Công văn 3936/BNV-ĐT

Công văn 3936/BNV-ĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3936/BNV-ĐT 2019 hướng dẫn thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3936/BNV-ĐT
V/v hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020, Bộ Nội vụ hướng dẫn và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 với các nội dung sau:

1. Về đào tạo, bồi dưỡng

a) Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 163/QĐ-TTg , Quyết định số 1600/QĐ-TTg và Quyết định số 124/QĐ-TTg , các địa phương khẩn trương đề ra các giải pháp, biện pháp khả thi nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

b) Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025.

c) Tiếp tục tổ chức thực hiện:

- Quyết định số 831/QĐ-TTg ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật”;

- Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

d) Tổ chức thực hiện các quyết định: Số 861/QĐ-TTg ngày 11/07/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"; số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025”; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.

đ) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực trong bảo vệ môi trường, cảnh báo sớm, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước theo các mục tiêu phát triển bền vững cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp, chú trọng đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, hoạch định chính sách (công tác ở lĩnh vực liên quan) theo Quyết định số 622/QĐ- TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

e) Tăng cường, khuyến khích biên soạn và tổ chức những chương trình bồi dưỡng ngắn ngày cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng theo nhu cầu; kỹ năng theo hướng “cầm tay chỉ việc” được quy định tại Quyết định số 163/QĐ-TTg ; Tổ chức giảng dạy các nội dung về hội nhập quốc tế, chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở lĩnh vực liên quan.

g) Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi (nếu có).

h) Đề xuất, tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo trường chính trị:

- Nghiên cứu, đổi mới các chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được phân cấp; áp dụng phương pháp giảng dạy thích hợp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng; bảo đảm sau năm 2020, giảng viên thỉnh giảng đảm nhiệm từ 50% trở lên thời lượng của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng mà cơ sở được giao thực hiện;

- Có kế hoạch thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên. Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm cho giảng viên lý luận chính trị, Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và các giai đoạn tiếp theo.

2. Về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

a) Đề nghị bố trí đủ kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương.

b) Bố trí một khoản kinh phí nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (ít nhất bằng số kinh phí đã bố trí năm 2015), tích cực huy động thêm nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, các nguồn kinh phí hợp pháp khác để tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đạt mục tiêu tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg .

c) Căn cứ vào mức ngân sách Trung ương hỗ trợ, các địa phương thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 124/QĐ-TTg bố trí phần ngân sách địa phương theo quy định, lồng ghép, kết hợp các nguồn kinh phí hợp pháp khác để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn, đạt các mục tiêu đề ra.

d) Việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các quy định khác của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Bộ Nội vụ (qua Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức), số 08 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Triệu Văn Cường;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Triệu Văn Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3936/BNV-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3936/BNV-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2019
Ngày hiệu lực19/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3936/BNV-ĐT

Lược đồ Công văn 3936/BNV-ĐT 2019 hướng dẫn thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3936/BNV-ĐT 2019 hướng dẫn thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3936/BNV-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTriệu Văn Cường
        Ngày ban hành19/08/2019
        Ngày hiệu lực19/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3936/BNV-ĐT 2019 hướng dẫn thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3936/BNV-ĐT 2019 hướng dẫn thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức

         • 19/08/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/08/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực