Công văn 3963/TCĐBVN-QLPTNL

Công văn 3963/TCĐBVN-QLPTNL năm 2013 tiếp tục thực hiện kế hoạch tập huấn nâng cao trình độ giáo viên dạy lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3963/TCĐBVN-QLPTNL năm 2013 tiếp tục tập huấn nâng cao trình độ giáo viên dạy lái xe


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3963/TCĐBVN-QLPTNL
V/v: Tiếp tục thực hiện kế hoạch tập huấn nâng cao trình độ giáo viên dạy lái xe.

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để triển khai tổ chức tập huấn đội ngũ giáo viên dạy lái xe trên toàn quốc nhằm cập nhật kiến thức mới, tổ chức đánh giá, phân loại theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 513/QĐ-BGTVT ngày 12/03/2012 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có công văn số 4385/TCĐBVN-QLPTNL ngày 30/10/2012 xây dựng nội dung, kế hoạch tập huấn từ năm 2012 đến hết năm 2015 gửi các Sở Giao thông vận tải, cơ sở đào tạo lái xe để triển khai thực hiện; quyết định số 1784/QĐ-TCĐBVN ngày 31/10/2012 phê duyệt tài liệu dùng để tập huấn gồm 04 chuyên đề: Văn bản quy phạm pháp luật về dạy nghề và đào tạo lái xe, Giao tiếp sư phạm, Ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị dạy học hiện đại trong đào tạo, Dạy học tích hợp và phương pháp dạy học tích cực.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Trường được giao nhiệm vụ tập huấn giáo viên dạy lái xe đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn hàng tháng, quý gửi các Sở Giao thông vận tải để chủ động cử giáo viên tham dự tập huấn. Các Trường tổ chức tập huấn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các giáo viên tham dự tập huấn, có cơ sở bố trí chỗ ở cho giáo viên trong Trường. Trong quá trình giảng dạy các giáo viên đã đầu tư thời gian, trí tuệ, lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp để giúp các học viên có điều kiện tiếp thu, cập nhật kiến thức mới và phương pháp dạy học tích cực, tạo được không khí sôi nổi để các giáo viên tích cực tham gia thảo luận.

Qua khóa tập huấn, các giáo viên đã nắm rõ hơn các văn bản quy phạm pháp luật về dạy nghề, đào tạo lái xe; ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị dạy học hiện đại vào trong bài giảng và đã soạn được giáo án điện tử; soạn được các bài giảng lý thuyết, bài giảng thực hành và lựa chọn soạn 01 bài giảng tích hợp trong chương trình đạo tạo nghề lái xe; trình giảng 01 bài giảng lý thuyết (đối với lớp lý thuyết): 01 bài giảng thực hành (đối với lớp thực hành) trong chương trình đào tạo nghề lái xe, biết vận dụng các kỹ năng giao tiếp sư phạm, áp dụng được phương pháp dạy học tích cực vào trong bài giảng.

Kết quả tập huấn từ tháng 12/2012 đến 31/07/2013 cả nước tập huấn được 2621 giáo viên, đạt khoảng 14%, chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Kết quả cụ thể theo từng khu vực (chi tiết phụ lục kèm theo) như sau:

Giáo viên của các cơ sở đào tạo tại khu vực Phía Bắc tham gia tập huấn tại Trường Trung cấp nghề Cơ giới đường bộ: 901 giáo viên, đạt xếp loại Trung bình - Khá: 123 giáo viên (13,65%), Khá: 699 giáo viên (77,58%), Giỏi: 79 giáo viên (8,77%).

Giáo viên của các cơ sở đào tạo tại khu vực Miền Trung tham gia tập huấn tại Trường Trung học Giao thông vận tải Huế: 392 giáo viên, đạt xếp loại Trung bình - Khá 17 (4,34%), Khá: 241 giáo viên (61,47%), Giỏi: 133 giáo viên (34%), Xuất sắc: 1 (0.19%).

Giáo viên của các cơ sở đào tạo tại khu vực Phía Nam tham gia tập huấn tại Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III: 1245 giáo viên, đạt xếp loại: Trung bình: 7 giáo viên (0,56%), Trung bình - Khá: 470 giáo viên (37,75%), Khá: 660 giáo viên (53,50%), Giỏi: 102 giáo viên (8,19%).

Nhìn chung, các Sở Giao thông vận tải đã tích cực chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe tại địa phương cử giáo viên tham gia tập huấn, nâng cao trình độ giáo viên dạy lái xe tại địa phương. Tuy nhiên, số lượng giáo viên tham gia tập huấn chưa đạt theo kế hoạch, đòi hỏi các địa phương cần tích cực chỉ đạo hơn nữa. Thậm chí còn một số Sở Giao thông vận tải chưa cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn như: Hà Nội, Lai Châu, Khánh Hòa, Phú Yên, Trà Vinh.

Để đảm bảo kế hoạch tập huấn từ nay đến hết năm 2013, đề nghị các Sở Giao thông vận tải tích cực chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở đào tạo tại địa phương cử giáo viên tham gia tập huấn, thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 513/QĐ-BGTVT ngày 12/03/2012 của Bộ Giao thông vận tải.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Q.Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Trường TCN cơ giới đường bộ (để thực hiện);
- Trường TH GTVT Huế (để thực hiện);
- Trường CĐN GTVT TW3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLPTNL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Quyền

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ GIÁO VIÊN DẠY LÁI XE
(kèm theo văn bản số 3963/QLPTNL-TCĐBVN ngày 06 tháng 9 năm 2013)

TT

Sở GTVT

Số lượng GV

Số lượng GV đã qua tập huấn

Tỷ lệ (%)

Ghi chú

1

An Giang

103

53

51.46

 

2

Bạc Liêu

0

4

-

 

3

Bến Tre

108

52

48.15

 

4

Bình Dương

464

99

21.34

 

5

Bình Phước

158

51

32.28

 

6

Bình Thun

71

9

12.68

 

7

Cà Mau

55

21

38.18

 

8

Cn Thơ

312

78

25.00

 

9

Đng Nai

594

146

24.58

 

10

Đng Tháp

40

30

75.00

 

11

Hậu Giang

43

12

27.91

 

12

TP Hồ Chí Minh

3054

478

15.65

 

13

Kiên Giang

81

5

6.17

 

14

Lâm Đồng

206

97

47.09

 

15

Long An

97

8

8.25

 

16

Sóc Trăng

16

13

81.25

 

17

Tây Ninh

186

6

3.23

 

18

Tiền Giang

39

32

82.05

 

19

Trà Vinh

20

0

0

Chưa cử GV tập huấn

20

Vĩnh Long

66

18

27.27

 

21

Vũng Tàu

264

31

11.74

 

22

Bình Định

161

35

21.74

 

23

Đà Nng

440

61

13.86

 

24

Đk Lắk

351

23

6.55

 

25

Đk Nông

132

9

1.82

 

26

Gia Lai

280

29

10.36

 

27

Hà Tĩnh

166

47

28.31

 

28

Khánh Hòa

272

0

0

Chưa cử GV tập huấn

29

Kon Tum

56

10

17.86

 

30

Nghệ An

558

12

2.15

 

31

Ninh Thuận

28

5

17.86

 

32

Phú Yên

85

0

0

Chưa cử GV tập huấn

33

Quảng Bình

97

39

40.21

 

34

Qung Nam

99

18

18.18

 

35

Quảng Ngãi

110

10

9.09

 

36

Quảng Trị

30

11

36.67

 

37

Thừa Thiên Huế

203

83

40.89

 

38

Bắc Giang

322

50

15.53

 

39

Bc Kạn

86

20

23.26

 

40

Bc Ninh

592

63

10.64

 

41

Cao Bằng

47

11

23.40

 

42

Điện Biên

20

4

20.00

 

43

Hà Giang

52

16

30.77

 

44

Hà Nam

123

26

21.14

 

45

Hà Nội

3364

0

0

Chưa cử GV tập huấn

46

Hải Dương

220

29

13.18

 

47

Hải Phòng

773

51

6.60

 

48

Hòa Bình

117

5

4.27

 

49

Hưng Yên

301

23

7.64

 

50

Lai Châu

21

0

0

Chưa cử GV tập huấn

51

Lạng Sơn

71

13

18.31

 

52

Lào Cai

119

12

10.08

 

53

Nam Định

204

32

15.69

 

54

Ninh Bình

406

109

26.85

 

55

Phú Thọ

418

130

31.10

 

56

Quảng Ninh

456

110

24.12

 

57

Sơn La

115

10

8.70

 

58

Thái Bình

137

15

10.95

 

59

Thái Nguyên

364

18

4.95

 

60

Thanh Hóa

477

39

8.18

 

61

Tuyên Quang

116

9

7.76

 

62

Vĩnh Phúc

513

55

10.72

 

63

Yên Bái

42

6

14.29

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3963/TCĐBVN-QLPTNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3963/TCĐBVN-QLPTNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2013
Ngày hiệu lực06/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3963/TCĐBVN-QLPTNL năm 2013 tiếp tục tập huấn nâng cao trình độ giáo viên dạy lái xe


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3963/TCĐBVN-QLPTNL năm 2013 tiếp tục tập huấn nâng cao trình độ giáo viên dạy lái xe
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3963/TCĐBVN-QLPTNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục đường bộ Việt Nam
        Người kýNguyễn Văn Quyền
        Ngày ban hành06/09/2013
        Ngày hiệu lực06/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3963/TCĐBVN-QLPTNL năm 2013 tiếp tục tập huấn nâng cao trình độ giáo viên dạy lái xe

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3963/TCĐBVN-QLPTNL năm 2013 tiếp tục tập huấn nâng cao trình độ giáo viên dạy lái xe

             • 06/09/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/09/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực