu khai trình sử dụng lao động.

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp có nhiều chi nhánh tại các quận, huyện hoặc tại các tỉnh thành phố khác thì đăng ký sử dụng lao động với cơ quan quản lý lao động nơi đặt trụ sở chính và có trách nhiệm báo cho cơ quan quản lý lao động nơi chi nhánh đặt trụ sở làm việc. Trường hợp công ty có trụ sở chính tại các tỉnh, thành phố khác, chi nhánh công ty đặt tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nếu văn phòng chính có văn bản đề nghị cơ quan quản lý lao động thành phố xác nhận khai trình thì cơ quan quản lý lao động thành phố sẽ tiếp nhận làm thủ tục.

Lãnh đạo các phòng chức năng tiếp nhận khai trình sử dụng lao động như đã nêu tại điểm 1 mục II của hướng dẫn này có trách nhiệm xác nhận số lao động đã khai trình, lưu lại 01 bản và trả lại cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 3 bản (02 bản gởi cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ quan Thuế nơi quản lý trực tiếp, 1 bản đơn vị giữ).

4. Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và cả năm

a. Trước ngày 05/1 và ngày 05/7 hàng năm, người sử dụng lao động được quy định tại mục I có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm và cả năm cho cơ quan chủ quản và các cơ quan quản lý lao động theo phân cấp tại điểm 1 mục II hướng dẫn này về tình hình sử dụng lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động mới theo biểu số 3 (đính kèm).

b. Tổ chức thực hiện

Các Tổng công ty và các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, Sở, Ban, Ngành đoàn thể, Ban quản lý khu chế xuất - khu công nghiệp thành phố, Ban quản lý Khu công nghệ cao, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn hóa Xã hội) quận, huyện: tiếp nhận báo cáo tình hình sử dụng lao động đối với các đơn vị trực tiếp quản lý và tổng hợp báo cáo gởi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công) vào ngày 15/1 và ngày 15 /7 hàng năm (theo biểu số 4).

Phòng quản lý Lao động với nước ngoài - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận báo cáo của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các tổ chức, văn phòng đại diện nước ngoài và tổng hợp gửi phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công để tổng hợp chung.

5. Hướng dẫn này bắt đầu thực hiện từ ngày 01/12/2004. Bãi bỏ hướng dẫn 1233/HD-LĐTBXH ngày 20/4/2004 và công văn số 2383/LĐTBXH-LĐ ngày 1/7/2004 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về việc hướng dẫn thực hiện khai trình sử dụng lao động và báo cáo tình hình sử dụng lao động .

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động thực hiện đúng theo hướng dẫn này. Nếu không khai trình sử dụng lao động và báo cáo tình hình tăng giảm lao động sẽ bị xử lý theo điều 21 của Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị đơn vị trao đổi trực tiếp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công) để được giải thích hướng dẫn bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động-TBXH (để báo cáo);
- TT UBND/TP (để báo cáo);
- UBND 24 quận, huyện;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Lê Thành Tâm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3790/LĐTBXH-LĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3790/LĐTBXH-LĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2004
Ngày hiệu lực01/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3790/LĐTBXH-LĐ

Lược đồ Công văn 3790/LĐTBXH-LĐ hướng dẫn thực hiện báo cáo khai trình sử dụng lao động, tăng - giảm lao động trên địa bàn thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3790/LĐTBXH-LĐ hướng dẫn thực hiện báo cáo khai trình sử dụng lao động, tăng - giảm lao động trên địa bàn thành phố
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3790/LĐTBXH-LĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thành Tâm
        Ngày ban hành16/11/2004
        Ngày hiệu lực01/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3790/LĐTBXH-LĐ hướng dẫn thực hiện báo cáo khai trình sử dụng lao động, tăng - giảm lao động trên địa bàn thành phố

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3790/LĐTBXH-LĐ hướng dẫn thực hiện báo cáo khai trình sử dụng lao động, tăng - giảm lao động trên địa bàn thành phố

           • 16/11/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực