Công văn 3870 BKH/KHGDMT

Công văn số 3870 BKH/KHGDMT ngày 01/07/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2004

Nội dung toàn văn Công văn 3870 BKH/KHGDMT xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2004


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3870 BKH/KHGDMT
V/v xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2004

 Hà Nội , ngày 01 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 - Các Tổng công ty Nhà nước thành lập theo Quyết định 91/TTg

 

Để tổng hợp kế hoạch giáo dục đào tạo năm 2004, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số nội dung xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2004 như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2002 và ước thực hiện 2003:

a) Tốc độ phát triển quy mô đào tạo từ 2001 đến 2003, số tuyển mới từ năm 2001 đến năm 2003 theo các trình độ đào tạo bao gồm: sau đại học, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và theo hình thức đào tạo: chính quy và không chính quy và theo nhóm ngành đào tạo.

b) Tình hình phát triển đội ngũ giáo viên (tổng số giáo viên, giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng dài hạn..., tỷ lệ giáo viên có trình độ trên đại học,...), số sinh viên/ giảng viên (cơ hữu và hợp đồng dài hạn).

c) Đánh giá tình hình phát triển quy mô và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo thuộc Quý cơ quan.

- Phân tích số tuyển sinh theo vùng và dân tộc. Đánh giá thực hiện tuyển sinh theo chế độ cử tuyển.

d) Đánh giá hiện trạng cơ cấu bậc đào tạo, ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực của ngành và địa phương (vấn đề tồn tại, nguyên nhân, hướng giải quyết).

2. Dự kiến kế hoạch năm 2004:

a) Mục tiêu phấn đấu của ngành và địa phương, những biến đổi về nhu cầu đào tạo.

b) Kế hoạch tuyển mới năm 2004, theo các trình độ và các nhóm ngành đào tạo (bao gồm cả dự kiến tuyển sinh các nhóm ngành mới mở). Kế hoạch tuyển mới năm 2004 chỉ tổng hợp những ngàng đào tạo mới mở quyết định trước tháng 11 năm 2003.

c) Kế hoạch phát triển giáo viên và cán bộ quản lý.

d) Kiến nghị về cơ chế, chính sách quản lý và điều hành.

Kèm theo văn bản này là hệ thống biểu mẫu và phụ lục hướng dẫn ghi biểu xây dựng kế hoạch đào tạo 2004. Đề nghị Quý cơ quan gửi văn bản theo nội dung trên cùng các biểu mẫu đính kèm về Vụ Khoa học và Giáo dục tài nguyên môi trường - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với những cơ quan có kế hoạch dạy nghề) trước ngày 25 tháng 7 năm 2003 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(Điện thoại liên lạc: 08044482 - Fax: 739912)

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THỨ TRƯỞNG
Phan Quang Trung

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN GHI SỐ LIỆU TRONG CÁC BIỂU MẪU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 2001 - 2004

(Kèm theo công văn số 3870 BKH/KHGDTNMT ngày 01 tháng 7 năm 2003)

Lưu ý chung:

1. Tên cơ quan ghi số liệu: ghi rõ tên Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc trung ương, tỉnh hay Tổng công ty 91.

2. Các số liệu về học sinh trong các biểu ghi theo số quy đổi:

1 chuyên tu = 1 chính quy;

1 cử tuyển = 1 chính quy;

4 tại chức  = 1 chính quy.

Nội dung chi tiết của từng biểu:

Biểu 1: Tuyển mới theo cơ cấu đào tạo

1. Ghi số tuyển mới theo 8 nhóm ngành đã ghi ở trình độ đào tạo đại học, cao đẳng, 7 nhóm ngành ở trình độ đào tạo trung học.

1. Nhóm ngành khoa học tự nhiên: Dòng này ghi tổng số, phần “trong đó” ghi riêng số sinh viên ngành tin học. Nếu không có thì ghi số 0.

2. Nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn: Dòng này ghi tổng số.Phần “trong đó” ghi riêng ngành luật và ngành ngoại ngữ (trừ sư phạm ngoại ngữ đã ghi ở nhóm ngành sư phạm (nếu không có thì ghi số 0).

3. Nhóm ngành kỹ thuật công nghệ: Dòng này ghi tổng số. Phần “trong đó” ghi riêng ngành công nghệ thông tin. Nếu không có thì ghi số 0.

4. Nhóm ngành sư phạm: Dòng này ghi tổng số. Phần “trong đó” ghi số giáo viên ngoại ngữ, kỹ thuật, nhạc, mỹ thuật và thể dục. Nếu không có thì ghi số 0.

5. Nhóm ngành Nông - Lâm - Ngư.

6. Nhóm ngành Y - Dược.

7. Nhóm ngành Kinh tế - Tài chính - Quản trị kinh doanh: Những trường không thuộc nhóm ngành kinh tế mà có đào tạo kinh tế thì ghi tách số sinh viên học ngành kinh tế vào dòng này.

8. Nhóm ngành Văn hoá - Nghệ thuật - TDTT: tách số sinh viên đào tạo sư phạm ra vì đã ghi vào sư phạm đào tạo giáo viên.

2. Số học sinh tuyển mới = số học sinh tuyển mới hệ chính quy + số học sinh tuyển mới hệ không chính quy (quy đổi). Trong đó: số học sinh tuyển mới hệ không chính quy (quy đổi) = số tuyển mới hệ tại chức 14 + tuyển mới hệ chuyên tu + tuyển mới hệ cử tuyển.

2. Sử dụng số thực tuyển được Bộ GD-ĐT duyệt qua các kỳ thi tuyển sinh quốc gia hàng năm (trong đó ghi cụ thể số hợp đồng đào tạo cho các địa phương vào cột chú thích: ví dụ năm 2003 quy mô hệ chính quy của trường về đại học là 10.000, trong đó có 900 là hợp đồng đào tạo cho địa phương).

Lưu ý: Chỉ ghi số SV trường đang đào tạo và sẽ cấp bằng. Không ghi số SV trường tham gia đào tạo, nhưng trường khác cấp bằng.

Biểu 2a: Quy mô đào tạo (số học sinh có mặt đầu năm học)

I. SAU ĐẠI HỌC:

1. Nghiên cứu sinh: cột thực hiện năm 2001 ghi tổng số NCS đã được Bộ GD-ĐT ra quyết định công nhận từ năm 1997 (đối với NCS hệ TT), từ năm 1996 (đối với NCS hệ KTT). Cột thực hiện năm 2002 tính tương tự như năm 2001.

* Cột ước thực hiện năm 2003: ghi tổng số NCS sẽ có mặt vào thời điểm cuối năm (31/12/2003). Số này được ước tính như sau:

= số có mặt đầu năm 2003 - số sẽ hết hạn theo kế hoạch trong năm 2003 (số các nghiên cứu sinh được công nhận năm 1999 (hệ TT) và năm 1998 (hệ KTT) + số sẽ tuyển mới trong năm 2003 (theo chỉ tiêu Bộ GD-ĐT giao)

. Cột dự kiến kế hoạch năm 2004 tương tự như 2003.

2. Cao học: về cao học ghi tương tự như NCS nhưng lưu ý thời hạn của CH chỉ có 2 năm hệ TT và 3 năm hệ KTT, do đó năm 2001 chỉ tính số được công nhận từ 1998 (hệ KTT) và 1999 (hệ TT).

* Số ước thực hiện năm 2003 = số đầu năm 2003 - số hết hạn trong năm (hệ TT là số tuyển năm 2001, hệ KTT la số tuyển năm 2000) + số tuyển mới năm 2003 (số Bộ GD - Đt giao).

* Số dự kiến năm 2004 = số tuyển trong 3 năm 2001 - 2003 (hệ KTT) cộng với số tuyển trong 2 năm 2002 - 2003 (hệ TT).

3. Chuyên khoa: Chỉ dành cho các trường của ngành Y.

II. ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

1. Cách tính số học sinh có mặt đầu năm

Số HS có mặt đầu năm tính = Số HS có mặt đầu năm học trước - Số học sinh tốt nghiệp năm trước + Số HS tuyển mới năm tính.

2. Hệ cử tuyển: chỉ có một số trường đại học được Bộ giao chỉ tiêu đào tạo hệ chính quy theo hình thức cử tuyển. Nếu các trường CĐSP có loại hình này cần ghi rõ chỉ tiêu do ai giao?

III. TRUNG HỌC:

Ghi tương tự như ở dòng ĐH-CĐ (nếu có). Sử dụng công thức như trên tính quy mô học sinh đầu năm.

IV. ĐÀO TẠO NGHỀ:

Chỉ tính cho hệ dài hạn: Sử dụng công thức như trên tính quy mô học sinh đầu năm.

V. ĐÀO TẠO PHỔ THÔNG:

Lưu ý hệ năng khiếu, dân tộc nội trú là 3 năm, còn hệ dự bị chỉ có một năm.

VI. BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ:

Ghi theo định xuất đã được Bộ Nội vụ thông báo

Biểu 2b: Quy mô đào tạo (số học sinh có mặt bình quân trong năm)

I. SAU ĐẠI HỌC

1. Nghiên cứu sinh: cột thực hiện năm 2001 ghi tổng số NCS đã được Bộ GD - ĐT ra quyết định công nhận từ năm 1997 (đối với NCS hệ TC), từ năm 1996 (đối với NCS hệ KTT). Cột thực hiện năm 2002 tính tương tự như năm 2001.

* Cột ước thực hiện năm 2003: ghi tổng số NCS sẽ có mặt vào thời điểm cuối năm (31/12/2003). Số này được ước tính như sau:

= số có mặt đầu năm 2003 - 1/2 số sẽ hết hạn theo kế hoạch trong năm 2003 (số các nghiên cứu sinh được công nhận năm 1999 (hệ TT) và năm 1998 (hệ KTT) + 1/2 số sẽ tuyển mới trong năm 2003 (ghi theo chỉ tiêu Bộ GD-ĐT) giao.

* Cột dự kiến năm 2004 tương tự như 2003.

2. Cao học: về cao học ghi tương tự như NCS nhưng lưu ý thời hạn của CH chỉ có 2 năm hệ TT và 3 năm hệ KTT, do đó năm 2001 chỉ tính số được công nhận từ 1998 (hệ KTT) và 1999 (hệ TT).

* Số ước thực hiện năm 2003 = số đầu năm 2003 - 1/2 số hết hạn trong năm (hệ TT là số tuyển năm 2001, hệ KTT là số tuyển năm 2000) + 1/2 số tuyển mới năm 2003 (số Bộ GD-ĐT giao).

* Số dự kiến năm 2004 tương tự như năm 2003.

3. Chuyên khoa: Chỉ dành cho các trường của ngành Y.

II. ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG:

1. Cách tính quy mô học sinh bình quân hàng năm

Số HS bình quân hàng năm = Số HS có mặt đầu năm học - 1/4 Số học sinh tốt nghiệp trong năm + 1/4 Số HS tuyển mới trong năm.

2. Hệ cử tuyển: Chỉ có một số trường đại học được Bộ giao chỉ tiêu đào tạo hệ chính quy theo hình thức cử tuyển. Nếu các trường CĐSP có loại hình này cần ghi rõ chỉ tiêu do ai giao?

III. TRUNG HỌC:

Ghi tương tự như ở dòng ĐH-CĐ (nếu có). Sử dụng công thức tính quy mô học sinh bình quân.

IV. ĐÀO TẠO NGHỀ:

Chỉ tính cho hệ dài hạn: Sử dụng công thức như trên tính quy mô học sinh bình quân.

V. ĐÀO TẠO PHỔ THÔNG:

Lưu ý hệ năng khiếu, dân tộc nội trú là 3 năm, còn hệ dự bị chỉ có một năm.

VI. BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ:

Ghi theo định xuất đã được Bộ Nội vụ thông báo.

Biểu 3: Quy mô theo cơ cấu ngành đào tạo

Trên cơ sở quy mô đã ghi ở Biểu 2a, trong Biểu 3 phân tích quy mô đó theo các nhóm ngành như ở biểu 1, ở đây là quy mô học sinh có mặt đầu năm.

Biểu 4: Kế hoạch đào tạo theo nhóm nghề

Biểu 4 phân tích số học sinh bình quân trong năm và tuyển mới theo 14 lĩnh vực đào tạo. Trong đó:

Đối với đào tạo dài hạn:

Số học sinh trung bình trong năm = số học sinh có mặt đầu năm - số học sinh dự kiến tốt nghiệp trong năm/ 4 + số học sinh tuyển mới /4.

Đối với đào tạo ngắn hạn:

Số học sinh trung bình trong năm = lượt người đào tạo trong năm.

Biểu 5: Đội ngũ cán bộ giảng dạy

1. Số CBGD cơ hữu: ghi số CBGD trong biên chế của các trường (kể cả số cán bộ các phòng ban kiêm giảng), sau đó phân tích thành 4 trình độ tiến sĩ (TS cũ và PTS cũ), thạc sĩ, cử nhân và còn lại là trình độ khác.

2. Số CBGD thỉnh giảng: Ghi số CBGD được mời giảng, nhưng không thuộc sổ lương của trường, mà chỉ trả thù lao theo giờ giảng.

3. Số CBGD hợp đồng dài hạn: ghi số CBGD đã đăng ký hợp đồng giảng dạy lâu dài với trường, được trường trả lương, đóng bảo hiểm y tế, xã hội nhưng chưa nằm trong biên chế của trường.

Biểu 1

TUYỂN MỚI THEO CƠ CẤU NGÀNH ĐÀO TẠO

Đơn vị: nghìn người

S TT

Ngành đào tạo

Thực hiện 2001

Thực hiện 2002

Kế hoạch giao 2003

Ước thực hiện 2004

Kế hoạch năm 2004

Tổng sỏ

Chia ra

Tổng sổ

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Hệ chính quy

Hệ không CQ

Hệ chính quy

Hệ không CQ

Hệ chính quy

Hệ không CQ

Hệ chính quy

Hệ không CQ

Hệ chính quy

Hệ không CQ

 

I

Tổng số tuyển mới

Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khoa học tự nhiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Khoa học xã hội và nhân văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ (trừ sư phạm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kỹ thuật - Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Công nghệ TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sư phạm (đào tạo giáo viên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: GV ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV mỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nông - Lâm - Ngư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Y - Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kinh tế - Tài chính- QTKD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

VH-Nghệ thuật

TDTT** (trừ SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

Tổng số tuyển mới

Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khoa học tự nhiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Khoa học xã hội và nhân văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ (trừ sư phạm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kỹ thuật - Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Công nghệ TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sư phạm (đào tạo giáo viên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: GV ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV mỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nông - Lâm - Ngư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Y - Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kinh tế - Tài chính- QTKD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

VH-Nghệ thuật

TDTT** (trừ SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Tổng số tuyển mới

Trung học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kỹ thuật - Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sư phạm (đào tạo giáo viên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nông - Lâm - Ngư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Y - Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kinh tế - Tài chính- QTKD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

VH-Nghệ thuật-

TDTT** (trừ SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 2a

QUY MÔ ĐÀO TẠO (SỐ HỌC SINH CÓ MẶT ĐẦU NĂM HỌC)

 

Trình độ và phương thức đào tạo

Quy mô học sinh đầu năm học

Tỷ lệ % 2004 so với ước TH 2003

Ghi chú

Thực hiện 2001

Thực hiện 2002

Ước TH 2003

Dự kiến 2004

I

Sau đại học

 

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

 

 

2

Cao học

 

 

 

 

 

 

3

Chuyên khoa C1, C2

 

 

 

 

 

 

II

Đại học - Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

1

Hệ chính quy

 

 

 

 

 

 

 

a. Đại học

 

 

 

 

 

 

 

b. Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

2

Hệ không chính quy

 

 

 

 

 

 

 

*Chuyên tu

 

 

 

 

 

 

 

a. Đại học

 

 

 

 

 

 

 

b. Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

* Tại chức

 

 

 

 

 

 

 

a. Đại học

 

 

 

 

 

 

 

b. Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

3

Hệ cử tuyển (LR)

 

 

 

 

 

 

III

Trung học

 

 

 

 

 

 

1

Hệ chính quy

 

 

 

 

 

 

2

Hệ không chính quy

 

 

 

 

 

 

IV

Đào tạo nghề dài hạn

 

 

 

 

 

 

V

Đào tạo phổ thông

 

 

 

 

 

 

1

Năng khiếu

 

 

 

 

 

 

2

Dự bị

 

 

 

 

 

 

3

Dân tộc nội trú

 

 

 

 

 

 

VI

Bồi dưỡng CBQL

 

 

 

 

 

 

 

(Định xuất)

 

 

 

 

 

 

 


Biểu 2b

QUY MÔ ĐÀO TẠO (SỐ HS CÓ MẶT BÌNH QUÂN TRONG NĂM)

 

Trình độ và phương thức đào tạo

Quy mô học sinh bình quân hàng năm

Tỷ lệ % 2004 so với ước TH 2003

Ghi chú

Thực hiện 2001

Thực hiện 2002

Ước TH 2003

Dự kiến 2004

I

Sau đại học

 

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

 

 

2

Cao học

 

 

 

 

 

 

3

Chuyên khoa C1, C2

 

 

 

 

 

 

II

Đại học - Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

1

Hệ chính quy

 

 

 

 

 

 

 

a. Đại học

 

 

 

 

 

 

 

b. Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

2

Hệ không chính quy

 

 

 

 

 

 

 

*Chuyên tu

 

 

 

 

 

 

 

a. Đại học

 

 

 

 

 

 

 

b. Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

* Tại chức

 

 

 

 

 

 

 

a. Đại học

 

 

 

 

 

 

 

b. Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

3

Hệ cử tuyển (LR)

 

 

 

 

 

 

III

Trung học

 

 

 

 

 

 

1

Hệ chính quy

 

 

 

 

 

 

2

Hệ không chính quy

 

 

 

 

 

 

IV

Đào tạo nghề dài hạn

 

 

 

 

 

 

V

Đào tạo phổ thông

 

 

 

 

 

 

1

Năng khiếu

 

 

 

 

 

 

2

Dự bị

 

 

 

 

 

 

3

Dân tộc nội trú

 

 

 

 

 

 

VI

Bồi dưỡng CBQL

 

 

 

 

 

 

 

(Định xuất)

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 3

QUY MÔ ĐẦU NĂM THEO CƠ CẤU NGÀNH ĐÀO TẠO

Đơn vị: nghìn người

S TT

Ngành đào tạo

Thực hiện 2001

Thực hiện 2002

Kế hoạch giao 2003

Ước thực hiện 2004

Kế hoạch năm 2004

Tổng sỏ

Chia ra

Tổng sổ

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Hệ chính quy

Hệ không CQ

Hệ chính quy

Hệ không CQ

Hệ chính quy

Hệ không CQ

Hệ chính quy

Hệ không CQ

Hệ chính quy

Hệ không CQ

 

I

Tổng số Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khoa học tự nhiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Khoa học xã hội và nhân văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ (trừ sư phạm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kỹ thuật - Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Công nghệ TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sư phạm (đào tạo giáo viên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: GV ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV mỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nông - Lâm - Ngư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Y - Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kinh tế - Tài chính- QTKD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

VH-Nghệ thuật

TDTT (trừ SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

Tổng số Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khoa học tự nhiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Khoa học xã hội và nhân văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ (trừ sư phạm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kỹ thuật - Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Công nghệ TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sư phạm (đào tạo giáo viên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: GV ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV mỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nông - Lâm - Ngư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Y - Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kinh tế - Tài chính- QTKD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

VH-Nghệ thuật

TDTT (trừ SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Tổng số Trung học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kỹ thuật - Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sư phạm (đào tạo giáo viên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nông - Lâm - Ngư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Y - Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kinh tế - Tài chính- QTKD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

VH-Nghệ thuật-

TDTT (trừ SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 4

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THEO NHÓM NGHỀ

Đơn vị: nghìn người

STT

Nhóm ngành đào tạo

Thực hiện 2001

Thực hiện 2002

Ước TH 2003

Dự kiến 2004

Dự kiến 2005

Số HS tuyển mới

Số HS có mặt bình quân trong năm

Số HS tuyển mới

Số HS có mặt bình quân trong năm

Số HS tuyển mới

Số HS có mặt bình quân trong năm

Số HS tuyển mới

Số HS có mặt bình quân trong năm

Số HS tuyển mới

Số HS có mặt bình quân trong năm

I

Tổng số dài hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nghệ thuật, văn hoá, thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kinh doanh và quản lý văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Máy tính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Mỏ và khai thác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sản xuất và chế biến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Thú y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Sức khoẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Khách sạn, nhà hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Vận tải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

An ninh, quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tổng số ngắn hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nghệ thuật, văn hoá, thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kinh doanh và quản lý văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Máy tính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Mỏ và khai thác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sản xuất và chế biến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Thú y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Sức khoẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Khách sạn, nhà hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Vận tải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

An ninh, quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 5

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

Đơn vị: người

STT

 

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

Dự kiến 2004

 

Tổng số cán bộ giảng dạy

 

 

 

 

1

Số cán bộ giảng dạy hữu cơ

 

 

 

 

1.1

Tiến sĩ

 

 

 

 

1.2

Thạc sĩ

 

 

 

 

1.3

Cử nhân

 

 

 

 

1.4

Trình độ khác

 

 

 

 

2

Số cán bộ giảng dạy thỉnh giảng

 

 

 

 

2.1

Tiến sĩ

 

 

 

 

2.2

Thạc sĩ

 

 

 

 

2.3

Cử nhân

 

 

 

 

2.4

Trình độ khác

 

 

 

 

3

Số cán bộ giảng dạy hợp đồng dài hạn

 

 

 

 

3.1

Tiến sĩ

 

 

 

 

3.2

Thạc sĩ

 

 

 

 

3.3

Cử nhân

 

 

 

 

3.4

Trình độ khác

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3870 BKH/KHGDMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3870 BKH/KHGDMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2003
Ngày hiệu lực01/07/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3870 BKH/KHGDMT

Lược đồ Công văn 3870 BKH/KHGDMT xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2004


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3870 BKH/KHGDMT xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2004
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3870 BKH/KHGDMT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýPhan Quang Trung
        Ngày ban hành01/07/2003
        Ngày hiệu lực01/07/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3870 BKH/KHGDMT xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2004

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3870 BKH/KHGDMT xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2004

              • 01/07/2003

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/07/2003

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực