Công văn 3851/UBND-KT

Công văn 3851/UBND-KT năm 2017 công tác triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường của các quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 3851/UBND-KT 2017 giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt giá dịch vụ Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3851/UBND-KT
V/v công tác triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ VSMT đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường của các quận, huyện, thị xã

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Công văn số 4524/STC-QLNS ngày 18/7/2017 của Sở Tài chính về việc công tác triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường của các quận, huyện, thị xã.

Về việc này, UBND Thành phố có ý kiến như sau:

Chấp thuận đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 4524/STC-QLNS ngày 18/7/2017, cụ thể:

1. Yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo công tác triển khai thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội, rà soát và báo cáo các nội dung sau:

- Rà soát, báo cáo dân số có mặt đến 31/12/2016 (gồm: KT1, KT2, Tạm trú), trong đó xác định rõ để loại trừ dân số tại các Nhà chung cư, Khu đô thị mới (đã nộp khoản thu giá dịch vụ cho Ban quản lý) và dân số trực tiếp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động khác trên địa bàn (đã nộp khoản thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với rác thải công nghiệp thông thường).

- Rà soát, báo cáo số lượng tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động khác trên địa bàn.

- Báo cáo khối lượng rác thải thực tế phát sinh 6 tháng đầu năm 2017 và dự kiến cả năm 2017.

- Báo cáo số thu thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 và dự kiến số thu năm 2017 (theo biểu đính kèm) gửi Sở Xây dựng và Sở Tài chính trước ngày 10/8/2017.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước Hà Nội tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 và Công văn số 1423/UBND-KT ngày 28/3/2017 của UBND Thành phố tại các quận, huyện, thị xã và tổng hợp kết quả thực hiện, đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu giao thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyn rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ VSMT đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường cho các quận, huyện, thị xã, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 31/8/2017.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch: Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản;
- VPUB: CVP, PCVP
T.V.Dũng, P.V.Chiến, ĐT, TKBT, KT;
- Lưu: VT, KTg

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản


 

UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ ………………….

BÁO CÁO THU GIÁ DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT; GIÁ DỊCH VỤ VSMT ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP NĂM 2017 VÀ KHỐI LƯỢNG RÁC THẢI NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số 3851/UBND-KT ngày 07 tháng 8 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Nội dung

Số lượng

Đơn vị tính

Mức thu

S thực hiện 6 tháng năm 2017

Ước thực hiện năm 2017

I

Đối với giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt:

 

 

 

 

 

1

Cá nhân cư trú ở các phường

 

đồng/người/tháng

6.000

 

 

 

Trong đó đã loại trừ:

 

 

 

 

 

 

Dân số tại các Nhà chung cư, Khu đô thị mới (đã nộp khoản thu giá dịch vụ cho Ban quản lý)

 

 

 

 

 

 

Dân số trực tiếp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động khác trên địa bàn (đã nộp khoản thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với rác thải công nghiệp thông thường)

 

 

 

 

 

2

Cá nhân cư trú ở các xã, thị trấn

 

đồng/người/tháng

3.000

 

 

 

Trong đó đã loại trừ:

 

 

 

 

 

 

Dân số tại các Nhà chung cư, Khu đô thị mới (đã nộp khoản thu giá dịch vụ cho Ban quản lý)

 

 

 

 

 

 

Dân số trực tiếp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động khác trên địa bàn (đã nộp khoản thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với rác thải công nghiệp thông thường)

 

 

 

 

 

II

Đối với giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với rác thải công nghiệp thông thường:

 

 

 

 

 

1.

Các hộ sản xuất, kinh doanh

 

 

 

 

 

1.1

Hộ kinh doanh khách sạn, nhà hàng, buôn bán, các mặt hàng ăn uống, giải khát, vật liệu xây dựng (gạch, cát, đá, sỏi...), rau, quả, thực phẩm tươi sng, kinh doanh hoa tươi, cơ sở làng nghề.

 

 

 

 

 

a

ng rác thải ≤ 1m3/tháng

 

 

 

 

 

-

Đa bàn phường

 

Đồng/hộ/tháng

130.000

 

 

-

Đa bàn xã, th trấn

 

đồng/hộ/tháng

90.000

 

 

b

Lượng rác thải > 1m3/tháng

 

đồng/m3

đồng/tấn

208.000

500.000

 

 

1.2

Hộ kinh doanh nhỏ lẻ, buôn bán khác

 

đồng/hộ/tháng

đồng/hộ/ngày

50.000

3.000

 

 

2.

Trường học, nhà trẻ, khu nội trú, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, phòng giao dịch các ngân hàng, các doanh nghiệp

 

 

 

 

 

2.1

Lượng rác thải ≤ 1m3/tháng

 

đồng/đơn vị/tháng

130.000

 

 

2.2

Lượng rác thải > 1m3/tháng

 

đồng/m3

đồng/tấn

208.000

500.000

 

 

3.

Các tổ chức và cơ sở khác

 

đồng/m3

đồng/tấn

208.000

500.000

 

 

Ill

Khối lượng rác thải trên địa bàn

 

Tn

 

 

 

 

Thuộc tính Công văn 3851/UBND-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3851/UBND-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2017
Ngày hiệu lực07/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3851/UBND-KT

Lược đồ Công văn 3851/UBND-KT 2017 giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt giá dịch vụ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3851/UBND-KT 2017 giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt giá dịch vụ Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3851/UBND-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Doãn Toản
        Ngày ban hành07/08/2017
        Ngày hiệu lực07/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3851/UBND-KT 2017 giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt giá dịch vụ Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3851/UBND-KT 2017 giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt giá dịch vụ Hà Nội

             • 07/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực