Công văn 397/BKHCN-XHTN

Công văn số 397/BKHCN-XHTN về việc hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 397/BKHCN-XHTN hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 397/BKHCN-XHTN
V/v hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện đề tài NCCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: ………………………….

Để đánh giá kết quả thực hiện đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên (sau đây gọi tắt là đề tài), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo và hướng dẫn như sau:

1. Đối với các đề tài kết thúc vào năm 2007:

- Chủ nhiệm đề tài xây dựng báo cáo tổng kết (Mẫu số 1) kèm theo bản sao thuyết minh đề cương đăng ký. Mỗi đề tài cần 04 tập báo cáo in trên giấy khổ A4 (01 bản chính và 03 bản sao) và 01 bản lưu trên đĩa CD, dùng thống nhất font chữ Unicode. Đơn vị chủ trì lưu 01 bản sao, 03 bản còn lại và đĩa CD cơ quan chủ trì tập hợp gửi về Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên - Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/4/2008.

- Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện của từng đề tài theo Quyết định số 19/2007/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2007. Kết quả thực hiện của đề tài sẽ là một trong những căn cứ để xem xét đăng ký chủ trì và mức kinh phí hỗ trợ đề tài mới.

- Trường hợp đề tài không có báo cáo tổng kết hoặc nộp sau thời hạn trên sẽ không đưa ra đánh giá và được coi là Không đạt, sẽ bị xem xét mức độ quyết toán để thu hồi kinh phí. Cá nhân chủ nhiệm đề tài sẽ không được tham gia đăng ký chủ trì đề tài mới theo quy định của nhà nước.

Đề tài có báo cáo kết quả đúng hạn nhưng bị đánh giá Không đạt thì chủ nhiệm đề tài sẽ được quyết toán kinh phí đã hỗ trợ, cá nhân chủ nhiệm đề tài sẽ không được đăng ký chủ trì đề tài mới theo quy định của nhà nước.

2. Đối với đề tài kết thúc vào năm 2008:

- Căn cứ vào tiến độ trong Thuyết minh đăng ký, Chủ nhiệm đề tài xây dựng báo cáo định kỳ quá trình triển khai của năm 2007 (Mẫu số 2) kèm theo bản sao thuyết minh đề cương đăng ký. Mỗi đề tài cần 04 tập báo cáo in trên giấy khổ A4 (01 bản chính và 03 bản sao). Đơn vị chủ trì lưu 01 bản sao, 03 bản còn lại cơ quan chủ trì tập hợp gửi về Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên - Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/4/2008.

- Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức xem xét báo cáo quá trình thực hiện của từng đề tài để làm cơ sở xem xét đánh giá khi kết thúc đề tài.

Bộ Khoa học và Công nghệ xin trân trọng thông báo đến các bộ, ngành và các đơn vị liên quan và yêu cầu Quý đơn vị thông báo đến các chủ nhiệm Đề tài để triển khai thực hiện.

Nội dung công văn này có thể xem trên trang tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (http://www.most.gov.vn).

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị Đơn vị liên hệ về Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên - 39 Trần Hưng Đạo - Hà Nội - ĐT 048 228 873.

Bộ Khoa học và Công nghệ mong nhận được sự công tác của Quý Cơ quan.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Thứ trưởng Lê Đình Tiến (để b /c),
- Lưu VT, XHTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN
Nghiêm Xuân Minh

 

MẪU SỐ 1

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHOA HỌC TỰ NHIÊN

-------

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA ĐỀ TÀI

 

(Ghi tên đề tài)

(Mã số)

(Lĩnh vực)

 

 

 

 

 

Chủ nhiệm đề tài:

Tổ chức chủ trì:

 

 

 

 

 

, THÁNG… NĂM 200..

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài:

Mã số:

Lĩnh vực:                                                           Hướng:

2. Chủ nhiệm đề tài:

3. Tổ chức chủ trì:

Địa chỉ:                                                             Số điện thoại:

4. Danh sách cán bộ tham gia chính (tên, học vị, chức danh, đơn vị công tác):

5. Thời gian thực hiện đã được phê duyệt:

Năm bắt đầu      :                                               Năm kết thúc:

6. Thời gian kết thúc thực tế (thời điểm nộp báo cáo kết quảt):

7. Kinh phí thực hiện đề tài:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

(đối chiếu với thuyết minh đề cương đăng ký bản sao thuyết minh đề cương đóng kèm theo)

1. Kết quả nghiên cứu:

1.1. Mô tả kết quả nghiên cứu

1.2. Ý nghĩa khoa học của kết quả nghiên cứu (tính mới, so sánh với mục tiêu Đề tài)

1.3. Ý nghĩa thực tiễn và khả năng ứng dụng kết quả khoa học.

2. Các sản phẩm khoa học:

(Kèm bản sao các công trình công bố, các bản xác nhận chứng minh triển vọng ứng dụng của đề tài, đóng lại thành phụ lục)

2.1. Các công trình đã công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế (liệt kê tác giả, tên công trình, tên tạp chí, số của tạp chí, thời gian, trang đăng công trình):

2.2. Các công trình đã công bố trên các tạp chí khoa học quốc gia (liệt kê tác giả, tên công trình, tên tạp chí, số của tạp chí, thời gian, trang đăng công trình:

2.3. Các báo cáo khoa học tại các hội nghị tại các hội nghị quốc tế: ghi rõ tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị, địa điểm và thời gian tổ chức hội nghị, tính chất của báo cáo (được mời báo cáo chínhđ, đăng ký báo cáo, công bố trong tài liệu).

2.4. Các báo cáo khoa học tại các hội nghị quốc gia: ghi rõ tên báo cáo, tác giả, tên hội nghị, nơi và thời gian tổ chức hội nghị, tính chất của báo cáo (được mời báo cáo chính, báo cáo đăng ký, công bố trong tài liệu).

2.5. Các công trình đã hoàn thành sẽ công bố (kèm theo bản sao chứng nhận sẽ đăng):

2.6. Sách chuyên khảo đã xuất bản: (ghi rõ các tác giả,tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản và bản sao trang bìa)

2.7. Kết quả ứng dụng

Tổng hợp kết quả

Số TT

Kết quả công bố

Số lượng công trình theo đăng ký trong thuyết minh

Số lượng công trình thực hiện

1

Tạp chí khoa học quốc tế

- Nằm trong danh mục của ISI.

- Khỏc.

 

 

2

Hội nghị khoa học quốc tế

 

 

3

Tạp chí khoa học quốc gia

 

 

4

Hội nghị khoa học quốc gia

 

 

5

Sách chuyên khảo

 

 

6

Khỏc

 

 

 

3. Kết quả tham gia đào tạo sau đại học

Số TT

Họ và tên học viên

Tên luận văn

Cấp đào tạo TS/ NCS

Ghi chú*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi các thông tin về: chủ nhiệm đề tài hướng dẫn chính hay tham gia hướng dẫn, thời gian và kết quả bảo vệ.

Sao chụp trang bìa luận văn / luận án của Tiến sỹ đã bảo vệ .

4. Các kết quả khác (nếu có)

III. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

1. Tổ chức thực hiện (Nêu thuận lợi, khó khăn,..)

2. Sử dụng kinh phí.

Thứ tự

Nội dung chi

Kinh phí được duyệt (triệu đồng)

Kinh phí thực hiện (triệu đồng)

Ghi chú

1

Thuê khoán chuyên môn

 

 

 

2

Nguyên vật liệu năng lượng

 

 

 

3

Trang thiết bị

 

 

 

4

Chi khác

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

3. Các trang thiết bị được mua sắm từ kinh phí của đề tài (nếu có - nêu tên thiết bị, kinh phí) :

IV. ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá về việc thực hiện đề tài (mức độ đạt mục tiêu, nội dung, tiến độ, ..)

2. Về nội dung nghiên cứu tiếp của đề tài (nếu có).

3. Kiến nghị về quản lý, tổ chức thực hiện ở các cấp.

 


Xác nhận của tổ chức chủ trì
(Ký tên và đóng dấu)

....., Ngày tháng năm 200
Chủ nhiệm đề tài

 

 

MẪU SỐ 2

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHOA HỌC TỰ NHIÊN

-------

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 200.....

 

(Ghi tên đề tài)

(Mã số)

(Lĩnh vực)

 

 

 

 

 

Chủ nhiệm đề tài:

Tổ chức chủ trì:

 

 

 

 

 

, THÁNG NĂM 200..

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 200….

Đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài:

Mã số:

Lĩnh vực:                                                           Hướng:

2. Chủ nhiệm đề tài:

3. Đơn vị chủ trì:

Địa chỉ: Số điện thoại:

4. Danh sách cán bộ tham gia chính (tên,học vị, chức danh, đơn vị công tác):

5. Thời gian thực hiện đã được phê duyệt:

Năm bắt đầu      :                                               Năm kết thúc:

6. Kinh phí thực hiện: Kinh phí đã được cấp đến thời điểm nộp báo cáo:

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

(đối chiếu với thuyết minh đề cương đăng ký sao chụp bản thuyết minh đề cương, đóng kèm theo)

1. Kết quả nghiên cứu:

1.1. Mô tả kết quả nghiên cứu (so sánh với Đề cương thuyết minh).

1.2. Ý nghĩa khoa học của kết quả nghiên cứu (tính mới, so sánh với mục tiêu Đề tài).

1.3. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

2. Các sản phẩm khoa học: (kèm theo bản sao các công trình công bố, đóng lại thành phụ lục).

2.1. Các công trình đã công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế (Liệt kê tác giả, tên công trình, tên tạp chí, số của tạp chí, thời gian, trang đăng công trình):

2.2. Các công trình đã công bố trên các tạp chí khoa học quốc gia (Liệt kê tác giả, tên công trình, tên tạp chí, số của tạp chí, thời gian, trang đăng công trình:

2.3. Các báo cáo khoa học tại các hội nghị tại các hội nghị quốc tế: ghi rõ tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị, địa điểm và thời gian tổ chức hội nghị, tính chất của báo cáo (được mời báo cáo chính, đăng ký báo cáo, công bố trong tài liệu).

2.4. Các báo cáo khoa học tại các hội nghị quốc tế: ghi rõ tên báo cáo, tác giả, tên hội nghị, nơi và thời gian tổ chức hội nghị, tính chất của báo cáo (được mời báo cáo chính, báo cáo đăng ký, công bố trong tài liệu).

2.5. Các công trình đã hoàn thành sẽ công bố (kèm theo bản sao chứng nhận sẽ đăng):

2.6. Sách chuyên khảo đã xuất bản: (ghi rõ các tác giả,tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản và bản sao trang bìa)

2.7. Kết quả ứng dụng (nếu có, kèm theo tên và bản sao hợp đồng đã ký kết)

3. Kết quả tham gia đào tạo sau đại học

Số TT

Họ và tên học viên

Tên luận văn

Cấp đào tạo ThS/ TS

Ghi chú*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi các thông tin về: chủ nhiệm đề tài hướng dẫn chính hay tham gia hướng dẫn.

4. Các kết quả khác (nếu có)

III. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (tính đến thời điểm lập báo cáo)

1. Tổ chức thực hiện (Thuận lợi, khó khăn,..)

2. Sử dụng kinh phí.

Thứ tự

Nội dung chi

Kinh phí được duyệt (triệu đồng)

Kinh phí thực hiện (triệu đồng)

Ghi chú

1

Thuê khoán chuyên môn

 

 

 

2

Nguyên vật liệu năng lượng

 

 

 

3

Trang thiết bị

 

 

 

4

Chi khác

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

- Các trang thiết bị được mua sắm từ kinh phí (nếu có- nêu tên thiết bị, kinh phí) :

IV. ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ

1. Về nội dung nghiên cứu của đề tài (mức độ đạt mục tiêu, nội dung, tiến độ).

2. Về quản lý, tổ chức thực hiện ở các cấp.

 


Xác nhận của cơ quan chủ trì
(Ký tên và đóng dấu)

....., Ngày tháng năm 2007
Chủ nhiệm đề tài

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 397/BKHCN-XHTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu397/BKHCN-XHTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2008
Ngày hiệu lực26/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 397/BKHCN-XHTN

Lược đồ Công văn 397/BKHCN-XHTN hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 397/BKHCN-XHTN hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu397/BKHCN-XHTN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNghiêm Xuân Minh
        Ngày ban hành26/02/2008
        Ngày hiệu lực26/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 397/BKHCN-XHTN hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản

             Lịch sử hiệu lực Công văn 397/BKHCN-XHTN hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản

             • 26/02/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/02/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực