Công văn 4004/TCT-CS

Công văn 4004/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4004/TCT-CS 2019 chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4004/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 33030/CT-TKT1 ngày 14/5/2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 04/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn: “Điều 15. Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đi với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền k (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.”

2. Tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn: “5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện h sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế b sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thm quyn công b quyết định kim tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kim tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

…”

3. Tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Điều 8. Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt ti đa không quá 2.000.000 đồng đi với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế.”

4. Tại Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đi với trường hợp kê khai theo tháng), quýi với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khu hao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khu sau đó xut khẩu ra nước ngoài, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khu trừ từ 300 triệu đng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý s thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khu trừ chưa đủ 300 triệu đng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng s thuế GTGT đu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì s thuế giá trị gia tăng đu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khu trên tng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm s thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, s thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.”

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty CP thương mại và Công nghiệp Bosung Kỳ Nam mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 thì việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý, tính đến hết năm 2017, nếu doanh thu trên 50 tỷ đồng thì năm 2018 Công ty phải thực hiện kê khai theo tháng đến hết chu kổn định 3 năm. Tuy nhiên, Công ty vẫn đang thực hiện kê khai theo quý đến thời điểm hiện nay thì Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty khai điều chỉnh bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì Cục Thuế thành phố Hà Nội xem xét giải quyết việc hoàn thuế GTGT cho Công ty nếu đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về hoàn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC, KK&KTT, VP - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS
(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Thuộc tính Công văn 4004/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4004/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2019
Ngày hiệu lực03/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4004/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4004/TCT-CS 2019 chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4004/TCT-CS 2019 chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4004/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành03/10/2019
        Ngày hiệu lực03/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4004/TCT-CS 2019 chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4004/TCT-CS 2019 chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng

            • 03/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực