Công văn 3925/SLĐTBXH-LĐ

Công văn 3925/SLĐTBXH-LĐ về hướng dẫn thủ tục xác nhận phương án sắp xếp lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3925/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn thủ tục xác nhận phương án sắp xếp lao động


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3925/SLĐTBXH-LĐ
Về hướng dẫn thủ tục xác nhận phương án sắp xếp lao động

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện công văn số 1762/UBND-VX ngày 22/04/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về “triển khai thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế”. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thống nhất quy trình xác nhận phương án sắp xếp lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Đối tượng thực hiện:

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và mục I, II Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/02/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài Chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định 30/2009/QĐ-TTg các doanh nghiệp phải hội đủ các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế chưa có khả năng thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và tiền trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc cho người lao động bị mất việc làm trong năm 2009.

- Doanh nghiệp có số lao động giảm từ 30% trở lên hoặc từ 100 lao động trở lên (không tính lao động thời vụ dưới 3 tháng) trong năm 2009.

- Doanh nghiệp đã sử dụng nguồn của doanh nghiệp gồm: Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm, các khoản tiền lương phải trả cho người lao động kể cả Quỹ dự phòng tiền lương, các nguồn đã trích để đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội mà vẫn chưa đủ để thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và tiền trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc cho người lao động.

II. Nội dung thực hiện:

1. Thủ tục tiến hành đăng ký xác nhận phương án lao động:

 Quá trình hoạt động trong năm 2009, doanh nghiệp gặp trường hợp phải cho nhiều người lao động thôi việc cùng lúc do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế có nhu cầu vay vốn để giải quyết các khoản nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, tiền trợ cấp thôi việc - mất việc làm cho người lao động thì doanh nghiệp phải tiến hành xây dựng phương án sắp xếp lao động và đăng ký với cơ quan quản lý lao động địa phương với thủ tục sau:

- Công văn đề nghị xét duyệt phương án sắp xếp lao động tại doanh nghiệp.

- Biên bản hoặc văn bản thống nhất ý kiến giữa người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp về danh sách người lao động bị mất việc làm trong năm 2009 và phải công bố công khai đến người lao động được biết.

- Phương án sắp xếp lao động theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/02/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Danh sách tiền lương , Bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc làm (hoặc thôi việc) của người lao động bị mất việc làm trong năm 2009 (theo mẫu của Sở Giao dịch II - Ngân hàng phát triển Việt Nam).

- Danh sách lao động tiếp tục sử dụng tại đơn vị (theo biểu số 1 ban hành kèm theo công văn hướng dẫn này của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Hồ sơ xét duyệt phương án sắp xếp lao động được lập thành 5 bộ: 1 bộ do cơ quan xác nhận phương án lao động  lưu lại và trả lại cho đơn vị 4 bộ (1 bộ lưu tại đơn vị, 1 bộ gởi cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố, 01 bộ gửi Sở Tài Chính và 01 bộ gửi Sở Giao dịch II - Ngân hàng phát triển Việt Nam).

Khi nộp hồ sơ xét duyệt phương án sắp xếp lao động đề nghị doanh nghiệp mang theo danh sách đăng ký khai trình sử dụng lao động của đơn vị (đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận) và danh sách ký nhận tiền lương (danh sách chuyển tiền lương) của người lao động của tháng trước liền kề so với thời điểm đơn vị lập phương án sắp xếp lao động (để đối chiếu).

2. Nơi tiếp nhận phương án sắp xếp lao động:

- Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công) - số 159 Pasteur, phường 6, quận 3 gồm: các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có trụ sở đóng ngoài các Khu chế xuất - công nghiệp, Khu công nghệ cao.

- Tại Ban quản lý Khu chế xuất - công nghiệp thành phố (phòng quản lý lao động) - số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, quận 1 gồm: các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có trụ sở đóng trong Khu chế xuất - công nghiệp thành phố;

- Tại Ban quaûn lyù Khu coâng ngheä cao thaønh phoá - soá 86 Leâ Thaùnh Toân Quaän 1 gồm: các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có trụ sở đóng trong Khu công nghệ cao.

3. Tổ chức thẩm định hồ sơ:

3.1. Đối với các doanh nghiệp có trụ sở đóng trong Khu chế xuất - công nghiệp: Ban quản lý Khu chế xuất - công nghiệp thành phố (phòng Quản lý lao động) chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công) thẩm định phương án sắp xếp lao động của các doanh nghiệp trong Khu chế xuất - công nghiệp.

3.2. Đối với các doanh nghiệp có trụ sở đóng trong Khu công nghệ cao: Ban quản lý Khu công nghệ cao chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công) thẩm định phương án sắp xếp lao động của các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao.

3.3. Đối với các doanh nghiệp có trụ sở đóng ngoài các Khu chế xuất - công nghiệp; Khu công nghệ cao: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công) chủ trì phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện tổ chức cuộc họp thẩm định phương án sắp xếp lao động của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn các quận, huyện.

- Sau khi thẩm định xong phương án sắp xếp lao động của doanh nghiệp, phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận phương án sắp xếp lao động của doanh nghiệp.

* Thời gian thẩm định phương án sắp xếp lao động là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ của doanh nghiệp.

4. Chế độ báo cáo:

- Trong thời hạn 7 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được thông báo của Sở giao dịch II - Ngân hàng phát triển Việt Nam về việc cho vay, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện thanh toán các quyền lợi cho người lao động bị mất việc làm từ nguồn vay theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

- Sau khi hoàn tất việc thanh toán các quyền lợi cho người lao động bị mất việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm (theo biểu  số 2 ban hành kèm theo công văn hướng dẫn này).

Đề nghị các doanh nghiệp thuộc đối tượng được ghi nhận tại mục I hướng dẫn này có nhu cầu vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lập hồ sơ và gửi đến cơ quan chức năng xem xét.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công) số 159 Pasteur, quận 3, điện thoại 38.205.149 - 38.209.638 để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Ban quản lý KCX-KCN TP;
Sở giao dịch II - NHPT VN;
Lưu VP, P. LĐ-TL-TC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Xê

 

Biểu số 1

TÊN ĐƠN VỊ:……………

ĐỊA CHỈ:………………...

ĐIỆN THOẠI:……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ………./BC

Thành phố Hồ Chí Minh., ngày ……tháng …. năm 2009

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VIỆC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI
LAO ĐỘNG MẤT VIỆC LÀM THÁNG …/2009

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công)

Đơn vị: triệu đồng

Tổng số lao động đã được doanh nghiệp thanh toán tiền trợ cấp thôi việc-mất việc làm (người)

Nguồn thanh toán

Tổng số tiền đã thanh toán cho người lao động

Tổng số

Nguồn của doanh nghiệp

Nguồn vay theo Quyết định 30/2009/QĐ-TTg

Tổng số

Tiền lương

Đóng BHXH

Trợ cấp mất việc làm

Trợ cấp thôi việc

1

2=3+4

3

4

5=6+7+8 hoặc 9

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Cột 1: Ghi rõ tổng số lao động đã nhận khoản tiền trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm.

- Cột 2: Ghi rõ tổng số tiền doanh nghiệp đã thanh toán cho người lao động (tổng số tiền đã thanh toán = Số tiền trích từ nguồn của doanh nghiệp + Số tiền doanh nghiệp đã được vay theo quyết định 30/2009/QĐ-TTg)

 


Biểu số 2

TÊN ĐƠN VỊ:……………

ĐỊA CHỈ:………………...

ĐIỆN THOẠI:……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

Thành phố Hồ Chí Minh., ngày ……tháng …. năm 2009

 

DANH SÁCH LAO ĐỘNG TIẾP TỤC SỬ DỤNG NĂM 2009

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

NAM

NỮ

HĐLĐ không xác định thời hạn

HĐLĐ xác định thời hạn

Từ đủ 12 tháng đến 36 tháng

HĐLĐ có thời hạn dưới 12 tháng

Ngày ký HĐLĐ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày.............. tháng ............ năm ...............

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

-  Cột 6,7 ghi rõ số tháng ký hợp đồng lao động.

-  Cột 8 ghi rõ ngày, tháng, năm ký hợp đồng lao động.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3925/SLĐTBXH-LĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3925/SLĐTBXH-LĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2009
Ngày hiệu lực26/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3925/SLĐTBXH-LĐ

Lược đồ Công văn 3925/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn thủ tục xác nhận phương án sắp xếp lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3925/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn thủ tục xác nhận phương án sắp xếp lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3925/SLĐTBXH-LĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Xê
        Ngày ban hành26/05/2009
        Ngày hiệu lực26/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3925/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn thủ tục xác nhận phương án sắp xếp lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3925/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn thủ tục xác nhận phương án sắp xếp lao động

           • 26/05/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực