Công văn 3858/BVHTTDL-KHTC

Công văn 3858/BVHTTDL-KHTC năm 2017 về tăng cường nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành và báo cáo cung cấp thông tin hồ sơ hàng hóa chuyên ngành văn hóa xuất nhập khẩu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3858/BVHTTDL-KHTC 2017 kiểm tra thông tin hồ sơ hàng hóa xuất nhập khẩu


BỘ VĂN HÓA, TH THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3858/BVHTTDL-KHTC
V/v tăng cường nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành và báo cáo cung cấp thông tin hồ sơ hàng hóa chuyên ngành văn hóa xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố

Đthực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, cải cách hoạt động của các cơ quan nhà nước văn hóa ở Trung ương và địa phương trong việc kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyên ngành văn hóa theo theo đúng nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06/02/2017, Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 về phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 về phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020 và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 29/6/2017 về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố (Sở):

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, các Sở chủ động tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác kiểm tra chuyên ngành hàng hóa văn hóa xuất nhập khẩu theo đúng các quy định pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, cơ quan có thẩm quyền; kịp thời tham mưu, báo cáo vướng mắc, khó khăn (nếu có) để cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền liên quan phối hợp giải quyết.

2. Quan tâm việc đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Chú trọng công tác thống kê số liệu và kiểm tra, đánh giá, tổng kết tình hình hoạt động kiểm tra chuyên ngành thực hiện tại Sở.

3. Tăng cường công tác phổ biến, đào tạo và hướng dẫn pháp luật, về thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa chuyên ngành văn hóa cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các đối tượng có liên quan.

4. Để có cơ sở và số liệu thực tế phục vụ công tác rà soát, đánh giá, hoàn thiện chính sách pháp luật về kiểm tra chuyên ngành văn hóa, đồng thời phục vụ việc triển khai Cơ chế hải quan một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN trong lĩnh vực quản lý, đề nghị các Sở báo cáo cung cấp thông tin số lưng hồ sơ cấp phép/thẩm đnh/xác nhn đủ điều kin... từng mt hàng xuất nhập khẩu từ đầu năm 2015 hết tháng 9/2017 do Sở giải quyết cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm thủ tục hải quan theo 04 Mu biểu tại Phụ lục kèm theo Công văn này.

n bản báo cáo thông tin trên đề nghị Sở gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Kế hoạch, Tài chính) và địa chỉ emai: [email protected] trước ngày 10/10/2017. Nếu cần thông tin, liên hệ chị Nguyễn Hồng Nguyệt, chuyên viên chính Vụ Kế hoạch, Tài chính, điện thoại 024.39449714/093.5291979.

Trường hợp những Sở không có hoạt động kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu trên đề nghị gửi văn bản xác nhận nội dung này về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được biết và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo yêu cầu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các Sở thực hiện theo đúng hướng dẫn chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên ngành văn hóa nêu trên.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố thuộc TW (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, KHTC, HN.150.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

PHỤ LỤC

(Theo Công văn s 3858/BVHTTDL-KHTC ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

BIỂU 1

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA NHM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

(theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT

Tên mặt hàng

NĂM 2015

NĂM 2016

NĂM 2017 (tính đến 30/9)

Cng tổng 3 năm (2015-2017)

Hiện trạng phương thức thực hiện

Ghi chú (nếu có)

II- NHẬP KHU

 

 

Số lượng bộ hồ sơ Sở đã cấp phép

Tổng số sản phẩm/tác phẩm/bản ghi/ chiếc/hoặc tên gọi khác Sở cho phép XNK/tng quan

Số lượng bộ hồ sơ Sở đã cấp pp

Tng số sản phẩm/tác phẩm/bản ghi/ chiếc/ hoặc tên gọi khác Sở cho phép XNK/thông quan

Slượng bộ hồ sơ Sở đã cấp phép

Tổng số sản phẩm/tác phẩm/bản ghi/chiếc/ hoặc tên gọi khác Sở cho phép XNK/thông

quan

Slượng bộ hồ sơ Sở đã cấp phép

Tổng số sản phẩm/tác phẩm/bản ghi/chiếc/ hoặc tên gọi khác Sở cho phép XNK/thông quan

Chứng từ giấy

Chứng từ điện tử

 

1

Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khu, các loại hình nghệ thuật biểu diễn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Phê duyệt nội dung sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí, trò chơi điện tử không có thưởng nhập khẩu (không thuộc sản phẩm mục 1, 2, 3 trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Phê duyệt nội dung máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhập khẩu đồ chơi trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng shồ sơ giải quyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- XUẤT KHU

1

Di vật, cvật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mặt hàng khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số hồ sơ giải quyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU 2

Chi tiết mục 5 Biểu 1 số lượng hồ sơ thẩm định phê duyệt nội dung máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc nhập khẩu

TT

Tên, địa chỉ doanh nghiệp nhập khẩu và tên, địa chỉ khách sạn máy kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Cộng tổng 4 năm (2014-17)

Ghi chú (nếu có)

1

Công ty....

Văn bản phê duyệt nội dung của Sở (s, ngày, tháng, năm)

Số máy thẩm định cho phép thông quan

S, ngày, tháng năm văn bản phê duyệt nội dung của Sở

Số máy thẩm định cho phép thông quan

Số, ngày, tháng năm văn bản phê duyệt nội dung của Sở

Số máy thẩm định cho phép thông quan

Số, ngày, tháng năm văn bản phê duyệt nội dung của Sở

Số máy thẩm định cho phép thông quan

Số lượng Công văn phê duyệt nội dung của Sở

Số máy thẩm định cho phép thông quan

 

Công văn số...

10

0

 

CV số...

30

0

0

 

 

 

Công văn số...

10

0

 

Công văn số...

5

0

0

 

 

 

Cộng theo từng năm

VD: 2 công văn

20 máy

0

 

2

35

0

0

4

55

 

2

Công ty....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng theo từng năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công ty....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng theo từng năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNG CỘNG (1+2+3+...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU 3

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA KHÔNG NHM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

(theo quy định tại Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ)

TT

Tên mặt hàng

NĂM 2015

NĂM 2016

NĂM 2017 (tính đến 30/9)

Cộng tổng 3 năm (2015-2017)

Hiện trạng phương thức thực hiện

Ghi chú

(nếu có)

I- NHP KHU

 

 

Số lượng bộ hồ sơ Sở đã cấp phép

Tổng số sản phẩm/tác phẩm/bản ghi chiếc/hoặc tên gọi khác Sở cho phép XNK/thông quan

Số lượng bộ hồ sơ Sở đã cấp phép

Tổng số sản phẩm/tác phẩm/bản ghi chiếc/hoặc tên gọi khác Sở cho phép XNK/thông quan

Số lượng bộ hồ sơ Sở đã cấp phép

Tổng số sản phẩm/tác phẩm/bản ghi chiếc/hoặc tên gọi khác Sở cho phép XNK/thông quan

Số lượng bộ hồ sơ Sở đã cấp phép

Tổng số sản phẩm/tác phẩm/bản ghi chiếc/hoặc tên gọi khác Sở cho phép XNK/thông quan

Chứng từ giấy

Chứng từ điện tử

 

1

Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm tranh, nhiếp ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh, truyền hình, các loại phim khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khu, các loại hình nghệ thuật biểu diễn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Các bản ghi âm, ghi hình, băng từ, đĩa cứng, đĩa quang đã ghi nội dung, các sản phẩm công nghệ nghe nhìn khác đã ghi thông tin dưới dạng chữ viết âm thanh hoặc hình ảnh (không thuộc sản phẩm mục 1, 2, 3 trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Di sản văn hóa vật thể và các sản phẩm liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Các loại văn hóa phẩm khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số hồ giải quyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - XUẤT KHẨU

1.

Các tác phẩm điện ảnh, truyền hình, các loại phim khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Di sản văn hóa vật thể và các sản phẩm liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Các loại văn hóa phẩm khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số hồ sơ giải quyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU 4

DANH MỤC HÀNG HÓA BỊ TỪ CHỐI CP PHÉP/PHÊ DUYỆT NỘI DUNG

TT

Công ty /Cá nhân nhp khẩu

(1)

Loi hình sản phẩm

(2)

Số lưng

(3)

Ghi chú

(4)

I. Hàng hóa nhằm mục đích kinh doanh (theo Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

II. Hàng hóa không nhằm mục đích kinh doanh (theo Nghị định số 32/2012/NĐ-CP)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Ghi chú:

Mục (2): Ghi rõ từng loại sản phẩm

Mục (3): Ghi rõ số lượng của từng loại

Mục (4): Ghi rõ lý do từ chối cấp phép (VD vì nội dung bạo lực, vi phạm bản quyền...)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3858/BVHTTDL-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3858/BVHTTDL-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2017
Ngày hiệu lực13/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3858/BVHTTDL-KHTC

Lược đồ Công văn 3858/BVHTTDL-KHTC 2017 kiểm tra thông tin hồ sơ hàng hóa xuất nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3858/BVHTTDL-KHTC 2017 kiểm tra thông tin hồ sơ hàng hóa xuất nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3858/BVHTTDL-KHTC
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Huỳnh Vĩnh Ái
        Ngày ban hành13/09/2017
        Ngày hiệu lực13/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3858/BVHTTDL-KHTC 2017 kiểm tra thông tin hồ sơ hàng hóa xuất nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3858/BVHTTDL-KHTC 2017 kiểm tra thông tin hồ sơ hàng hóa xuất nhập khẩu

           • 13/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực