Công văn 39310/CT-HTr

Công văn 39310/CT-HTr năm 2016 về hoạt động chiết khấu thương mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 39310/CT-HTr hoạt động chiết khấu thương mại thành phố Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39310/CT-HTr
V/v chiết khấu thương mại.

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Địa chỉ: Lô F1, khu công nghiệp Thăng Long, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
MST: 0101225306

Trả lời công văn số 2503/2015/TVN-ACC đề ngày 25/3/2015, công văn giải trình số 10052016/TVN-ACC đề ngày 10/5/2016 của Công ty TNHH TOTO Việt Nam hỏi về hoạt động chiết khấu thương mại, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 22 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012; khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT như sau:

“22. Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc giảm giá bán, chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền giảm giá, chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền giảm giá chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

- Căn cứ Điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

“2.5. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

- Căn cứ công văn số 1381/TCT-CS ngày 04/4/2016 của Tổng cục Thuế.

Theo trình bày của Công ty tại công văn số 2503/2015/TVN-ACC đề ngày 25/3/2015 công văn giải trình số 10052016/TVN-ACC đề ngày 10/5/2016 và chính sách chiết khấu thương mại thì việc chiết khấu thương mại của Công ty dựa trên “doanh số mua hàng thuần” của nhà phân phối trong kỳ (tháng, quý, năm hoặc nửa năm). Ngoài ra, Công ty còn thực hiện các chương trình khuyến mại khác như bán hàng giảm giá, bán hàng tặng kèm quà tặng áp dụng cho một số mặt hàng cụ thể, thường kéo dài khoảng 45 ngày và không quá 90 ngày (có đăng ký chương trình khuyến mại theo quy định của Luật Thương mại).

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH TOTO Việt Nam thực hiện chương trình chiết khấu thương mại căn cứ vào doanh số hàng hóa thực tế mà nhà phân phối đạt được, khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán Công ty lập hóa đơn GTGT điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty TNHH TOTO Việt Nam và bên mua (nhà phân phối) phải kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Nếu bên mua không kịp thời kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo hóa đơn điều chỉnh của Công ty TNHH TOTO Việt Nam thì bị xử phạt theo quy định của Luật quản lý thuế.

Trường hợp Công ty TNHH TOTO Việt Nam thực hiện chiết khấu bằng hàng hóa cho nhà phân phối thì khi bàn giao hàng hóa chiết khấu cho nhà phân phối, Công ty phải lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế như đối với hoạt động bán hàng.

(Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm bản phô tô công văn s1381/TCT-CS ngày 04/4/2016 của Tổng cục Thuế)

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH TOTO Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Cục Thuế, Chi cục Thu
ế quản lý nhà phân phối theo danh sách đính kèm (để phối hợp theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế);
- Các phòng: KTr 1, TTra 3, Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

DANH SÁCH

CÁC NHÀ PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH TOTO VIỆT NAM
(Kèm theo công văn số 39310/CT-HTr ngày 13/6/16 của Cục Thuế TP Hà Nội)

STT

Tên

Mã số thuế

Địa chỉ

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

1

Công ty cổ phần đầu tư Alphanam

0900191660

Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên

2

Công ty Cổ phần đầu tư B&B

0101721689

Số B49, Khu đô thị mới Trung Hòa - P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân

TP. Hà Nội

3

Công ty TNHH Hoàng Nghĩa

0102195598

Số 123 Đường Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Chi cục Thuế Quận Cầu Giấy

TP. Hà Nội

4

Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Tân Công Thành

0400620022

Số 70-72 Đường Nguyễn Văn Linh, P.Nam Dương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Chi cục Thuế Quận Hải Châu

TP. Đà Nẵng

5

Công ty cổ phần TM -DV An Biên

0303996855

Số 323 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chi cục Thuế Quận 3

TP. Hồ Chí Minh

6

Công ty TNHH Cường Lâm

3700152194

Số 46/21 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố Tây B, P. Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Chi cục Thuế Thị xã Dĩ An

Tỉnh Bình Dương

7

Công ty TNHH TM & DV Nam Anh

0200566804

Số 358-360-362 Đường Nguyễn Văn Linh, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

Cục Thuế TP Hải Phòng

TP. Hải Phòng

8

Công ty TNHH TM Thuận Phát

1600886261

Số 10-11-12 Đường Hùng Vương, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Chi cục Thuế TP. Long Xuyên

Tỉnh An Giang

9

Công ty TNHH tổng hợp Mạnh Cường

2900438505

Số 127 Đường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Chi cục Thuế Thành phố Vinh

Tỉnh Nghệ An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 39310/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu39310/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2016
Ngày hiệu lực13/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 39310/CT-HTr hoạt động chiết khấu thương mại thành phố Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 39310/CT-HTr hoạt động chiết khấu thương mại thành phố Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu39310/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành13/06/2016
        Ngày hiệu lực13/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 39310/CT-HTr hoạt động chiết khấu thương mại thành phố Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 39310/CT-HTr hoạt động chiết khấu thương mại thành phố Hà Nội 2016

           • 13/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực