Công văn 3932/BHXH-CNTT

Công văn 3932/BHXH-CNTT năm 2020 về cung cấp thông tin khảo sát kết nối, chia sẻ, khai thác và trách nhiệm của các bên liên quan đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3932/BHXH-CNTT 2020 cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3932/BHXH-CNTT
V/v cung cấp thông tin khảo sát kết nối, chia sẻ, khai thác và trách nhiệm của các bên liên quan đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHYT, BHTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng cục Thuế; Kho bạc Nhà nước;
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; Ngân hàng TMCP Quân đội; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan”; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020;

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để hoàn thiện việc xây dựng, vận hành khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Giải pháp thực hiện kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử chuyên ngành về quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giữa ngành Bảo hiểm xã hội với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Chính phủ trong công tác kết nối liên thông xử lý thủ tục hành chính.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trân trọng đề nghị Quý Cơ quan cung cấp các thông tin theo Mẫu phiếu khảo sát kèm theo và gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin - Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội trước ngày 05 tháng 01 năm 2021.

Trong quá trình thực hiện phiếu khảo sát, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý Cơ quan liên hệ với các đồng chí: Nguyễn Hoàng Phương (Email: [email protected], điện thoại: 0988.337.999) hoặc Nguyễn Thị Thu Hường (Email: [email protected], điện thoại: 0903.288.003).

Mong nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Quý cơ quan.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT (02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

Mẫu số 02

 

PHIẾU KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, NHU CẦU KẾT NỐI, CHIA SẺ, KHAI THÁC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU BHXH, BHYT, BHTN

Đơn vị được khảo sát:

Địa điểm thực hiện khảo sát:

Đơn vị thực hiện khảo sát:

Thời gian thực hiện khảo sát:

PHẦN XÁC NHẬN

Đại diện Đơn vị được khảo sát

Cán bộ thực hiện khảo sát

 

Giám sát khảo sát

 

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan cung cấp thông tin: …………………………………………………………

2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

3. Số điện thoại/Fax: ………………………………………………………………………….

4. Họ và tên cán bộ liên hệ khi cần thông tin: ……………………………………………..

5. Địa chỉ email/số điện thoại của cán bộ liên hệ: …………………………………………

6. Thông tin cán bộ cung cấp thông tin khảo sát: …………………………………………

STT

Họ tên

Chức vụ

Phòng/Cơ quan

1

 

 

 

2

 

 

 

7. Thông tin cán bộ thực hiện khảo sát:

STT

Họ tên

Chức vụ

Email

1

 

 

 

2

 

 

 

B. NỘI DUNG KHẢO SÁT

I. KHẢO SÁT VỀ HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Quý cơ quan vui lòng liệt kê cung cấp thông tin về hiện trạng kết nối, chia sẻ thông tin giữa BHXH Việt Nam với các hệ thống thông tin tại các Bộ, ngành, địa phương?

STT

ng dụng nguồn

ng dụng đích

Tần suất trao đổi

Thông tin trao đổi

Hình thức trao đổi

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hiện nay, Quý cơ quan có khai thác các thông tin, dữ liệu do BHXH Việt Nam cung cấp hay không?

□ Chưa có kết nối, chia sẻ

□ Có kết nối, chia sẻ

Nếu có, Quý cơ quan vui lòng cho biết hiện trạng kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu ngành BHXH Việt Nam hiện nay?

STT

Nội dung khai thác

Hình thức khai thác

Khó khăn, vướng mắc

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quý Cơ quan vui lòng liệt kê các yêu cầu hoặc nhu cầu được cung cấp thông tin, dữ liệu của BHXH Việt Nam?

STT

Nội dung thông tin, dữ liu

Tần suất cung cấp/khai thác

Đối tượng và mục đích sử dụng

Ghi chú1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Những khó khăn, vướng mắc trong việc kết nối, chia sẻ, khai khác Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm tại Quý cơ quan là gì?

□ Chưa có các tiêu chuẩn, quy chuẩn được ban hành để phục vụ kết nối, chia sẻ.

□ Thiếu hành lang pháp lý được quy định trong Luật, Nghị định... cho việc chia sẻ dữ liệu, kết nối, đảm bảo an toàn cho dữ liệu, an toàn cho hệ thống

□ Do hệ thống triển khai theo ngành dọc của các đơn vị chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia nên gặp nhiều khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu với các hệ thống/phần mềm ứng dụng tại các địa phương.

□ Thiếu giải pháp kỹ thuật để kết nối, liên thông các hệ thống.

□ Nghiệp vụ đòi hỏi nhiều thông tin/dữ liệu mà các phần mềm/hệ thống không cung cấp được, phải làm thủ công.

□ Nghiệp vụ phức tạp chưa được chuẩn hóa, nên khó chia sẻ, tích hợp dữ liệu.

□ Các đơn vị không muốn chia sẻ dữ liệu do không đảm bảo an toàn, thông tin về mặt kỹ thuật.

□ Các đơn vị có chia sẻ dữ liệu, thông tin nhưng chưa đầy đủ.

□ Ý kiến khác ……………………………………………………

5. Quý cơ quan đã sẵn sàng kết nối để trao đổi và chia sẻ dữ liệu với BHXH Việt Nam để chia sẻ những dữ liệu sau đây không? (tham khảo danh mục nhu cầu khai thác tại phụ lục kèm theo)

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

6. Để tăng cường khả năng chia sẻ dữ liệu giữa các Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và các hệ thống thông tin, theo Quý cơ quan những nội dung, giải pháp gì nhằm thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu này.

□ Xây dựng Nghị định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và các hệ thống thông tin (quy định về nguyên tắc/phương thức/nội dung, phạm vi trao đổi, chia sẻ/trách nhiệm các bên...).

□ Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn các quy chuẩn/tiêu chuẩn riêng của ngành BHXH Việt Nam phục vụ kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm với các hệ thống thông tin.

□ Xây dựng ban hành Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn về chia sẻ, kết nối, liên thông các hệ thống với Cơ sở dữ liệu quốc gia.

□ Các giải pháp khác (nếu có ghi rõ):

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

II. CÁC ĐỊNH HƯỚNG, CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH, VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

III. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

………………………………………………………………………………………………….

1 Ghi rõ tên các biểu mẫu theo quy định hoặc các văn bản pháp luật liên quan nếu có.

 

PHỤ LỤC

NHU CẦU KHAI THÁC DỮ LIỆU TỪ CÁC BỘ, NGÀNH LIÊN QUAN

STT

Tên dữ liệu cần chia sẻ

Mục tin, trường dữ liệu cần chia sẻ

Mục đích sử dụng dữ liệu được chia sẻ

Cơ quan chủ quản dữ liệu cần chia sẻ

Yêu cầu đối với dữ liệu cần chia sẻ

1

Danh mục các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách

 

Để thực hiện các báo cáo liên quan

Bộ Tài chính

Dữ liệu phải được chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ

2

Danh mục các Bộ, Ngành

 

Để thực hiện các báo cáo liên quan

Bộ Tài chính

Dữ liệu phải được chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ

3

Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính

 

Để thực hiện các báo cáo liên quan

Bộ Tài chính

Dữ liệu phải được chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ

4

Dữ liệu về các chứng từ theo quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT

Các trường dữ liệu chi tiết như file đính kèm

Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ

Bộ Y tế

 

5

Thông tin cấp số đăng ký từ 2015 đến nay (bao gồm cả các số GPNK, QLSP...)

Đầy đủ các trường, cột thông tin: tên thuốc, tên hoạt chất, SĐK, nồng độ, hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói, nhà sản xuất, cơ sở đăng ký...

Tra cứu thông tin chính xác, mã hóa chính xác hoạt chất theo danh mục TT 30/2018/TT-BYT , kiểm tra thông tin trong đấu thầu

Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược)

Định dạng excel

Cập nhật thông tin đính chính

6

Tổng số thẻ BHYT đã đi khám chữa bệnh

 

 

Bộ Y tế

 

7

Dữ liệu về các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người đăng ký hành nghề trên toàn quốc

Họ và tên người đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Phạm vi hoạt động chuyên môn; số Chứng chỉ hành nghề; Nơi đăng ký hành nghề; Thời gian đăng ký hành nghề

Tra cứu thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phục vụ kiểm tra thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Cơ quan Y tế

Dữ liệu theo tháng

8

Danh sách cấp giấy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Mã CSKCB, Họ tên, năm sinh, giới tính, số CCHN, phạm vi hành nghề theo TT 43, ngày cấp, nơi cấp CCHN,...

Phục vụ công tác giám định điện tử

Bộ Y tế

Qua file dữ liệu hoặc liên thông trực tiếp giữa hai Ngành

9

Danh mục thuốc tân dược được phép lưu hành

Mã, tên thuốc, hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, dạng bào chế hướng dẫn sử dụng được BYT cấp phép,...

Phục vụ giám định BHYT

Bộ Y tế

Qua file dữ liệu hoặc liên thông trực tiếp giữa hai Ngành

10

Danh mục thuốc, vị thuốc YHCT được phép lưu

Mã, tên thuốc, hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, dạng bào chế hướng dẫn sử dụng được BYT cấp phép,...

Phục vụ giám định BHYT

Bộ Y tế

Qua file dữ liệu hoặc liên thông trực tiếp giữa hai Ngành

11

Thông tin quốc gia về đấu thầu thuốc, mua sắm tập trung quốc gia

- Kế hoạch đấu thầu - Lịch sử các gói thầu - Thông tin thầu

Tài liệu đấu thầu

Đối chiếu, kiểm tra hồ sơ thầu phục vụ giám định

Bộ Y tế

Qua file dữ liệu hoặc liên thông trực tiếp giữa hai Ngành

12

Thông tin doanh nghiệp sản xuất, cung ứng thuốc

- Thông tin về doanh nghiệp - Thông tin kinh nghiệm sản xuất, cung ứng thuốc - Thông tin năng lực cung ứng thuốc

Đối chiếu, kiểm tra hồ sơ thầu

Bộ Y tế

Qua file dữ liệu hoặc liên thông trực tiếp giữa hai Ngành

13

Cơ sở dữ liệu KBCB

Họ tên, ngày tháng năm sinh, mã thẻ BHYT/mã số BHXH, tên bệnh, mã bệnh, thời gian ra, vào cơ sở KBCB, số ngày nghi ốm đau, thai sản; tình trạng người bệnh ra viện, chẩn đoán lúc ra viện, thời gian vào viện, ra viện trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án. Thông tin về trang cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt đối với người lao động bị TNLĐ-BNN.

Thực hiện GDĐT trong giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Bộ Y tế

 

14

Cơ sở dữ liệu Giám định Y khoa

Họ tên, ngày tháng năm sinh, mã thẻ BHYT/mã số BHXH, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động; Giấy xác nhận mức độ khuyết tật đặc biệt nặng

Thực hiện GDĐT trong giải quyết hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN

Bộ Y tế

 

15

Tổng hợp KCB của các cơ sở không ký hợp đồng KCB BHYT

 

Để thực hiện các báo cáo liên quan

Bộ Y tế

Dữ liệu phải được chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ

16

Danh sách NVYT có chứng chỉ hành nghề

 

Để thực hiện các báo cáo liên quan

Bộ Y tế

Dữ liệu phải được chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ

17

Danh sách người đăng ký hành nghề KCB tại từng cơ sở KCB

 

Để phục vụ công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT

Bộ Y tế

Dữ liệu phải được chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ

18

Danh sách các cơ sở KCB đã được cấp giấy phép hoạt động và mã cơ sở KCB

 

Để phục vụ công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT và thống kê báo cáo

Bộ Y tế

Dữ liệu phải được chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ

19

Tổng số trang thiết bị theo các nguồn đầu tư mua ứng

 

Để thực hiện các báo cáo liên quan

Bộ Y tế

Dữ liệu phải được chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ

20

Số giường bệnh tại các cơ sở KCB

 

Để thực hiện các báo cáo liên quan

Bộ Y tế

Dữ liệu phải được chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ

21

CSDL đăng ký khai sinh, khai tử

Thông tin nhân thân, thân nhân của người được khai sinh, khai tử

Thông tin khai sinh để có thể cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi, thông tin khai tử giúp cho quản lý chế độ tử tuất, tránh lạm dụng quỹ

Bộ Tư pháp

 

22

Cơ sở dữ liệu Tư pháp

Thông tin cá nhân cấp mã số định danh công dân, trẻ em mới sinh, chết,...

Đồng bộ với dữ liệu cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi và người tham gia, hưởng chế độ BHXH khi chết

Bộ Tư Pháp

Kết nối chia sẻ dữ liệu hằng tháng

23

Dữ liệu người hưởng chết; Xuất cảnh trái phép; Bị tòa tuyên bố mất tích

Họ tên, số chứng minh thư, mã BHXH, ngày chết

Để quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

UBND, Tòa án, Hộ tịch, Tư pháp, Công an, Cơ sở KCB

 

24

Cơ sở dữ liệu dân cư

Thông tin về Khai sinh, khai tử; cư trú, hộ tịch, nhân thân của người lao động; mối quan hệ giữa các công dân (bố, mẹ, con cái...), mã số định danh; thông tin về thi hành án, chấp hành hình phạt tù, xuất cảnh trái phép, mất tích; hết thời hạn chấp hành hình phạt tù giam, mất tích trở về.

Thực hiện GDĐT trong giải quyết hưởng chế độ thai sản, tử tuất

Bộ Tư pháp

UBND tỉnh, thành phố

Bộ Công an

 

25

CSDL Thuế

Thông tin về người nộp thuế

Khai thác dữ liệu thuế giúp kiểm tra, phát triển đối tượng tham gia BHXH

Tổng cục thuế

 

26

Dữ liệu kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người lao động của từng đơn vị

Tên đơn vị; Mã số doanh nghiệp; Họ tên; Mã số thuế; Tổng thu nhập trong năm; Thu nhập của từng tháng trong năm

Kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu đóng bảo hiểm xã hội

Cơ quan Thuế

Dữ liệu từng tháng

27

Dữ liệu đơn vị do cơ quan Thuế quản lý

Tên đơn vị; Mã số doanh nghiệp; Địa chỉ; Số điện thoại; Thời gian phát sinh

Kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu đóng bảo hiểm xã hội

Cơ quan Thuế

Dữ liệu lũy kế

28

Dữ liệu đơn vị được thanh tra, kiểm tra về thuế

Tên đơn vị; Địa chỉ; Thời gian thanh tra, kiểm tra; Mã số doanh nghiệp

Rà soát, lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra

Cơ quan Thuế

Dữ liệu từng năm

29

Cơ sở dữ liệu Thuế

Thông tin về đơn vị, doanh nghiệp (tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế, số lao động,...); Thông tin cá nhân của lao động (mã số thuế cá nhân, địa chỉ, mức khấu trừ bảo hiểm,...); Thông tin doanh nghiệp nợ, giải thể, phá sản.

Đối chiếu, khai thác, đôn đốc đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động

Tổng cục Thuế

Kết nối chia sẻ dữ liệu hằng tháng, hằng quý

30

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp

Thông tin và cá nhân, tổ chức và tình hình nộp, trạng thái

Công tác kế toán

Tổng cục Thuế

 

31

Vân tay

 

 

Bộ Công An

Mật

31

Cơ sở dữ liệu dân cư

Thông tin cá nhân của người dân, nhập, tách sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, sinh, chết

Đồng bộ với dữ liệu cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi và người tham gia, hưởng chế độ BHXH khi chết

Bộ Công an

Kết nối chia sẻ dữ liệu hằng tháng

33

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thông tin cư dân, khai sinh, khai tử, số định danh (chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân)

Công tác kế toán

Bộ Công an

 

34

CSDL người chốt sổ, bảo lưu

Các thông tin đóng BHXH của người chốt sổ

Cập nhật vào CSDL Thu, phục vụ việc giải quyết chế độ

BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân

 

35

Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp

Thông tin về đơn vị, doanh nghiệp (tên đơn vị, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, số lao động,...); Thông tin cá nhân của lao động; Thông tin doanh nghiệp giải thể, phá sản

Khai thác, đôn đốc đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động và giải quyết chế độ đối với lao động ở doanh nghiệp giải thể, phá sản

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Kết nối chia sẻ dữ liệu hằng tháng

36

Cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp

Thành lập, giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn

Phục vụ cho việc quản lý đối tượng tham gia BHXH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

37

Dữ liệu đơn vị giải thể, phá sản

Tên đơn vị; Mã số doanh nghiệp; Địa chỉ

Kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu đóng bảo hiểm xã hội

Bộ/Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dữ liệu theo năm

38

Dữ liệu đơn vị thành lập mới

Tên đơn vị; Mã số doanh nghiệp; Địa chỉ; Thời gian thành lập

Kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu đóng bảo hiểm xã hội

Bộ/Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dữ liệu theo tháng, năm

39

Cơ sở dữ liệu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông tin về hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; Thông tin về đối tượng hưởng trợ cấp: hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội,...

Quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng trợ cấp BHXH và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết nối chia sẻ dữ liệu hằng tháng

40

Cơ sở dữ liệu về giải quyết trợ cấp BHTN

Họ tên, mã số BHXH, mức hưởng, thời gian hưởng

Thực hiện GDĐT trong việc chi trả trợ cấp BHTN

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

41

Cơ sở dữ liệu về lao động

Trình độ đào tạo nghề của NLĐ bị thất nghiệp (qua đào tạo, không qua đào tạo), ngành nghề làm việc trước khi bị thất nghiệp, tỷ lệ tinh giảm lao động dôi dư tại các doanh nghiệp; nhu cầu nhân lực từng ngành nghề theo năm, nhu cầu việc làm địa phương, tỷ lệ thất nghiệp, nhu cầu đào tạo nghề; tỷ lệ tinh giảm biên chế tại các đơn vị sự nghiệp, tỷ lệ tinh giảm lao động dôi dư tại các doanh nghiệp

Phục vụ cho việc xây dựng dự báo, đánh giá về hưởng BHTN và hoạch định chính sách

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

42

Cơ sở dữ liệu về giải quyết hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc.

Tên đơn vị, mã đơn vị, họ tên người lao động, mã số BHXH, mức hỗ trợ, …

Thực hiện GDĐT trong việc chi hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

43

Cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài và Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tên người lao động, ngành nghề làm việc, tên đơn vị sử dụng lao động, loại hình hợp đồng lao động

Phục vụ cho việc xây dựng dự báo, đánh giá và hoạch định chính sách

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

44

Dữ liệu đơn vị được thanh tra, kiểm tra về lao động

Tên đơn vị; Địa chỉ; Thời gian thanh tra, kiểm tra; Mã số doanh nghiệp

Rà soát, lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra

Cơ quan LĐ - TB và XH

Dữ liệu từng năm

45

Dữ liệu lao động làm việc tại đơn vị

Tên đơn vị; Mã số doanh nghiệp; Địa chỉ; Họ tên, thời gian vào làm việc

Kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu đóng bảo hiểm xã hội

Cơ quan LĐ - TB và XH

Dữ liệu tháng (nếu có), năm

46

Tổng số đối tượng theo từng nhóm do đơn vị đang quản lý

 

Để thực hiện các báo cáo liên quan

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục - Đào tạo; Ủy ban Dân tộc

Dữ liệu phải được chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ

47

Cơ sở dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số giá sinh hoạt

 

Phục vụ cho việc xây dựng chính sách, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Tổng cục Thống kê

 

48

Dữ liệu về tiếp công dân có nội dung liên quan đến BHXH, BHTN, BHYT

Họ tên công dân, địa chỉ, ngày tiếp, nội dung

Tránh chồng chéo trong xử lý

Ban Tiếp công dân Trung ương

Dữ liệu theo tháng

49

Dữ liệu giải quyết khiếu nại, tố cáo có nội dung liên quan đến BHXH, BHTN, BHYT

Họ tên công dân, địa chỉ, nội dung, kết quả giải quyết

Tránh chồng chéo trong xử lý

Thanh tra Chính phủ

Dữ liệu theo tháng

50

Thông tin về người nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính của UBND các cấp (tại bộ phận một cửa của UBND các cấp, Trung tâm Hành chính công và các cổng thông tin điện tử...

 

Để BHXH liên thông thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công

UBND các tỉnh, thành phố

Kết nối hệ thống qua chuẩn kết nối

51

Dữ liệu thông tin người hưởng qua tài khoản cá nhân

Họ tên, số chứng minh thư, số tài khoản, địa chỉ cư trú

Thực hiện quản lý người hưởng qua tài khoản cá nhân; Thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân đúng người

Ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại

Hoặc Trung tâm thông tin tín dụng của NHNN-CIC

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3932/BHXH-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3932/BHXH-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2020
Ngày hiệu lực11/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(21/12/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3932/BHXH-CNTT

Lược đồ Công văn 3932/BHXH-CNTT 2020 cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3932/BHXH-CNTT 2020 cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3932/BHXH-CNTT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýPhạm Lương Sơn
        Ngày ban hành11/12/2020
        Ngày hiệu lực11/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (21/12/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3932/BHXH-CNTT 2020 cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3932/BHXH-CNTT 2020 cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội

         • 11/12/2020

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/12/2020

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực