Công văn 399TCT/PCCS

Công văn số 399TCT/PCCS về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động liên doanh, liên kết do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 399TCT/PCCS thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động liên doanh, liên kết


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 399TCT/PCCS
V/v: Thuế TNDN hoạt động liên doanh, liên kết

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 4277/CT-TTHT ngày 11/11/2004 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động liên doanh, liên kết, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 15 Mục V Phần B Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu nhập khác chịu sự Điều Tiết của thuế TNDN là: “Các Khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh liên kết trong nước. Trường hợp các Khoản thu nhập nhận được là thu nhập được chia từ thu nhập sau thuế của hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh liên kết kinh tế thì cơ sở kinh doanh nhận được Khoản thu nhập không phải nộp thuế TNDN”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì trường hợp các doanh nghiệp trong nước liên doanh với nhau theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh thì việc phân chia thu nhập trước thuế hay sau thuế là do các bên tham gia hợp đồng quyết định. Nếu trong hợp đồng hợp tác kinh doanh ghi rõ việc phân chia thu nhập trước thuế thì mỗi bên liên doanh phải có trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Khoản thu nhập được chia. Ngược lại, nếu trong hợp đồng hợp tác kinh doanh ghi rõ việc phân chia thu nhập sau thuế thì Khoản thu nhập được chia cho mỗi bên không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 399TCT/PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 399TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/01/2005
Ngày hiệu lực 31/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 399TCT/PCCS thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động liên doanh, liên kết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 399TCT/PCCS thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động liên doanh, liên kết
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 399TCT/PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 31/01/2005
Ngày hiệu lực 31/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 399TCT/PCCS thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động liên doanh, liên kết

Lịch sử hiệu lực Công văn 399TCT/PCCS thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động liên doanh, liên kết

  • 31/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực