Công văn 3959/UBND-TCĐT

Công văn 3959/UBND-TCĐT năm 2012 về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn Tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Công văn 3959/UBND-TCĐT quản lý hoạt động kinh doanh vàng Bến Tre 2012


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3959/UBND-TCĐT
V/v quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn

Bến Tre, ngày 29 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngày 03 tháng 4 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó quy định về hoạt động kinh doanh vàng, bao gồm: Hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoạt động xuất, nhập khẩu vàng và các hoạt động kinh doanh vàng khác, bao gồm cả hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản và hoạt động phát sinh về vàng; ngày 25 tháng 5 năm 2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, đồng thời đảm bảo cho hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn được thực hiện đúng quy định của pháp luật, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. NHNN Chi nhánh tỉnh:

Triển khai thực hiện tốt Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN của NHNN Việt Nam; trong đó, tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1.1. Làm đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn theo quy định.

1.2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc chia sẻ thông tin; phối hợp thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.

1.3. Hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục khi có nhu cầu đề nghị cấp: Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu; giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng).

1.4. Thực hiện cấp, thu hồi: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài; giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

1.5. Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan đến quản lý kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

2.1. Rà soát, thông báo và hướng dẫn các doanh nghiệp có kinh doanh mua, bán vàng; gia công, chế tác vàng để đăng ký lại theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.

2.2. Hướng dẫn, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho những doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh vàng trên địa bàn và sao gửi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho NHNN Chi nhánh tỉnh. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh vàng cho doanh nghiệp.

2.3. Kiểm soát chặt chẽ việc cấp đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước sau đăng ký kinh doanh đối với lĩnh vực kinh doanh vàng; đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh vàng.

2.4. Phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan trên địa bàn kiểm tra việc chấp hành về hoạt động kinh doanh vàng.

3. Sở Công Thương:

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình để thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ đảm bảo cho các cá nhân, doanh nghiệp chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra, thanh tra và quản lý chất lượng theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và kiểm định phương tiện đo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn.

5. Công an tỉnh:

Phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc đấu tranh, điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật về kinh doanh vàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình:

Thực hiện đưa tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trên địa bàn để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện.

7. UBND các huyện, thành phố Bến Tre:

7.1. Chỉ đạo các Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát, hướng dẫn và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã có nhu cầu gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn.

7.2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

8. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn:

8.1. Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2012 các doanh nghiệp, cá nhân đang kinh doanh mua bán vàng miếng được tiếp tục kinh doanh mua, bán vàng miếng và phải hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và hoàn tất thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Sau ngày 10 tháng 01 năm 2013, các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh mua, bán vàng miếng không có giấy phép của NHNN không được thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng.

8.2. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2012, các doanh nghiệp, cá nhân đang sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn phải thực hiện đăng ký lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre theo quy định tại Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Sau ngày 25 tháng 5 năm 2013, các doanh nghiệp, cá nhân đang sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn không có giấy chứng nhận đủ điều kiện do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre cấp không được sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

8.3. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2012, các doanh nghiệp, cá nhân đang kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải thực hiện đăng ký lại với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sau ngày 25 tháng 5 năm 2013, các doanh nghiệp, cá nhân đang mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ không thực hiện đăng ký kinh doanh không được mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

8.4. Các cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp thực hiện gia công cho doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ phải đăng ký gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.

8.5. Định kỳ hàng tháng, quý, năm doanh nghiệp, tổ chức tín dụng thực hiện kinh doanh vàng thực hiện báo cáo kinh doanh vàng theo Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan hoạt động kinh doanh vàng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo nội dung yêu cầu của Công văn này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3959/UBND-TCĐT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3959/UBND-TCĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/08/2012
Ngày hiệu lực 29/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3959/UBND-TCĐT

Lược đồ Công văn 3959/UBND-TCĐT quản lý hoạt động kinh doanh vàng Bến Tre 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3959/UBND-TCĐT quản lý hoạt động kinh doanh vàng Bến Tre 2012
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3959/UBND-TCĐT
Cơ quan ban hành Tỉnh Bến Tre
Người ký Cao Văn Trọng
Ngày ban hành 29/08/2012
Ngày hiệu lực 29/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3959/UBND-TCĐT quản lý hoạt động kinh doanh vàng Bến Tre 2012

Lịch sử hiệu lực Công văn 3959/UBND-TCĐT quản lý hoạt động kinh doanh vàng Bến Tre 2012

  • 29/08/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/08/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực