Công văn 4003/TCHQ-CCHĐH

Công văn 4003/TCHQ-CCHĐH về hướng dẫn thực hiện khảo sát mức độ hài lòng doanh nghiệp năm 2019 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4003/TCHQ-CCHĐH 2019 về hướng dẫn thực hiện khảo sát mức độ hài lòng doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4003/TCHQ-CCHĐH
V/v hướng dẫn thực hiện khảo sát mức độ hài lòng doanh nghiệp năm 2019

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Triển khai kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2019 tại cấp Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Mục tiêu khảo sát doanh nghiệp năm 2019

- Đo lường mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

- Xếp hạng đánh giá các Chi cục trong mỗi Cục Hải quan tỉnh, thành phố trên cơ sở tổng hợp kết quả chỉ số hài lòng của doanh nghiệp đối với từng đơn vị;

- Xác định được các ưu thế cũng như các tồn tại của từng Chi cục và Cục Hải quan tỉnh, thành phố nhằm đưa ra giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ khẩu, đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch cải cách hiện đại hóa hải quan của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố giai đoạn 2016-2020; góp phần thực hiện thành công “Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành hải quan giai đoạn 2016-2020”.

2. Phạm vi khảo sát doanh nghiệp năm 2019

- Đối với một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có số lượng tờ khai lớn và đa dạng về các loại hình doanh nghiệp, giao Cục trưởng các Cục Hải quan tổ chức triển khai khảo sát doanh nghiệp năm 2019, gồm các đơn vị sau: Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

- Đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố còn lại, giao Cục trưởng Cục Hải quan căn cứ kết quả khảo sát 2018, các nguồn lực và tình hình thực tế tại đơn vị để chủ động triển khai hoặc chưa triển khai khảo sát doanh nghiệp 2019.

3. Đối tượng khảo sát doanh nghiệp năm 2019

Đối tượng của cuộc khảo sát gồm các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thường xuyên từ năm 2018 đến thời điểm khảo sát tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

4. Nội dung phiếu khảo sát doanh nghiệp năm 2019

Phiếu khảo sát tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố sẽ có 02 phần:

- Phần 1: Các nội dung khảo sát bắt buộc phải có.

Đây là các thông tin cơ bản khi khảo sát về thủ tục hành chính hải quan mà phiếu khảo sát nào cũng phải có để đảm bảo tính đầy đủ và tương đồng trong quá trình khảo sát. Các thông tin này khi được tổng hợp từ các Cục Hải quan tỉnh, thành phố sẽ là các thông tin của Ngành (Phụ lục đính kèm).

- Phần 2: Các nội dung khảo sát chuyên sâu theo đặc thù doanh nghiệp, địa bàn, theo nhu cầu của từng Cục Hải quan tỉnh, thành phố và do Cục Hải quan tỉnh, thành phố xác định.

Đây là các thông tin có tính chuyên biệt cao, giúp các đơn vị tìm hiểu rõ hơn về các nguyên nhân hài lòng và không hài lòng của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan tại đơn vị. Từ các thông tin này, các đơn vị sẽ có các giải pháp phù hợp nhất với đơn vị mình để cải thiện quá trình thực thi, nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp.

5. Tổ chức thực hiện

Để triển khai cuộc Khảo sát doanh nghiệp năm 2019 một cách khách quan với kết quả chính xác, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có nhiệm vụ phối hợp với các đối tác độc lập thực hiện khảo sát tại địa bàn đơn vị mình.

Ban Cải cách hiện đại hóa có nhiệm vụ hỗ trợ trong việc xác định các công việc cần thực hiện và vai trò trách nhiệm của các bên trong quá trình triển khai.

Đầu mối liên hệ: Hoàng Thu Huyền - Ban CCHĐH, SĐT: 0989996482; 04.39440833-8329; email: [email protected].

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- L
ưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

PHỤ LỤC

PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA NĂM 2019
(kèm theo Công văn số 4003/TCHQ-CCHĐH ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Tổng cục Hải quan)

 

Tất cả thông tin trong Phiếu khảo sát này sẽ chỉ được sử dụng duy nhất vào mục đích thống kê, nghiên cứu và tổng hợp. Chúng tôi cam kết bảo mật mọi thông tin mà doanh nghiệp cung cấp. Doanh nghiệp vui lòng ghi thông tin hoặc đánh dấu vào lựa chọn phù hợp

PHẦN I - THÔNG TIN V DOANH NGHIỆP

1. Mã số doanh nghiệp:…………… 2. Tên doanh nghiệp:...................................................

3. Địa chỉ của doanh nghiệp:................................................................................................

4. Số điện thoại:……………………. 5. Địa chỉ e-mail (thư điện tử):.....................................

6. Họ tên người trả lời:………………7. Sđiện thoại người trả lời:.....................................

8. Chức vụ người trả lời:

□ (Tổng) Giám đốc / Phó (Tổng) Giám đốc

□ Cán bộ xuất nhập khẩu

□ Khác, vui lòng nêu cụ thể:..................................................................................................

9. Số năm doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan?

□ Dưới 1 năm               □ Từ 1 đến 5 năm                      □ Từ 5 năm trở lên

10. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào?

□Kinh doanh xuất nhập khẩu

□ Sản xuất và Xuất nhập khẩu

□ Dịch vụ logistics

□ Đại lý hải quan

□Lĩnh vực khác

11. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan bằng hình thức nào?

□ Tự thực hiện

□ Thông qua đại lý

y quyền cho tổ chức, cá nhân khác

PHẦN II - NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Doanh nghiệp đánh giá về thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục hải quan (tính theo số lượng tờ khai) thông qua việc trả lời các câu hỏi dưới đây:

Chi cục Hải quan: ................................................................................................................

A. THC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HẢI QUAN

1. Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, Doanh nghiệp cho biết mức độ thuận lợi khi thực hiện các thủ tục này?

Mức độ thuận lợi

Các thủ tục

Rất dễ

Dễ

Bình thường

Khó

Rất khó

Thủ tục thông quan

Khai hải quan

Kiểm tra hồ sơ

Kiểm tra thực tế hàng hóa

Xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát

Thủ tục quản lý thuế

Thủ tục nộp thuế

Thủ tục hoàn thuế, không thu thuế

Quyết toán thuế

Thủ tục kiểm tra sau thông quan

Xử lý vi phạm hành chính

Giải quyết khiếu nại

2. Doanh nghiệp cho biết những khó khăn cụ thể mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan sau:

2.1. Doanh nghiệp gặp những khó khăn nào dưới đây trong khi thực hiện Thủ tục thông quan? (Vui lòng đánh dấu vào những lựa chọn phù hợp trong những khâu cụ thể)

Các khâu

Các khó khăn

Chuẩn bị hồ sơ và khai báo

Kiểm tra hồ sơ

Kiểm tra thực tế hàng hóa

Các quy định hay thay đổi

Phải in và nộp tờ khai, giấy tờ khác thuộc hồ sơ hải quan

Yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ ngoài quy định

Không công khai thông tin và quy trình xử lý

Công chức hải quan không hướng dẫn đầy đủ, tận tình

Sự phối hợp chưa đồng bộ giữa cơ quan hải quan và các cơ quan khác có liên quan

Ý kiến khác: (vui lòng ghi rõ)…………………………………………

…………………………………………………………………………..

2.2 Trong quá trình thực hiện Thủ tục xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát, doanh nghiệp bạn có gặp phải những khó khăn nào dưới đây?

□ Không công khai thông tin và quy trình xử lý

□ Cán bộ hải quan không hướng dẫn đầy đủ, tận tình

□ Sự phối hợp chưa đồng bộ giữa cơ quan hải quan và các cơ quan khác có liên quan

□ Khác: (vui lòng ghi rõ):

2.3. Doanh nghiệp cho biết những khó khăn cụ thể khi doanh nghiệp thực hiện các Thủ tục quản lý thuế dưới đây?

Các thủ tục

Các khó khăn

Nộp thuế

Hoàn thuế, không thu thuế

Quyết toán thuế

Các quy định hay thay đổi

Yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ ngoài quy định

Công chức hải quan không hướng dẫn đầy đủ, tận tình

Sự phối hợp chưa đồng bộ giữa cơ quan hải quan và các cơ quan khác có liên quan

Ý kiến khác: (vui lòng ghi rõ)………………….

2.4. Trong năm 2018, cơ quan hải quan có thực hiện Thủ tục Kiểm tra sau thông quan không?

□ Có                 Vui lòng trả lời câu 2.4.1 - 2.4.2

□ Không           Vui lòng chuyển sang câu 3

2.4.1 Nếu có, số lần cơ quan hải quan đã thực hiện Thủ tục Kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp là: ………….(lần)

2.4.2 Nếu có, doanh nghiệp gặp phải những khó khăn nào dưới đây?

□ Yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ ngoài quy định

□ Nội dung kiểm tra chồng chéo, trùng lặp

□ Bị chi cục KTSTQ kiểm tra đối với cả những lô hàng đã được chi cục hải quan cửa khẩu kiểm tra sau thông quan

□ Thái độ của công chức hải quan không đúng mực trong các lần làm việc với doanh nghiệp

□ Doanh nghiệp không được giải trình/giải thích các vấn đề chưa rõ trước khi có kết luận cuối cùng

□ Thời gian kiểm tra bị kéo dài hơn kế hoạch

□ Ý kiến khác: (vui lòng ghi rõ):.............................................................................................

3. Khi gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính hải quan, doanh nghiệp có đề nghị sự hỗ trợ từ cơ quan hải quan không?

□ Không

□ Có     Vui lòng trả lời câu 3.1

3.1.Đánh giá của Doanh nghiệp đối với việc hỗ trợ của cơ quan hải quan:

Đánh giá

Hoàn toàn

Phần lớn

Ít khi

Không

Sự hỗ trợ của cơ quan hải quan rất hiệu quả

 

 

 

 

Sự hỗ trợ của cơ quan hải quan rất kịp thời.

 

 

 

 

B. SỰ PHỤC VỤ CỦA CÔNG CHỨC HẢI QUAN

1. Doanh nghiệp vui lòng đánh giá mức độ thực hiện kỷ cương của công chức hải quan theo các nội dung dưới đây:

Mức độ đánh giá

Nội dung đánh giá

Rất cao

Cao

Bình thường

Thấp

Rất thấp

Văn minh, lịch sự khi tiếp xúc

Công tâm, tận tụy khi thi hành công vụ

Nhanh chóng, chính xác khi giải quyết công việc

Coi doanh nghiệp là đối tác hợp tác

Thực hiện đúng thẩm quyền

2. Doanh nghiệp vui lòng đánh giá mức độ am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ của công chức hải quan trong các lĩnh vực sau:

Mức độ đánh giá

Các thủ tục

Tốt

Khá

Bình thường

Kém

Rất kém

Thủ tục thông quan

Kiểm tra hồ sơ

Kiểm tra thực tế hàng hóa

Xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát

Thủ tục quản lý thuế

Thủ tục nộp thuế

Thủ tục hoàn thuế, không thu thuế

Quyết toán thuế

Thủ tục kiểm tra sau thông quan

Xử lý vi phạm hành chính

Giải quyết khiếu nại

3. Doanh nghiệp vui lòng đánh giá kỹ năng giải quyết công việc của công chức hải quan trong các lĩnh vực sau:

Mức độ đánh giá

Các thủ tục

Tốt

Khá

Bình thường

Kém

Rất kém

Thủ tục thông quan

Kiểm tra hồ sơ

Kiểm tra thực tế hàng hóa

Xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát

Thủ tục quản lý thuế

Thủ tục nộp thuế

Thủ tục hoàn thuế, không thu thuế

Quyết toán thuế

Thủ tục kiểm tra sau thông quan

Xử lý vi phạm hành chính

Giải quyết khiếu nại

4. Trong quá trình thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có phải trả thêm khoản chi phí ngoài quy định không?

□ Không biết

□ Có     → Vui lòng trả lời câu 4.1

□ Không→ Vui lòng trả lời câu 4.2

4.1. Nếu có phải chi trả khoản chi phí ngoài quy định cho cán bộ cơ quan hải quan, vui lòng cho biết cụ thể phải chi trả tại những lĩnh vực thủ tục nào dưới đây?

Lĩnh vực

Có chi tr chi phí ngoài quy định

Thủ tục thông quan

+ Kiểm tra hồ sơ

+ Kiểm tra thực tế hàng hóa

Xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát

Thủ tục quản lý thuế

+ Thủ tục nộp thuế

+ Thủ tục hoàn thuế, không thu thuế

+ Quyết toán thuế

Thủ tục kiểm tra sau thông quan

 

Xử lý vi phạm hành chính

 

Giải quyết khiếu nại

 

4.2. Nếu không chi trả những khoản phí ngoài quy định, doanh nghiệp đó có bị phân biệt đối xử không?

Không bị phân biệt đối xử

Không biết

Có bị phân biệt đối xử ---> Vui lòng trả lời câu 4.3

4.3. Nếu bị phân biệt đối xử, vui lòng lựa chọn một hoặc nhiều hình thức sau:

Kéo dài thời gian làm thủ tục

Yêu cầu bổ sung, giải trình các chứng từ không theo quy định của pháp luật

Thái độ không văn minh, lịch sự của công chức hải quan

Khác, vui lòng nêu cụ thể: .................................................................................................

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Doanh nghiệp vui lòng đánh giá mức độ hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính tại các Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục hải quan?

Mức độ đánh giá

 

Thủ tục hành chính thực hiện

Rất hài lòng

Tương đối hài lòng

Bình thường

Không hài lòng

Rất không hài lòng

Tại Chi cục Hải quan …………………..

Ti Chi cục Hải quan …………………..

Ti Chi cc Hải quan ...........................

Ti Chi cc Hải quan ...........................

……………………………………………

2. Theo doanh nghiệp, những lĩnh vực nào của cơ quan hải quan cần tiếp tục cải tiến để đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp hiện nay và trong thời gian tới?

□ Tăng tính công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính hải quan

□ Cải thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kiểm tra thực tế hàng hóa

□ Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính hải quan

□ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính hải quan

□ Kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực giải quyết công việc của công chức hải quan

□ Tăng cường quan hệ đối tác Doanh nghiệp - Hải quan

□ Lĩnh vực khác: .................................................................................................................

3. Vui lòng cho biết tên Chi cục Hải quan có công chức sách nhiễu, gây bức xúc nhất cho doanh nghiệp (nếu có)?

.........................................................................................................................................

Xin trân trọng cảm ơn sư hợp tác q báu của Quý doanh nghiệp!

Vui lòng gửi Phiếu khảo sát đã điền thông tin về địa chỉ:

……………………………………………………..

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4003/TCHQ-CCHĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4003/TCHQ-CCHĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2019
Ngày hiệu lực18/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4003/TCHQ-CCHĐH

Lược đồ Công văn 4003/TCHQ-CCHĐH 2019 về hướng dẫn thực hiện khảo sát mức độ hài lòng doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4003/TCHQ-CCHĐH 2019 về hướng dẫn thực hiện khảo sát mức độ hài lòng doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4003/TCHQ-CCHĐH
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành18/06/2019
        Ngày hiệu lực18/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4003/TCHQ-CCHĐH 2019 về hướng dẫn thực hiện khảo sát mức độ hài lòng doanh nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4003/TCHQ-CCHĐH 2019 về hướng dẫn thực hiện khảo sát mức độ hài lòng doanh nghiệp

              • 18/06/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/06/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực