Công văn 3946/BKHCN-TCCB

Công văn 3946/BKHCN-TCCB năm 2015 về đề xuất dự án tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3946/BKHCN-TCCB hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ cơ tự chủ chịu trách nhiệm


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3946/BKHCN-TCCB
V/v đề xuất dự án tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước;
- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (sau đây viết tắt là Chương trình 592), ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7409/VPCP-KGVX ngày 17/9/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chương trình 592 trong giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tiếp tục đề xuất dự án và đề xuất đặt hàng dự án KH&CN tham gia Chương trình 592 như sau:

1. Đối với tổ chức, cá nhân

a) Xây dựng Đề xuất dự án KH&CN tham gia Chương trình 592 theo các nhóm dự án quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và bảo đảm yêu cầu theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN).

Đề xuất dự án KH&CN được xây dựng theo mẫu A1-ĐXNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN.

b) Nộp Đề xuất dự án KH&CN tham gia Chương trình 592, cụ thể như sau:

- Dự án do tổ chức, cá nhân đề xuất triển khai thực hiện tại địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), nộp Đề xuất dự án tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (qua Sở Khoa học và Công nghệ);

- Dự án do tổ chức, cá nhân thuộc bộ, ngành chủ trì thực hiện, nộp Đề xuất dự án tại bộ, ngành - là cơ quan chủ quản của tổ chức, cá nhân.

2. Đối với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Thông báo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất dự án khoa học và công nghệ tham gia Chương trình 592;

b) Tổng hợp đề xuất dự án KH&CN tham gia Chương trình 592 của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chủ động xây dựng đề xuất dự án KH&CN tham gia Chương trình 592 theo những căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN;

c) Xem xét, lựa chọn các đề xuất dự án KH&CN đã được tổng hợp, xây dựng Đề xuất đặt hàng dự án KH&CN tham gia Chương trình 592 theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN.

d) Gửi Đề xuất đặt hàng dự án KH&CN tham gia Chương trình 592 về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ), theo địa chỉ: số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương trên cơ sở công văn này, thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất dự án tham gia Chương trình 592.

Thông tin về Chương trình 592 đề nghị xem tại Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ: www.most.gov.vn hoặc liên hệ chị Trần Thị Ngọc Hà, số điện thoại: 04.35560615, 0978.233.789, e-mail: tranha@most.gov.vn.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Chủ nhiệm Chương trình 592;
- Văn phòng các CTQG (để phối hợp);
- Cục PTTT&DNKH&CN (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trần Đắc Hiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3946/BKHCN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3946/BKHCN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2015
Ngày hiệu lực20/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3946/BKHCN-TCCB

Lược đồ Công văn 3946/BKHCN-TCCB hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ cơ tự chủ chịu trách nhiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3946/BKHCN-TCCB hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ cơ tự chủ chịu trách nhiệm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3946/BKHCN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Đắc Hiến
        Ngày ban hành20/10/2015
        Ngày hiệu lực20/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3946/BKHCN-TCCB hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ cơ tự chủ chịu trách nhiệm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3946/BKHCN-TCCB hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ cơ tự chủ chịu trách nhiệm

           • 20/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực