Công văn 3864/BCT-TTTN

Công văn 3864/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3864/BCT-TTTN 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3864/BCT-TTTN
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư liên tịch s 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng du (sau đây gọi tt là Thông tư s 39/2014/TTLT-BCT-BTC);

Căn cứ Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, qun lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT);

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phi trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Công văn số 4098/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 3867/BTC-QLG ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng du;

Căn cứ các Công văn của Bộ Tài chính số 3910/BTC-QLG ngày 04 tháng 4 năm 2018 về công bgiá cơ sở xăng RON95, số 367/BTC-QLG ngày 06 tháng 4 năm 2018 về tính giá cơ sở xăng RON95, số 404/BTC-QLG ngày 17 tháng 4 năm 2018 về công bố giá cơ sở mặt hàng xăng RON95;

Căn cứ Công văn số 1134/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về công bố giá cơ sở xăng du;

Căn cứ Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường;

Căn cứ Công văn số 599/BTC-QLG ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới ktừ ngày 17 tháng 5 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2019 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố) và căn cnguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC , Thông tư liên tịch s90/2016/TTLT-BTC-BCT ;

Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:

Mt hàng

Giá cơ sở kỳ trước liền kề, ngày[1] 17/5/2019 (đồng/lít,kg)

Giá cơ sở kỳ công b2 (đồng/lít,kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề

ng/lít,kg)

(%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng E5RON92

20.945

20.617

-328

-1,57

2. Xăng RON95-III

21.599

21.219

-380

-1,76

3. Du điêzen 0.05S

17.614

17.394

-220

-1,25

4. Dầu hỏa

16.422

16.225

-197

-1,20

5. Dầu Madút 180CST 3.5S

15.536

15.354

-182

-1,17

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

1.1. Trích lập Quỹ Bình n giá xăng dầu

Gi nguyên mức trích lập Quỹ Bình n giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

1.2. Chi sdụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Xăng E5RON92: 398 đồng/lít.

2. Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng du tiêu dùng ph biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.219 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.219 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.394 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 16.225 đồng/lít;

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.354 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện

- Trích lập, chi sử dụng Quỹ nh ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng du: Áp dụng t15 giờ 00 ngày 01 tháng 6 năm 2019.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng du: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 01 tháng 6 năm 2019 đi với các mặt hàng xăng du.

- Kể từ 15 giờ 00 ngày 01 tháng 6 năm 2019, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bgiá cơ sở k công btại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở k kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng du do thương nhân đu mi kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP , Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

Bộ Công Thương thông báo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương - Tài chính để giám sát theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (b/c);
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (b/c);
- Cục Quản lý
Giá, Thanh tra Bộ (BTC);
- Tổng cục Qu
n lý thị trường (BCT);
- Hiệp hội X
ăng dầu Việt Nam (để biết);
- Thương nh
ân phân phối xăng du (đthực hiện);
- Lưu: VT,
TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Anh Tuấn

 

GIÁ THÀNH PHẨM XĂNG DẦU THẾ GIỚI 15 NGÀY*
(17/5/2019 - 31/5/2019)

TT

Ngày

X92**

X95

Dầu hỏa

DO 0,05

FO 3,5S

VCB mua CK

VCB bán

1

17/5/19

78.940

80.740

85.400

85.530

434.050

23,330

23,450

2

18/5/19

 

 

 

 

 

 

 

3

19/5/19

 

 

 

 

 

 

 

4

20/5/19

 

 

 

 

 

23,245

23,465

5

21/5/19

76.950

78.750

83.480

84.100

430.430

23,245

23,465

6

22/5/19

76.670

78.470

82.540

83.450

426.030

23,245

23,450

7

23/5/19

74.670

76.470

81.410

82.230

414.430

23,245

23,450

8

24/5/19

72.700

74.840

78.710

79.530

407.440

23,245

23,455

9

25/5/19

 

 

 

 

 

 

 

10

26/5/19

 

 

 

 

 

 

 

11

27/5/19

72.110

74.020

78.990

79.840

407.360

23,330

23,450

12

28/5/19

72.660

74.520

80.830

81.780

411.680

23,330

23,455

13

29/5/19

69.820

72.100

79.650

80.010

405.640

23,330

23,465

14

30/5/19

71.470

73.320

79.680

79.780

409.220

23,330

23,480

15

31/5/19

66.910

68.350

76.620

76.770

397.660

23,330

23,475

 

Bquân

73.290

75.158

80.731

81.302

414.394

23,291

23,460

* Giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP’s: Mean of Plan of Singapore) được công bố bởi Hãng tin Platt’s (Platt Singapore).

** Xăng RON52 là xăng nền để pha chế xăng E5RON92.1,2 Tính trên cơ s mc trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng du là 100 đồng/lít xăng E5, 300 đồng/lít xăng RON95, 300 đồng/lít điêzen, 300 đng/lít dầu hỏa, 300 đồng/kg dầu madút.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3864/BCT-TTTN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3864/BCT-TTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/06/2019
Ngày hiệu lực 01/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 tháng trước
(14/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3864/BCT-TTTN

Lược đồ Công văn 3864/BCT-TTTN 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3864/BCT-TTTN 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3864/BCT-TTTN
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành 01/06/2019
Ngày hiệu lực 01/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 tháng trước
(14/06/2019)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3864/BCT-TTTN 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu

Lịch sử hiệu lực Công văn 3864/BCT-TTTN 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu

  • 01/06/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/06/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực