Công văn 4008/BTC-TCT

Công văn 4008/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4008/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4008/BTC-TCT
V/v hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Gia Lai;
- Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

 

Trả lời công văn số 384/VTQĐ-TC ngày 13/2/2012, công văn số 72/VTQĐ-TCKT ngày 09/01/2012 và công văn số 470/VTQĐ-TC ngày 21/2/2012 của Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) về việc hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế trong quá trình nhận bàn giao nguyên trạng Công ty Thông tin viễn thông điện lực (sau đây gọi tắt là EVN Telecom), Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Khai thuế GTGT đối với các hóa đơn phát sinh sau ngày 6/12/2011 mang tên, mã số thuế của EVN Telecom.

Tại khoản 2, Điều 35, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.”

Tại điểm 4, Mục IV, phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“4. Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

Doanh nghiệp hợp nhất hoặc doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ giữ nguyên mã số thuế và phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất và bị sáp nhập. Các doanh nghiệp bị hợp nhất và các doanh nghiệp bị sáp nhập sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.”

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chuyển Công ty Thông tin viễn thông điện lực từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam sang Tập đoàn Viễn thông quân đội và các quy định trên, Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai thuế GTGT đối với các hóa đơn phát sinh từ ngày 6/12/2011 đến ngày 31/3/2012 mang tên, mã số thuế của EVN Telecom và các đơn vị trực thuộc của EVN Telecom như sau:

Viettel khai thuế GTGT đối với các hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra phát sinh từ ngày 6/12/2011 đến ngày 31/3/2012 mang tên, mã số thuế EVN Telecom và đơn vị trực thuộc EVN Telecom.

Trường hợp hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra có nội dung phản ánh doanh thu, chi phí phát sinh trước ngày 6/12/2011, thì Viettel khai thuế GTGT, lập bảng kê chi tiết các hóa đơn này gửi EVN Telecom đồng thời gửi cơ quan thuế quản lý các đơn vị Viettel, EVN Telecom và các đơn vị trực thuộc EVN Telecom để EVN Telecom hạch toán doanh thu, chi phí ghi nhận trên các hóa đơn đó.

Trường hợp EVN Telecom đã kê khai một số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra phát sinh từ 6/12/2011 mang tên, mã số thuế của EVN Telecom có nội dung phản ánh doanh thu, chi phí từ 6/12/2011 thì Viettel không kê khai thuế GTGT đối với các hóa đơn này và EVN Telecom lập bảng kê chi tiết các hóa đơn này gửi Viettel đồng thời gửi cơ quan thuế quản lý Viettel, EVN Telecom và các đơn vị trực thuộc EVN Telecom để Viettel hạch toán doanh thu, chi phí ghi nhận trên các hóa đơn đó.

Viettel chịu trách nhiệm về việc khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào đối với các hóa đơn mang tên, mã số thuế của EVN Telecom đảm bảo không bị kê khai trùng.

2. Quyết toán thuế đối với các đơn vị thuộc EVN Telecom đến thời điểm bàn giao.

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo quy định.

2. Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền.”

Tại điểm g, khoản 3, Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên quy định:

“g) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.”

Căn cứ khoản 2, Điều 35, Thông tư số 28/2011/TT-BTC (nêu tại điểm 1 công văn này) và các quy định trên, trường hợp từ ngày 6/12/2011 đến ngày 15/2/2012 Viettel ủy quyền cho EVN Telecom chi trả thu nhập và khấu trừ thuế TNCN cho người lạo động thuộc EVN Telecom, sau ngày 15/2/2012 Viettel chi trả thu nhập và khấu trừ thuế TNCN cho người lao động thuộc EVN Telecom thì EVN Telecom quyết toán số thuế TNCN đã khấu trừ năm 2011 từ ngày 1/1/2012 đến 15/2/2012 và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN giai đoạn từ 1/1/2012 đến 15/2/2012 cho người lao động để làm cơ sở cho người lao động quyết toán thuế TNCN năm 2012.

Viettel quyết toán số thuế TNCN khấu trừ năm 2012 (kể cả cho giai đoạn từ ngày 1/1/2012 đến 15/2/2012) và quyết toán thay thuế TNCN cho người lao động từ EVN Telecom chuyển sang Viettel nếu được ủy quyền.

Tại điểm g, khoản 3, Điều 9, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“g) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.”

Đề nghị Viettel yêu cầu EVN Telecom và các đơn vị trực thuộc EVN Telecom nộp hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên và phối hợp với Cục thuế để thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quyết toán thuế đảm bảo thời hạn theo quy định hiện hành và thời hạn bàn giao theo Quyết định số 2151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đề nghị của Viettel về việc cho phép các tổ chức, cá nhân có hợp đồng cho EVN Telecom thuê vị trí đến hạn thanh toán đang thực hiện chuyển đổi pháp nhân sang Viettel chưa phải nộp thuế đối với các hợp đồng cho thuê vị trí từ 6/12/2011 đến 30/4/2012 là chưa có cơ sở pháp lý để giải quyết.

Bộ Tài chính trả lời để Tập đoàn Viễn thông Quân đội và các Cục thuế tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CST, PC, Cục TCDN (BTC);
- Các vụ: CS, KK, TNCN, PC- (TCT);
- Lưu: VT, TCT (VT, DNL (2b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4008/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4008/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2012
Ngày hiệu lực27/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4008/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4008/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4008/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành27/03/2012
        Ngày hiệu lực27/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4008/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4008/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành

         • 27/03/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/03/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực