Công văn 3910/BYT-KH-TC

Công văn 3910/BYT-KH-TC báo cáo tình hình, kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3910/BYT-KH-TC báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3910/BYT-KH-TC
V/v báo cáo tình hình, kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ
- Các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia
- Các dự án vốn vay và viện trợ (ODA)
- Tổng Công ty Dược VN; Tổng Công ty Thiết bị y tế VN

 

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số: 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện Công văn số 8088/BTC-TTr của Bộ Tài chính ngày 21/6/2013 yêu cầu báo cáo tình hình, kết quả công tác THTK, CLP theo Đề cương hướng dẫn kèm theo công văn 522/BTC-TTr ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính. Bộ Y tế đề nghị: Các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ, Các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, Các dự án vốn vay và viện trợ (ODA), Tổng công ty Dược VN, Tổng công ty Thiết bị y tế VN(Sau đây gọi chung là các đơn vị) khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013 của đơn vị và gửi báo cáo về Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

I/ Thời hạn gửi báo cáo

1/ Báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP quý II năm 2013: Gửi về Bộ Y tế trước ngày 15 tháng 7 năm 2013.

2/ Báo cáo công tác THTK, CLP năm 2013: Gửi về Bộ Y tế trước ngày 01 tháng 8 năm 2013.

II/ Nội dung báo cáo công tác THTK, CLP năm 2013.

1/ Thời kỳ lấy thông tin, số liệu tổng hợp báo cáo:

a)Báo cáo Quý II năm 2013: Tổng hợp, cập nhật tình hình, số liệu, kết quả THTK, CLP từ tháng 01/2013 đến 6/2013.

b)Báo cáo năm 2013: Tổng hợp tình hình, số liệu, kết quả THTK, CLP từ tháng 8/2012 đến hết tháng 7/2013. Đối với một số nội dung, giải pháp THTK, CLP đã triển khai từ trước tháng 8/2012 và đang tiếp tục thực hiện trong năm 2013 thì tổng hợp thông tin, số liệu, tình hình, kết quả thực hiện từ khi triển khai đến hết tháng 7/2013.

2/ Nội dung báo cáo công tác THTK, CLP:

2.1/ Trong báo cáo công tác THTK, CLP năm 2013 của các cơ quan trực thuộc Bộ cần có thông tin, số liệu cụ thể đánh giá tổng hợp về tình hình, kết quả THTK, CLP trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công và tình hình, kết quả THTK, CLP trong quản lý tiền, tài sản của nhà nước, lao động, thời gian lao động, tài nguyên thiên nhiên mà cơ quan mình được giao quản lý, sử dụng. Đồng thời, cần so sánh, đánh giá tình hình, kết quả THTK, CLP của năm 2013 so với những năm trước.

2.2/ Trong báo cáo của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần có nội dung, số liệu, tình hình, kết quả triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp THTK, CLP trong sản xuất – kinh doanh; hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2013, so với năm 2012; việc bảo toàn, phát triển phần vốn của nhà nước; việc quản lý, sử dụng vốn, các quỹ và tài nguyên thiên nhiên được giao (theo quy định tại chương VII Luật THTK, CLP); tình hình, kết quả thực hện tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư ra ngoài ngành, cổ phần hóa, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước của tập đoàn, tổng công ty mình.

Đề nghị các đơn vị lập Báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị mình bảo đảm đúng, đầy đủ theo thời hạn, Đề cương và Mẫu biểu (theo công văn 3910/BYT-KHTC) gửi Bộ Y tế để tổng hợp Báo cáo Bộ Tài chính và các Ủy ban của Quốc Hội theo quy định của Luật THTK, CLP. Bộ Y tế sẽ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ danh sách các đơn vị không gửi báo cáo, gửi báo cáo chậm so với thời hạn nêu trên hoặc báo cáo không đầy đủ theo quy định. Chi tiết xin liên hệ với Bộ Y tế (phòng Tài chính sự nghiệp – Vụ Kế hoạch tài chính), số điện thoại 04. 62732319.

(Các đơn vị lấy mẫu báo cáo tại Website của Bộ Y tế: www.moh.gov.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng và các đ/c Thứ trưởng;
- Tổng cục Dân số & KHHGĐ;
- Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ;
- Website Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KH-TC4.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
PHÓ
VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Nam Liên

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT THTK, CLP NĂM 2013 CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ.
(Kèm theo Công văn số 3910/BYT-KHTC ngày 28/06/2013 của Bộ Y tế)

I. Về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Luật THTK, CLP của đơn vị trong kỳ báo cáo

Tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Luật THTK, CLP theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm quản lý của đơn vị. Bao gồm:

1. Những biện pháp chỉ đạo, điều hành đã triển khai, thực hiện: Nêu rõ tên, nội dung các biện pháp đã triển khai thực hiện; số lượng các văn bản đã ban hành để chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc, chấn chỉnh công tác THTK, CLP đối với các cơ quan, tổ chức, nhân dân thuộc phạm vi quản lý của đơn vị (lập bảng thống kê chi tiết).

2. Việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về THTK, CLP: Nêu rõ nội dung và các hình thức tuyên truyền, phổ biến đã thực hiện; kết quả thu được (số lượng, số lượt đơn vị thực hiện; số người được tuyên truyền, phổ biến,.v..v…).

3. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về THTK,CLP; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, chế độ. (Nêu rõ số lượng, tên, từng loại văn bản đã ban hành; lập bảng thống kê chi tiết).

4. Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; công quỹ, tài sản công; quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển; khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực khác: Nêu rõ kết quả thực hiện công khai minh bạch các lĩnh vực Luật THTK, CLP quy định (nội dung, hình thức công khai, số lượng.)

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về THTK, CLP và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về THTK, CLP: Nêu rõ việc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát về THTK, CLP; số lượng được thanh tra, kiểm tra THTK, CLP; số người có vi phạm đã được phát hiện, chấn chỉnh, xử lý theo chế độ; .v..v….

6. Các công việc và biện pháp khác đã triển khai, thực hiện: Nêu rõ những công việc, biện pháp khác (chưa nêu ở trên) đã thực hiện và kết quả đạt được.

II. Tình hình, kết quả THTK,CLP trong kỳ báo cáo

1. Phân tích, đánh giá, tổng hợp tình hình và số liệu về kết quả THTK, CLP trong kỳ báo cáo, có so sánh với năm 2012 (như: hiệu quả tác động; số liệu lượng hoá kết quả tiết kiệm và tình trạng lãng phí; những việc đã triển khai thực hiện đạt kết quả tốt; những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; các nguyên nhân và giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế; .v..v…), bảo đảm đầy đủ, chi tiết theo các lĩnh vực được quy định tại Luật THTK, CLP, gồm:

- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN).

- THTK, CLP trong đầu tư xây dựng các dự án sử dụng NSNN, tiền, tài sản nhà nước;

- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí NSNN và công trình phúc lợi công cộng;

- THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên;

- THTK, CLP trong đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước;

- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp;

- Trong sản xuất, tiêu dùng của cá nhân và trong nhân dân.

2. Lập bảng tổng hợp kết quả THTK, CLP theo Mẫu biểu kèm theo.

III. Kiến nghị, đề xuất với Bộ Y tế, Chính phủ, Quốc hội

Nêu cụ thể những vấn đề có khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế, chính sách hiện hành về THTK,CLP; các ý kiến đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế, Chính phủ, Quốc hội về đổi mới cơ chế, chính sách pháp luật và các giải pháp chỉ đạo, điều hành công tác THTK,CLP.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3910/BYT-KH-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3910/BYT-KH-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2013
Ngày hiệu lực28/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3910/BYT-KH-TC

Lược đồ Công văn 3910/BYT-KH-TC báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3910/BYT-KH-TC báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3910/BYT-KH-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Nam Liên
        Ngày ban hành28/06/2013
        Ngày hiệu lực28/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3910/BYT-KH-TC báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3910/BYT-KH-TC báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013

         • 28/06/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/06/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực