Công văn 3849/BTP-HCTP

Công văn 3849/BTP-HCTP năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ về chứng thực do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3849/BTP-HCTP năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3849/BTP-HCTP
V/v hướng dẫn nghiệp vụ về chứng thực

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

Trả lời Công văn số 413/STP-HCTP ngày 14/03/2012 của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre về vướng mắc trong việc xác định thẩm quyền chứng thực quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ và các điểm a, c và d khoản 1 của Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Các điểm a và d khoản 1 của Thông tư số 03/TT-BTP phù hợp với quy định của Nghị định số 04/2012/NĐ-CP bởi Phòng Tư pháp có thẩm quyền chứng thực tất cả các việc mà Ủy bân nhân dân cấp xã thực hiện.

Căn cứ khoản 2 Điều 83 Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn” thì điểm c khoản 1 Thông tư 03/TT-BTP đã hết hiệu lực và phải áp dụng quy định tại Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Hồng Sơn (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử (để đăng tải);
- Lưu VT, Vụ HCTP.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Trần Thất

 

Thuộc tính Công văn 3849/BTP-HCTP

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3849/BTP-HCTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/05/2012
Ngày hiệu lực 18/05/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3849/BTP-HCTP

Lược đồ Công văn 3849/BTP-HCTP năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3849/BTP-HCTP năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3849/BTP-HCTP
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Trần Thất
Ngày ban hành 18/05/2012
Ngày hiệu lực 18/05/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3849/BTP-HCTP năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực

Lịch sử hiệu lực Công văn 3849/BTP-HCTP năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực

  • 18/05/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/05/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực